งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 260
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กชายกนกณัฐ    มากมี
2. เด็กชายอนุพนธ์    พ่วงเจริญ
3. เด็กชายภคพล    อู่ทอง
4. เด็กชายวุฒิสิทธิ์    อยู่นุ้ย
5. เด็กหญิงปภัสสร    มานะอวยชัย
6. เด็กหญิงฐิติญา    ทับทิมไทย
7. เด็กหญิงวชิรญา    แซ่ลิ้ม
8. เด็กหญิงอัคริมา    อดุลย์พัฒนกุล
9. เด็กชายจิรัฏฐ์    ศรีแสงจันทรา
10. เด็กหญิงเบญญาภา    คลังเนียม
1. นายกฤษณะ    ละออเหล่า
2. นายชาญชัย    สุวรรณปิณฑะ
3. สิบเอกวัชกร    จันทร์ชมภู
2 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงสุรางคนา    แตงบัว
2. เด็กหญิงปิยะนุช    แสนยานุภาพพงศ์
3. เด็กหญิงออน    อานนท์
4. เด็กหญิงศรัญรัตน์    สีสุด
5. เด็กหญิงธัญภัทร    มีพา
6. เด็กชายธนดล    ใจมั่น
7. เด็กชายนวพล    คำจุมพล
8. เด็กชายพีรพัฒน์    เกิดผล
9. เด็กชายเมธาพล    จารุมะกร
10. เด็กชายศิรวุฒิ    นรสิงห์
1. นางกนกวรรณ    บุญปลูก
2. นางกรกฎ    ธรรมศิริ
3 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กชายพันศักดิ์    จันทร์หอม
2. เด็กชายธนภัทร    ทิมจาด
3. เด็กชายเอกพันธ์    โลหะรัตน
4. เด็กชายกิตติกวินณ์    สุยะ
5. เด็กชายธนบูรณ์    กองประทุม
6. เด็กหญิงปวินลักษณ์    เงินงาม
7. เด็กหญิงกันต์ภัสสร    นิลมณี
8. เด็กหญิงอุสนา    ชมภูนุช
9. เด็กหญิงจตุพร    แป้นทองเล็ก
10. เด็กหญิงชลดา    จิตรทนต์
1. นางสาวกมลชนก    ตรงเที่ยง
2. นางสาวณัชนันท์    โกวิทย์
3. นางสาวหทัยกานต์    เลขานุกิจ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................