งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงเนติมา    อึ่งทอง
2. เด็กหญิงอัญมณี    แก้วชูใส
3. เด็กหญิงพรธิดา    รงจำเริญ
4. เด็กหญิงฟ้า    จันทร์รอด
5. นางสาวปรียาภรณ์    อึ่งทอง
6. นางสาวนิธิกาน    สุตัญตั้งใจ
7. เด็กหญิงนริศรา    โหระเวท
8. เด็กหญิงชาลิสา    จันทร์ประสิทธิ์
1. นายกฤษณะ    ละออเหล่า
2. นายชาญชัย    สุวรรณปิณฑะ
3. สิบเอกวัชกร    จันทร์ชมภู
2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงวรางคณา    สาทสาน
2. เด็กหญิงจิตตาภา    รัตนวรรณ
3. เด็กหญิงธมนวรรณ    เพชรเกษมรัตน์
4. เด็กหญิงอัจจิมา    ยังสว่าง
5. เด็กหญิงทิชากร    ใยสุข
6. เด็กหญิงอารยา    แก้วจุมพล
7. เด็กหญิงเพชรชมพู    บุญบุตร
8. เด็กหญิงพรสวรรค์    เดชสงค์
1. นางสาวทิพย์สุดา    จันทร์ใบเล็ก
2. นายวสะ    ภูวงศ์
3. นางศิริพร    เนตรนำเกตุ
4. นางอรวัลย์    ชัยขันธ์
3 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงเกวลี    หาญบวรวงศ์
2. เด็กหญิงวรรณวิษา    รุ่งโรจน์ศิลปการ
3. เด็กหญิงณัฐชา    กมลจรัส
4. เด็กหญิงพลาพร    ชะนะ
5. เด็กหญิงกุลณัฐ    โตษะณีย์ ณ อยุธยา
6. เด็กหญิงสินีนาถ    อัครเสนาบดี
7. เด็กหญิงณิชากานต์    ณ บางช้าง
8. เด็กหญิงภัทรลาภา    โชติช่วง
9. เด็กหญิงกันยารัตน์    นาคทั่ง
10. เด็กหญิงพชรพร    พุทธศิลป์เกษม
1. นางทิพยวรรณ    พันธ์พงษ์
2. นางสาวพัทธ์ธิดา    ลัดดากลม
3. นางลัคนา    ลิ้มระหงษ์
4 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    ใยแก้ว
2. เด็กหญิงนณิชา    สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุชาดา    อาศัยผล
4. เด็กหญิงธิดาศิริ    สีน้ำคำ
5. เด็กหญิงปาริชาติ    เนหล้า
6. เด็กหญิงฐิติมน    สุระภักดี
7. เด็กหญิงภวรัญชน์    หนูทอง
8. เด็กหญิงพุทธรักษ์    กองจวง
9. เด็กหญิงสลิลทิพย์    เม่นใม่
10. เด็กหญิงภัทรวดี    อ่ำมาลี
11. เด็กหญิงวาสนา    อาศัยผล
1. นางสาวนลินี    ชานัย
2. นางสาวศรีวัชรินทร์    แก้วกุดั่น
5 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงธารญาดา    เรือนไทย
2. เด็กหญิงภัทรวดี    งามผล
3. เด็กหญิงดนุนาถ    เจนเสถียร
4. เด็กหญิงกนกวรรณ    จันทร์แดง
5. เด็กหญิงณัฐธิฌา    เปลี่ยนไพร
6. เด็กหญิงจุฑาภรณ์    คะชา
7. เด็กหญิงวีรวรรณ    นาโสก
8. เด็กหญิงกานต์มณี    เลพล
1. นายนราวิชญ์    สระสรง
2. นางสาวนิตยา    อัฏฏะวัชระ
3. นางสาวปะราลี    ลี้ประเสริฐ
4. นางสาวภาคินี    หลิมสกุล
6 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงศรัญรัตน์    สีสุด
2. เด็กหญิงอักษร    สุขีวาส
3. เด็กหญิงทิพานันท์    วิเศษสุมน
4. เด็กหญิงเบญญาภา    สุขสำราญ
5. เด็กหญิงออน    อานนท์
6. เด็กหญิงธารารัตน์    เวหน
1. นางกนกวรรณ    บุญปลูก
2. นางกรกฎ    ธรรมศิริ
7 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงอุสนา    ชมภูนุช
2. เด็กหญิงพิชญญาดา    โพธิ์สิน
3. เด็กหญิงปวินลักษณ์    เงินงาม
4. เด็กหญิงจตุพร    แป้นทองเล็ก
5. เด็กหญิงกันต์ภัสสร    นิลมณี
6. เด็กหญิงธนพร    เหล่าแสงไทย
7. เด็กหญิงชลดา    จิตรทนต์
1. นางสาวกมลชนก    ตรงเที่ยง
2. นางสาวณัชนันท์    โกวิทย์
3. นางสาวหทัยกานต์    เลขานุกิจ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................