งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 263
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวกัญญวรา    ทิพพิชัย
2. นางสาวณัฐธันยา    ฮาดิ
3. นางสาวปิยฉัตร    แตงทอง
4. นางสาวสุวรรณลักษณ์    ศรีเชียงสา
5. นางสาวเพ็ญศิริรัตน์    จ่างกระจาย
6. นางสาวปรียาภรณ์    อึ่งทอง
1. นางสาวทัศนีย์    แสงเสงี่ยม
2. นางสาวอารยา    โตประเสริฐศักดิ
3. นายเจตนิพิฐ    ศิริชยุตพงศ์
4. นายเทวินทร์    นาคเสวก
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวชนากานต์    อุ่นวรรณธรรม
2. นางสาวปาริฐา    เรืองจันทร์
3. นางสาวฤทัยธนวรรณ    หวังศรี
4. นางสาวสิรินดา    เปรมผล
5. นางสาวระพีพัฒน์    ดวงแก้ว
6. นางสาวอภิชญา    ยงยืน
1. นางจารุกิตติ์    ชินนะประภา
2. นายธนากรณ์    เข็มกลัด
3. นางภัสรา    ศรีรุ่งโรจน์เจริญ
4. นางสาววีณา    เรี่ยวแรง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................