งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวณัฐธันยา    ฮาดิ
2. นางสาวกัญญวรา    ทิพพิชัย
3. นางสาวสุวรรณลักษณ์    ศรีเชียงสา
4. นางสาวเพ็ญศิริรัตน์    จ่างกระจาย
5. นางสาวปิยฉัตร    แตงทอง
1. นางสาวทัศนีย์    แสงเสงี่ยม
2. นางสาวอารยา    โตประเสริฐศักดิ์
3. นายเจตนิพิฐ    ศิริชยุตพงศ์
4. นายเทวินทร์    นาคเสวก
2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวรณภร    สิงห์งานกนก
2. นางสาวณัฏฐณิชา    แดงท่าไม้
3. นางสาวธนรรชพร    เอนกลาภากิจ
4. นางสาวกมนฉัตร์    อ่ำมี
5. นางสาวธัญญรัศม์    ธีรโชติศักดิ์
6. นางสาวเจนนิสา    จันทะเวหา
1. นางสาวทิพย์สุดา    จันทร์ใบเล็ก
2. นายวสะ    ภูวงศ์
3. นางศิริพร    เนตรนำเกตุ
4. นางอรวัลย์    ชัยขันธ์
3 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวกนกนารถ    เทพกิจ
2. นางสาวกฤษณา    มีสมสังข์
3. นางสาวทักษยา    แสงสกุล
4. นางสาวธวินันท์    ยั่งยืน
5. นางสาวปาริชาต    เทพสมบูรณ์
6. นางสาวพิชญาภา    เจริญปัญญา
7. นางสาวพิมพ์อร    เพ็ชรชัยศรี
8. นางสาวมัณฑิตา    เบญจสาร
9. นางสาวสุทัตตา    กลิ่นเมธี
10. นางสาวอนัญญา    แก้วทรัพย์
1. นางทิพยวรรณ    พันธ์พงษ์
2. นางสาวพัทธ์ธิดา    ลัดดากลม
3. นางลัคนา    ลิ้มระหงษ์
4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาววรัญญา    สุขประเสริฐ
2. นางสาวจิตราพัชญ์    ชัยวราจิรกิจ
3. นางสาวพิมพ์พิชชา    เพื่อตระกูล
4. นางสาวจุฑาภรณ์    ไปล่ปลั่ง
5. นางสาวปาริฐา    เรืองจันทร์
6. นางสาวสิรินดา    เปรมผล
1. นางจารุกิตติ์    ชินนะประภา
2. นายธนากรณ์    เข็มกลัด
3. นางสาววีณา    เรี่ยวแรง
5 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวธีรดา    อาบสุวรรณ
2. นางสาววริศรา    ศรีชื่น
3. นางสาวจิรภัทร์    ซ้ายหนองขาม
4. นางสาวธิดาภา    ชาติศิริทรัพย์
5. นางสาวปุณญิศา    รงค์จิตประภัสร์
6. นางสาวพลอย    วงศ์ศรี
7. นางสาวน้ำเพรช    วงศ์ศรี
8. นางสาวนครสวรรค์    คิตุโคตร
9. นางสาวตรีพิสุทธิ์    เหลืองพุ่มพิพัฒน์
10. นายสุทธิพงษ์    คำใส
1. นางสาวนลินี    ชานัย
2. นายอนุวัฒน์    ช้างแจ้ง
6 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวอริสรา    คล้ายสุบรรณ
2. นางสาวฐาปนีย์    คำอุ่น
3. นางสาวภัทรสุดา    วงษ์เวช
4. นางสาวปฐมภรณ์    ศรีโพธิ์
5. นางสาววิภาวี    ทางธรรม
6. นางสาวชญาดา    คำเสน
7. นางสาวอภิศญาภรณ์    บัวบาน
8. นางสาวกนกพร    ชุ่มวิเชียร
1. นายนราวิชญ์    สระสรง
2. นางสาวนิตยา    อัฏฏะวัชระ
3. นางสาวปะราลี    ลี้ประเสริฐ
4. นางสาวภาคินี    หลิมสกุล
7 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวณิชาภัทร    ขุนทอง
2. นางสาวพัชรินทร์    นพขำ
3. นางสาวสมฤทัย    ทองล้วน
4. นางสาวประภาสิริ    ไทยสงฆ์
5. นางสาวกรองกนก    กะการดี
6. นางสาวถิรพร    พุกสมบุญ
7. นางสาวขวัญอนงค์    นาคะไพบูลย์
1. นางกนกวรรณ    บุญปลูก
2. นางกรกฎ    ธรรมศิริ
8 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวฐิติการย์    ตาลพันธุ์
2. นางสาวรติกร    ทินบุตร
3. นางสาวคริษฐา    ศรีกุลวงศ์
4. นางสาวปิยะธิดา    คชสาร
5. เด็กชายปิยะฉัตร    คำเปียง
6. นางสาวสุภาพร    สุขใย
1. นางสาวกมลชนก    ตรงเที่ยง
2. นางสาวณัชนันท์    โกวิทย์
3. นางสาวหทัยกานต์    เลขานุกิจ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................