งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 261
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวกรองกนก    กะการดี
2. นางสาวมลชญา    วรรณเดชากุล
3. นางสาวณิชาภัทร    ขุนทอง
4. นางสาวณฐา    เทียนบูชา
5. นางสาวอิศริยา    ประดิษฐ์ศิลป์
6. นายนรุตม์    ศิริเลข
7. นายสหัสวัต    เนื้อทอง
8. นายฐกร    เสถียรยงตระกูล
9. นายธีรภัทร    สร้อยสน
10. นายนฤพัทธ์    มานะสกุลกิจ
1. นางกนกวรรณ    บุญปลูก
2. นางกรกฎ    ธรรมศิริ
2 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นายกรชาล    จั่นเพ็ชร
2. นายอินทัช    กลิ่นแก้ว
3. นายปรมินทร์    ฉิมสุก
4. เด็กชายฐิณวัฒน์    แซ่เบ๊
5. นายณัฐชัย    ส่งเนียม
6. นางสาวคริษฐา    ศรีกุลวงศ์
7. เด็กหญิงฐิติการย์    ตาลพันธุ์
8. นางสาวรติกร    ทินบุตร
9. นางสาวปิยะธิดา    คชสาร
10. นางสาวปิยะฉัตร    คำเปียง
1. นางสาวกมลชนก    ตรงเที่ยง
2. นางสาวณิชนันท์    โกวิทย์
3. นางสาวหทัยกานต์    เลขานุกิจ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................