งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 203
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวกชรัตน์    กอบัวแก้ว
2. นางสาวณัฐฐา    ทองบริสุทธิ์
3. นางสาวณัฐกานต์    แก้วจันทร์เหนือ
4. นายจิรภัทร    วนิชจินดา
5. นางสาวพรลภัส    วงศ์ยะลา
1. นางสาวบุณยนุช    วีรธรรมเลขา
2. นายผดุงศักดิ์    บูรณะสมบัติ
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นายภัทรกร    ถาวรรัตน์
2. นางสาวปริยากร    แซ่ตั้ง
3. นางสาวเนตรนภา    ภูกระโทก
4. นางสาวมลธิชา    ทาสอน
5. นางสาวอุริสยา    สมยอ
1. นางสาวศิรณี    พลเสนา
2. นางอภิญญา    สังขรักษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................