งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 166
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาววรรัตน์    แก้วสาร
2. นางสาวลัคนา    ผลจันทร์งาม
3. นางสาวสิตา    ถิ่นทองหลาง
1. นายกมล    เคลื่อนคล้อย
2. นางปณิชา    ธรรมนรภัทร
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นายตินต์    โตสงวน
2. นางสาวกชอร    ลัทธิพรหม
3. นางสาวกมลภร    เธียรเอี่ยม
1. นางวราภรณ์    วิมลกาญจนา
2. นางสาวสิริพร    แซ่ลี้
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นายนิติภูมิ    ผลาผล
2. นายณัฐวุฒิ    ไชยจันลา
3. นายณัฐพล    ดีใหญ่
1. นายฐิรภัทร    อุตตะพันธุ์
2. นายทวีศักดิ์    ศรีบูรพาภิรมย์
4 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาววีริยาภรณ์    ยอดจันทร์
2. นางสาวจุฑามณี    สนใจ
3. นางสาวอลีนดา    เปลี่ยนจรูญ
1. นายถิรพัฒน์    วิเชียรรัตน์
2. นางวิมลรัตน์    วิเชียรรัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................