งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 056
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวภัทรนันท์    เกตุจรัล
2. นางสาวประภาพร    ชาญวิบูลย์ศรี
3. นางสาวกรองทิพย์    ตรีรัตนนนท์
4. นางสาวกนกวรรณ    ทองมนต์
5. นางสาวอัญญาพร    จำรูญกาญจน์
6. นางสาวบัวชมพู    ธูปโอ้
1. นายธนกฤต    จิรโชติเศวต
2. นางสาวรวินท์นิภา    กลิ่นด้วง
3. นางสาวสไบทิพย์    เลิศวัฒนเรืองชัย
2 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวเขมจิรา    แสงย้อย
2. นางสาวเขมิกา    แสงย้อย
3. นางสาวบุญธิยา    กุลเกษ
4. นางสาวตติยาภรณ์    ไทยปาน
5. นางสาวมัลลิกา    วุฒิกุล
6. นางสาวทิภาภรณ์    ใหญ่น้อย
1. นางสาวกัญจพร    วัชระมงคล
2. นายสิทธิพร    ประทีปแก้ว
3. นางสาวอคศิ    อินทร์โต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................