งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 039
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นายปัณฑ์สพล    ปัจชา
2. นายเชาว์วัฒน์    ตามสมบูรณ์
3. นายวันชัย    เข็มทองเจริญ
1. นายจุมพล    รัตน์ชิต
2. นายทวีชัย    แม่มิ่ง
2 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวตรี    แสงจันทร์จรัส
2. นางสาววันดี    จันทร์จงเจริญ
3. นางสาวกัญญารัตน์    มีคุณ
1. นายธนกฤต    จิรโชติเศวต
2. นางสาวละเบียง    ชุยกระเดื่อง
3 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นายวุฒิชัย    เชียงทอง
2. นายธรรมรงค์    หวังผล
3. นายพุทธิพล    ตันตราจิณ
1. นายภัทรพงศ์    ตรีคงคา
2. นางสาวสิริรัตน์    หอมชื่นชม
4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวชลดา    นามไพร
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    สังขบูรณ์
3. นางสาวกัญญาพัชร    หนูปลอด
1. นางกันยา    ดวงคำ
2. นางสาวนภา    ทองจันทร์
5 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นายธนากร    อำพันทอง
2. นายอิศรินทร์    ทองเชียง
3. นายชนพัฒน์    พุ่มบ้านเช่า
1. นายธนภณ    ศรีทับทิม
2. ว่าที่ร้อยตรีพงศธร    หอมชู
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................