งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 268
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กชายณัฐวุฒ    ถาอิน
2. เด็กชายนเรศ    ศรีจุลการ
3. เด็กชายชยณัฐ    กลมจีน
4. เด็กชายปกรณ์    เพ็ชรรัตน์
5. เด็กชายพงศภัค    ฤกษ์ประกอบ
1. นายกฤษณะ    ละออเหล่า
2. สิบเอกวัชกร    จันทร์ชมภู
2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นายอรรถพล    จันทร์ลอย
2. นายธีรภัทร    แสงจันทร์
3. นายปวริศ    เลื่อนยศ
4. นายกษิดิศ    ชนะกุล
5. นายณัฐนันท์    พัฒนาภรณ์
1. นายสุรศักดิ์    มิลินทากาศ
2. นายเดชา    ลิ่มเชย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................