งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 123
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวอรวรรณ์    เวฬุวนารักษ์
2. นางสาวมณีรัตน์    รัตนะ
3. นางสาวสุภาพร    กองปราโมทย์
1. นางสาวนวลพรรณ    มีชีพสม
2. นางสาวเพ็ชรี    แย้มคำ
2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวกัณชณิกา    วรรณศิริ
2. นางสาวจิดาภา    สุขาบูรณ์
3. นางสาวแพรพลอย    ปาระแดน
1. นางพจนารถ    เทียนรุ่งศรี
2. นายสุขุม    ศุภศิริ
3 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวธนพร    กองเพ็ง
2. นางสาวฐานิดา    กองเพ็ง
3. นางสาวญาณิศา    มีทอง
1. นายธนกฤต    จิรโชติเศวต
2. นางสาวภาวิณี    ปิ่นเย็น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................