งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 207
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวบงกชธร    ตุพิมาย
2. นางสาวณัฐริกา    พรมรัตน์
3. นางสาวฐิติกานต์    ตุพิมาย
1. นางสาวจิรัฐติกาล    คชฤกษ์
2. นางสาวพัชรินทร์    แย้มสังข์
8
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวพิมพ์มาดา    กลิ่นศรีสุข
2. นางสาวณัฐศรา    ใจดี
3. นางสาวปรียาพร    ภูวงศ์
1. นางสาววิภาดา    จันทร์ภิรมย์
2. นายสุภกร    เขตมนตรี
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวรสา    เปรมอ้น
2. นางสาววรรณภา    เสนาโนฤทธิ์
3. นางสาวสุทิวา    เทศแก้ว
1. นางสาวณัฐวรินทร    ธารบุปผา
2. นางระเบียบ    สอนมาก
4 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวบุษชาติ    บุญยานุเคระห์
2. นางสาวปารตี    สุกสว่าง
3. นางสาวอุมาพร    ตั้งมั่นเจริญกุล
1. นายจุติ    แสงดาว
2. นางสาวนลินี    ชานัย
7
5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวปาณิสรา    โณจา
2. นางสาวณัชชา    ขุนอินทร์
3. นางสาววันดี    อ่ำเเตง
1. นางสาวจิราพร    โชติมันต์
2. นางสาววรรณิสา    จำปาทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวณัฐนรี    ทองยา
2. นางสาวฐิติชญา    ศรีบัวคำ
3. นางสาวปิยาภรณ์    สุดประเสริฐ
1. นางสาวฌานิกา    สัจวิโรจน์
6
7 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวเบญญาภา    พันธุ์เสือทอง
2. นางสาวสุมลวดี    ประทุมเกตุ
3. นางสาวณัฐชา    วารี
1. นางกนกวรรณ    ตุรงคินานนท์
2. นายรณชัย    ญาติฉิมพลี
4
8 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวธนพร    พรมจำปา
2. นางสาวกัญญารัตน์    เหมือนอินทร์
3. นางสาวมณิวรา    เข็มเฉลิม
1. นางพรทิพย์    ภูแสนศรี
2. นายวสันต์    มหามิตรมงคล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวรัตนาพร    พรมเอี่ยม
2. นางสาววนิสรา    วรกิจสาทร
3. นางสาวณิชากร    ลิ้มพัฒนาสิทธิ์
1. นางสาวสุธิดา    อินทนาศักดิ์
2. นางอภิญญา    สังขรักษ์
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................