งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 206
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงเปมิกา    วรพันธ์
2. เด็กหญิงขวัญจิรา    กระแสรสินธุ์
3. เด็กหญิงพรนิภา    กลัดโพธิ์
1. นางสาวจิรัฐติกาล    คชฤกษ์
2. นายทวีชัย    แม่มิ่ง
7
2 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงปัณณธร    ประเสริฐสุข
2. นางสาวปุณนภา    ฟูกลิ่น
3. เด็กหญิงภัทรนันท์    มะโรหบุตร
1. นางวชิราวรรณ    ตันติรัษฎากร
2. นายศิริโชค    บังกระโทก
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงธนวรรณ    เอี้ยวโพธิเงิน
2. เด็กหญิงลัดสา    เมืองโพธิ์
3. เด็กหญิงวริศรา    ทองเที่ยงตรง
1. นางสาวณัฐวรินทร    ธารบุปผา
2. นางระเบียบ    สอนมาก
4 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงวทันยา    แซ่อิ้ง
2. เด็กหญิงพิยดา    มนตรี
3. เด็กหญิงสิริน    เดสันเที๊ยะ
1. นายจุติ    แสงดาว
2. นางสาวนลินี    ชานัย
5
5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวสุรัสวดี    เจิงรัมย์
2. เด็กหญิงจิรนันท์    คำสา
3. นางสาวสุชาดา    ทักษิณ
1. นางคมคาย    ตันกุลรัตน์
2. นางสาวจิราพร    โชติมันต์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงปุณยวีร์    เกษคำ
2. เด็กหญิงธนพร    กลิ่มจิตร
3. เด็กหญิงเพ็ญกาวิน    ศรีสอาด
1. นางสาวฌานิกา    สัจวิโรจน์
8
7 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี    มีนาค
2. เด็กหญิงชนานันท์    กลั่นสุคนธ์
3. เด็กหญิงณัฐวดี    ชื่นชมน้อย
1. นางกนกวรรณ    ตุรงคินานนท์
2. นายรณชัย    ญาติฉิมพลี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงวรินทร    เนตรจุ้ย
2. เด็กหญิงชลลดา    มาสอน
3. เด็กหญิงเพลินฟ้า    จันทร์วงษ์
1. นางสาวปิยาภา    แสงอรุณ
2. นายวสันต์    มหามิตรมงคล
4
9 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงศศินิภา    เทพทอง
2. เด็กหญิงศศิชา    ศรีคชา
3. เด็กหญิงนริศรา    ปานปิ่น
1. นางสาวสุธิดา    อินทนาศักดิ์
2. นางอภิญญา    สังขรักษ์
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................