การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน 5 รายการ
การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
        ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ได้กำหนดจัดการแข่งขันทักษะระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2560 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับภาค ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560  ตามรายการและเกณฑ์การแข่งขันที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  นั้น
          ในส่วนของการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  จำนวน 5 รายการ นั้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ร่วมกับศูนย์ ERIC  ได้จัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับภาค ตามที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว คือ 
           Impromptu Speech, Story Telling, Multi Skill Competition แข่งขันในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี
           Skit, Crossword  แข่งขันในวันที่ 23 กันยายน 2560  ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  จึงไม่มีการจัดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2560 อีก
วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 23:21 น.