งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 163
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กหญิงสุกัลทา    คล้ายมาก
2. เด็กชายชนะชัย    ฉิมแฉล้ม
3. เด็กชายธนกฤต    หงิมตรุษ
1. นายกมล    เคลื่อนคล้อย
2. นางจุไรวรรณ    เคลื่อนคล้อย
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กชายพาทัส    แจ่มใจ
2. เด็กชายธนวัฒน์    กลัดเล็ก
3. เด็กชายชัยพล    วิจิตรอลงกรณ์
1. นางวราภรณ์    วิมลกาญจนา
2. นางสาวสิริพร    แซ่ลี้
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กชายจิรพจน์    เกื้อกูลศาสนกิจ
2. เด็กชายธนพล    ประดิษฐ์ศิลป์ดี
3. เด็กชายปฐวี    ธนาบูรณ์
1. นางสาวกาณช์ฐิยากร    น้อยจันทร์
2. นายปรมินทร์    กลีบกลาง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. เด็กชายสิทธิชัย    บุญเขียว
2. เด็กชายอนุราช    เทศธรรม
3. เด็กชายภาณุพงศ์    เพชรงาม
1. นายถิรพัฒน์    วิเชียรรัตน์
2. นางวิมลรัตน์    วิเชียรรัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................