งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 202
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กชายณัฐพล    เยาวเสริฐ
2. เด็กหญิงอาภารัตน์    อิ่มโอชา
3. เด็กหญิงนันภัทร    บุระเนตร
4. เด็กหญิงนิมานรดี    เตียวสุวรรณ์
5. เด็กหญิงศิริภัสสร    บุญมา
1. นางสาวบุณยนุช    วีรธรรมเลขา
2. นายผดุงศักดิ์    บูรณะสมบัติ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงปุณยนุช    เฟื่องกังวาน
2. เด็กหญิงวรินทร    พินวงษ์สุวรรณ
3. เด็กชายปิยะวัฒน์    คุณเลิศ
4. เด็กหญิงณัฐชา    วงศ์กัณหา
5. เด็กหญิงณัฐชยา    ตระกูลสมจิตต์
1. นางนิภา    แสงรัตน์
2. นางสาวนุชลี    เอี่ยมสิน
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................