งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 602
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กชายกันยากร    ชาญสมุทร
2. เด็กชายธเนศ    ปลั่งปรีชา
3. เด็กหญิงสุวิภา    ช้างศรี
1. นายนนทชัย    เฉลยผล
2. นายวัชรชัย    แสงสฤษดิ์
2 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงยัว    แซ่ม้า
2. เด็กหญิงยอดหญิง    ศรีไพรสรรค์
3. เด็กหญิงพรีเมียร์    นุชน้อง
1. นายธนกฤต    จิรโชติเศวต
2. นางสาวศรีไพร    พูลหลำ
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงธีตา    กิจบัญชาพร
2. เด็กหญิงสุรัญญา    แตงเนียม
3. เด็กหญิงธนากาญจน์    ช้างอยู่
1. นางพิมจิตร์    รมยะพันธุ์
2. นางสาววรางคณา    จันทรารักษ์
4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กชายปิยนัฐ    คำพานุตย์
2. เด็กชายสรยุทธ    เนียมประเสริฐ
3. เด็กชายชวิน    ดีมารยาตทร์
1. นางกันยา    ดวงคำ
2. นางสาวนภา    ทองจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................