งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 262
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงเนติมา    อึ่งทอง
2. เด็กหญิงยุวันดา    รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงพรธิดา    รงจำเริญ
4. นางสาวปรียาภรณ์    อึ่งทอง
5. เด็กหญิงฟ้า    จันทร์รอด
6. นางสาวนิธิกาน    สุตัญตั้งใจ
7. เด็กหญิงชาลิสา    จันทร์ประสิทธิ์
8. เด็กหญิงนริศรา    โหระเวท
1. นายกฤษณะ    ละออเหล่า
2. นายชาญชัย    สุวรรณปิณฑะ
3. สิบเอกวัชกร    จันทร์ชมภู
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงสุธีนี    ป้อมแก้ว
2. เด็กหญิงอรนริน    ปานขาว
3. เด็กชายธนพล    ต้อยปาน
4. เด็กหญิงดารณี    ทับทิมไทย
5. เด็กหญิงชนัญชิดา    ไตรวิวัฒน์
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์    คานงาม
7. เด็กหญิงถาวรีย์    หวานชะเอม
8. เด็กหญิงอุรัสยา    อุโฆษจันทร์
1. นางจารุกิตติ์    ชินนะประภา
2. นายธนากรณ์    เข็มกลัด
3. นางภัสรา    ศรีรุ่งโรจน์เจริญ
4. นางสาววีณา    เรี่ยวแรง
3 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ    สุริโย
2. เด็กหญิงกรวรรณ    ภาษีรอด
3. เด็กหญิงจิรัญชญา    สินใหม่
4. เด็กหญิงดวงกมล    ศรีหาพล
5. เด็กหญิงปุณยวรรณ    งามระบำ
6. เด็กหญิงณัฐสุดา    อู่ทรัพย์
1. นายนราวิชญ์    สระสรง
2. นางสาวนิตยา    อัฏฏะวัชระ
3. นางสาวปะราลี    ลี้ประเสริฐ
4. นางสาวภาคินี    หลิมสกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................