งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 199
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวสุณัฏฐา    ลับกิ่ม
2. นางสาวจิรชยา    เผือกเอี่ยม
3. นางสาวกัญญาณัฐ    อยู่พุ่มพฤกษ์
4. นางสาวชนกานท์    มั่นคง
5. นางสาวชลธิชา เมธีปฏิภาน    เมธีปฏิภาน
6. นางสาวทักษพร    มวลทอง
7. นางสาวปริดา    มาเรือน
8. นางสาวศุภาพิชญ์    เจริญผล
9. นางสาวสุปรีญา    เล้ารัตนอารีย์
10. นางสาวเฟื่องแก้ว    เพชรเครือวัลย์
1. นายชัยเฉลิม    พงษ์สวัสดิ์
2. นางสาวณัฎฐ์ชฎามณฑ์    สัมมาชีพ
3. นายสมบัติ    รักงาม
4
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวธันยมัยธร    ทิวะศะศิธร์
2. นางสาวปวีณ์พร    จงยิ่งเจริญยศ
3. นายศักดิธัช    ศรีธยางกูร
4. นายวีราการ    สารสุวรรณ
5. นายวิชิต    ทรัพสำอางค์
6. นายณัฐภัทร    อิศรางกูร ณ อยุธยา
7. นายสหรัฐ    บุตรบุญปั้น
8. นางสาวอุบลวรรณ    นรเอี่ยม
9. นางสาวสรัลชนา    สุขพัลลภรัตน์
10. นางสาวภภัทร์ฉัตร    ม่วงปั้น
1. นายณัฐพงษ์    อภิสุวรรณกุล
2. นางสาวธัญฑิพา    พอนอ่วม
3. นายนำพล    สาสิงห์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นายเตชิษ    เมืองกลั่น
2. นางสาวสุดารัตน์    ภูกระเณร
3. นางสาวศศิธร    โพธิ์เตี้ย
4. นางสาวชนกนันท์    เอี่ยมสงวน
5. นางสาวโชติมา    แกล้ววิกย์กรณ์
6. นางสาวขวัญจิรา    พนมวงศ์
7. นายพชรพล    เจริญสุทธิกุล
8. นางสาวชุตินันท์    ศรีธร
9. นายนพวิทย์    เจนอำนวยพร
10. นางสาวอสมาภรณ์    พรพิทักษ์พงศ์
1. นายชิตพงษ์    ชูแสง
2. นางสาวพิมพ์ระวี    พิมาทัย
3. นายวรรธนะ    คำสอนทา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นายพลพล    หรินทรานนท์
2. นางสาวเขมิสรา    สงครามโต
3. นายรุ่งเกียรติ    รุ่งเรือง
4. นายธีรเมธ    ภาชีเชาว์
5. นายวชิรวิทย์    คู
6. นางสาวมณี    รุ้งมณีจินดา
7. นางสาวสิรภัทร    สุวรรณวุฒิชัย
8. นางสาวภัทรธิดา    คุณกระมุท
9. นางสาวพิชญ    รอดคล้าย
10. นางสาวเกศลาวัลย์    คงพึ่ง
1. นายผดุงศักดิ์    บูรณะสมบัติ
2. นางรำเพย    พึ่งมา
3. นายสี่ทัพ    ทะสุวรรณ
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวบุญญธิดา    สุวรรณเหลา
2. นางสาวมนทิวา    หล้าแหล่ง
3. นางสาวจันจิรา    ไหมแก้ว
4. นางสาวชนิกา    อริยะดิบ
5. นางสาวอารียา    ทองอินทร์
6. นางสาวศรุตา    ยินดีใน
7. นางสาวอินทิราณี    สารใจ
8. นายรักษิต    พรหมศร
9. นางสาวนริศรา    สาอาจ
10. นายวุฒิโชติ    ชมชาติ
1. นายณัฐจักร์    แสงบัวเผื่อนวรา
2. นางสาวรัฐพร    ทิพย์มณฑา
3. ว่าที่ร้อยตรีเด่นชัย    อาทิตย์เจริญชัย
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................