งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 115
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวเอื้อยเสียง    พึ่งไทย
2. นางสาวเจนิศา    เพ็ชรชูชาติ
3. นางสาวอภิญญา    สินธุฉาย
1. นางสาวนวลพรรณ    มีชีพสม
2. นางสาวเพ็ชรี    แย้มคำ
2 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวนัฐนันท์    โพธิ์ทอง
2. นางสาวสิรินาถ    สนิทวงค์
3. นางสาวณัฐกมล    แซ่จึง
1. นางมาลิสา    ศรีทอง
2. นางสาวรวินท์นิภา    กลิ่นด้วง
3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวปศริณฎา    เงินดำรง
2. นายนราวัฒน์    ปัสเกษ
3. นายสรวีย์    เพ็งชมจันทร์
1. นางสาวกานดาวดี    ขวัญมงคล
4 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวศุภรัตน์    เจริญสม
2. นางสาวศุภาวรรณ    เจริญสม
3. นายณัฐพล    มีทรัพย์มั่น
1. นางนฏยกรณ์    ทวาสิโก
2. นายสิทธิพร    ประทีปแก้ว
5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวโศฬญา    สมกลัด
2. นางสาวพรรณนิดา    ทองลี
3. นางสาวชนิตา    ม่วงอร่าม
1. นายชาญ    นรากล่ำ
2. นางสาวพิชามล    พีระพิทยมงคล
6 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 1. นางสาวสุนิสา    พารุ่ง
2. นางสาวอรญา    ประภาสัย
3. นางสาวพัชรมัย    พันทา
1. นางจอมแก้ว    ทานะปัทม์
2. นางธัญญ์นภัส    ภู่พงษ์ไพบูลย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................