งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 267
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวจารุภา    โสภณสิริ
2. นางสาวณัฐสินี    ภัทรพงษ์พร
3. นางสาวตติยา    ตรัยนิติกุล
4. นายตะวัน    วงศ์พิจิตร
5. นายธฤต    เรืองสวสดิ์
6. นายนพคุณ    วิเชียรโรจน์
7. นางสาวพนิดา    น่วมนา
8. นางสาวภทรวรรณ    รักจันทร์
9. นายภานุเดช    ดิษฐากรณ์
10. นายภานุวัฒน์    วิเศษถวัลย์
11. นางสาวยุภาภรณ์    ไชยเดช
12. นางสาวศศมาน์    จารุพันธ์
13. นางสาวอัยนี    เจริญรุ่งเรือง
14. นางสาวสุภัสสรา    ธรรมสาร์
1. นางสาวชนัตตา    ปุยงาม
2. นางสาวณฤดี    จงศิริโชค
3. นางสาวพรวิภา    นุปานรัมย์
2 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวเกวลี    ญาณจรูญ
2. นางสาวสุธาวัลย์    สระทองโดย
3. นางสาวญานิดา    เก่งธนคุณ
4. นางสาวปิยาพร    สาถิยะบูรณะพงศ์
5. นางสาววัชราภรณ์    พิมพา
6. นางสาวรินรดา    แสงสมบัติ
7. นางสาวภัทรดา    แสงสมบัติ
8. นางสาววนัสนันท์    อยู่คง
9. นางสาวสิรินทรา    เปรมไสย
10. นายปพน    สุขะตุงคะ
11. นางสาวกชวรรณ    ธรรมานุสาร
12. นางสาวญาณิกานต์    รื่นชล
13. นางสาวปิยะธิดา    พงศ์กัลยกร
14. นางสาววรนาฏ    เชื้อเถาว์
15. นางสาวญาณิกานต์    รื่นชล
1. นายพจกร    ธูปะเตมีย์
2. นางสาวรัฐพร    ทิพย์มณฑา
3. นางสาวสุภาวิดา    รอดจำรูญ
4. นางสาวอัจฉราภรณ์    ภาสดา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................