งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 266
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาภัค    เสกสุวงศ์
2. เด็กหญิงจริยา    ศรีมาลา
3. เด็กหญิงเจนจิรา    พันธู์แตง
4. เด็กหญิงฉัตรชนันท์    กิจรันภิรมย์สุข
5. เด็กหญิงณัฐกานต์    จารุสัมฤทธฺ์
6. เด็กหญิงณิชาภัทร    ฤกษ์คง
7. เด็กหญิงนุชณภา    ยุสนอง
8. เด็กหญิงเปมิกา    ทองสง่า
9. เด็กหญิงพัชรี    บุตรงา
10. เด็กหญิงมนณภรณ์    เลื่อนสันเทียะ
11. เด็กหญิงเมธิณี    ธนะสุข
12. เด็กหญิงศิราศิณี    กมลคร
13. เด็กหญิงศิริวรรณ    กรุดแก้ว
14. เด็กหญิงสุภานันท์    อุ่นคอย
15. เด็กหญิงสุมินตรา    ไวยโชติกา
16. เด็กหญิงสุวิชาดา    ดวงภูมิเมศ
1. นางสาวณฤดี    จงศิริโชค
2. นางสาวพรวิภา    นุปานรัมย์
3. นางสาววรรณิสา    จำปาทอง
2 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงโสภิตา    ธีระกุล
2. เด็กหญิงสุชานาถ    สุทธิผลไพบูลย์
3. เด็กหญิงปุณยานุช    สงกะสิน
4. เด็กหญิงวรรณฉัตร    โสดธิ
5. เด็กหญิงมัชณิมา    มดแสง
6. เด็กหญิงพรวิภา    ทองสุข
7. เด็กหญิงศิริวรรณ    วิเศษสุข
8. เด็กหญิงรัตติยา    อินทร์ทอง
9. เด็กหญิงธัญลักษณ์    บุญสวัสดิ์
10. เด็กหญิงสุขุมาภรณ์    เจริญผล
11. เด็กหญิงอนัณญา    สาถิยะบูรณะพงศ์
12. เด็กหญิงณิชนันทน์    ลีนิน
13. เด็กหญิงภวิตพร    วีระนนท์
14. เด็กหญิงณฐาพร    ทับทิมวงษ์
15. เด็กหญิงเจนญาณี    แก้วหาญ
1. นายพจกร    ธูปะเตมีย์
2. นางสาวรัฐพร    ทิพย์มณฑา
3. นางสาวสุภาวิดา    รอดจำรูญ
4. นางสาวอัจฉราภรณ์    ภาสดา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................