งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 192
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวธมนวรรณ    กะนาวาลย์
2. นายพีรศิลป์    เนตรจุ้ย
3. นายศรัณยพงศ์    ธรรมวิมุตติกุล
4. นายปรเมศร์    คนิวรานนท์
5. นางสาวชนัญชิดา    ภิรมย์นิ่ม
6. นางสาวปาริชาต    เลิศอัคระรัตน์
1. นายชาญวิทย์    พัฒนะราช
2. นางสาวทิวาพร    วานิช
3. ว่าที่ร้อยเอกเอนก    แก้วเทพ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นายธนวัฒน์    พิมพ์น้ำคำ
2. นางสาววิไลลักษณ์    เหลือจันทร์
3. นางสาวจิรวรรณ    เรื่อศรีจันทร์
4. นายศักดิ์สิทธิ์    แซ่ซู
5. นายณัฐวัฒน์    หนูดี
6. นายศุภณัช    เกษมศิลป์
1. นายสุรศักดิ์    สว่างแก้ว
2. นางสาวอารียา    ตั๋วโรย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นายจีรวัต    หวานยิ่ง
2. นายชานนท์    ปังอุทา
3. นายนนท์ณพัฒน์    เท้งศิริ
4. นายปุญยวีร์    ทองภู่
5. นายปรากรณ์    คล้ายวันเพ็ญ
6. นายอนุชา    แก้วสกุณี
1. นายวัลลภ    ยิ้มดี
2. นายอุดร    ศรีลาศักดิ์
3. นายเดชา    ลิ่มเชย
5
4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นายอภิภูมิ    กาญจนวัฒน์
2. นายฐานทัต    นิลประเสริฐศักดิ์
3. นายนำชัย    พุกคล้าย
4. นายนฤกวินทร์    ประจันทร์นวล
5. นายณัฐกร    ศรีมุข
6. นายอภิสิทธิ์    ภาพงศ์
1. นายผดุงศักดิ์    บูรณะสมบัติ
2. นางสาวสุกัญญา    ภูรักษา
3. นายไพโรจน์    รักอ่อน
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นายกฤษฎา    สิทธิเสน
2. นายสุพัฒน์ชัย    พึ่งกุล
3. นางสาวซิตี้นอร์นาซิราฮ์    รัมลี
4. นางสาวเมฆขลา    ใจปลื้ม
5. นายอานนท์    สุขจิตต์
6. นางสาวกนกวรรณ    สังข์ผัน
1. นายณัฐจักร์    แสงบัวเผื่อนวรา
2. นายดำรงศักดิ์    นักการ
3. นางสาวพาณี    โพธิสวัสดิ์
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................