เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 (กาญจนบุรี)
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางวรรณี แก้วอุปการ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ (เดี่ยว)  
2 นางสาวสุจิตรา อนันต์ธนถาวร ครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ (เดี่ยว)  
3 นางสาวมนัญญา เจริญใหญ่ ครูโรงเรียนประชามงคล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ (เดี่ยว)  
4 นางสาวสุชาดา รักคง ครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ (เดี่ยว)  
5 นางเบญจมาศ ประเสริฐจันทร์ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ (เดี่ยว)  
6 นางสาวจอมมณี ศรีเจริญ ครูโรงเรียนหนองรีประชานิมิต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ (เดี่ยว)  
7 นางสาวธิติมา เณรจาที ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ (เดี่ยว)  
8 นางสาวเอกปภาดา ปกรณ์พิมุข ครูโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ (เดี่ยว)  
9 นางชลธิชา โต๊ะน้อย ครูโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ (เดี่ยว)  
10 นางสาวจิรัชยา สามสี ครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ (เดี่ยว)  
11 นางสาวอัญชลี ทองประสพ ครูโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ (เดี่ยว)  
12 นายประคุณ สาระสาลิน ครูโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ (เดี่ยว)  
13 นางสาวอโนชา ไคลมี ครูโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ (เดี่ยว)  
14 นางวรรณภา นิติประพุทธ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ (เดี่ยว)  
15 นางสาวประภัสศร เทียมทัศ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ (เดี่ยว)  
16 นางสาวพิมพ์ชนก ปทุมธนารักษ์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
17 นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
18 นายอัษฎาวุธ สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
19 นายสาธิต อุตสาหะ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
20 นางสมพร เพ็งผล ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
21 นางจิราพร พนานุสรณ์ศิลป์ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
22 นางสาวศศิภา โตสงคราม ครูโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
23 นางอ้อยขวั้น วงศ์พิทักษ์ ครูโรงเรียนหนองรีประชานิมิต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
24 นางสาวเนตรนภา วันทุมา ครูโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
25 นางนิรมนต์ จงเจริญ ครูโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
26 นางแก้วรินดา สันทัด ครูโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
27 นางสุปราณี ใจงาม ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
28 นางวัชรินทร์ ปุรัสการ ครูโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
29 นางอำพา ปลาทอง ครูโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
30 นางขวัญแก้ว มีเหมือน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
31 นางกฤษณา เนื่องปฐม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
32 นางสาวปานปิติ ภูศรี ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ (ทีม ๓ คน)  
33 นางสาวกิติยา ธรรมลังกา ครูโรงเรียนประชามงคล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ (ทีม ๓ คน)  
34 นางสาววรรณนิภา ฉิมพลี ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ (ทีม ๓ คน)  
35 นายคชานนท์ ธนะสกุล ครูโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ (ทีม ๓ คน)  
36 นางราตรี เทพรอด ครูโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ (ทีม ๓ คน)  
37 นางสาวชัชชญา กลั่นบุศย์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ (ทีม ๓ คน)  
38 นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๓ คน)  
39 นายสุวรรณ บุญศรี ครูโรงเรียนประชามงคล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๓ คน)  
40 นางนทีกานต์ สระทองอ่อน ครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๓ คน)  
41 นางสาวนันทินี ภุมรินทร์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๓ คน)  
42 นางสาวนัฎฐ์ติกาญ เจียวยี่ ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๓ คน)  
43 นางสาวอุทัยรัตน์ รื่นจิตร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๓ คน)  
44 นางกฤติยา กริ่มใจ ครูโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๓ คน)  
45 นางสาวเหมือนชนก เมืองวงศ์ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๓ คน)  
46 นายศิลาภัฐ สร้อยประเสริฐ ครูโรงเรียนประชามงคล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๓ คน)  
47 นางสาวจีรภา ผลอาหาร ครูโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๓ คน)  
48 นางสาวรสสุคนธ์ มั่นคง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๓ คน)  
49 นางวรรณภา นิติประพุทธ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๓ คน)  
50 นางสาวศิริพร คล่องจิตต์ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๔-ม.๖ (ทีม ๓ คน)  
51 นางวิพาดา อินทวิชัย ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๔-ม.๖ (ทีม ๓ คน)  
52 นายวันเฉลิม ฝายนายาง ครูโรงเรียนประชามงคล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๔-ม.๖ (ทีม ๓ คน)  
53 นางสาวอภิรดา ทั่นเส้ง ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๔-ม.๖ (ทีม ๓ คน)  
54 นายนิติพันธ์ ฉิมสุนทร ครูโรงเรียนหนองรีประชานิมิต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๔-ม.๖ (ทีม ๓ คน)  
55 นางสาวประภัสศร เทียมทัศ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๔-ม.๖ (ทีม ๓ คน)  
56 นายสุวิทยา เพชรสุวรรณ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๑-ม.๓ (ทีม ๒ คน)  
57 นางสาวเกษรินทร์ อ่อนนาค ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๑-ม.๓ (ทีม ๒ คน)  
58 นางสาวสุภาวดี พุทธรักษา ครูโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๑-ม.๓ (ทีม ๒ คน)  
59 นางสาวปรางทิพย์ จำเริญรัตน์พันธุ์ ครูโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๑-ม.๓ (ทีม ๒ คน)  
60 นางสาวกันต์ฐิตารีย์ คินาสินธุ์ ครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๑-ม.๓ (ทีม ๒ คน)  
61 นางประดับพร คูณทวีพาณิชย์ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๑-ม.๓ (ทีม ๒ คน)  
62 นายสุธาวัฒน์ สุวรรณนาค ครูโรงเรียนบ้านท่าดินแดง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๑-ม.๓ (ทีม ๒ คน)  
63 นางสาวสุนทรี เหมฬา ครูโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๑-ม.๓ (ทีม ๒ คน)  
64 นายวิโรจน์ เยี่ยมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๑-ม.๓ (ทีม ๒ คน)  
65 นางสาวศศิชา ทรัพย์ล้น ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๑-ม.๓ (ทีม ๒ คน)  
66 นางนิษฐ์ธรีย์ ดวงอาทิตย์ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๔-ม.๖ (ทีม ๒ คน)  
67 นางสาววนานุช แวงอุ้ย ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๔-ม.๖ (ทีม ๒ คน)  
68 นายบรรหาร เชื้อทอง ครูโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๔-ม.๖ (ทีม ๒ คน)  
69 นางสาวโสภิดา แสนแก้ว ครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๔-ม.๖ (ทีม ๒ คน)  
70 นางสาววาสนา พิมพ์ขันธ์ ครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๔-ม.๖ (ทีม ๒ คน)  
71 นายวิโรจน์ เยี่ยมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๔-ม.๖ (ทีม ๒ คน)  
72 นางสาวศศิชา ทรัพย์ล้น ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๔-ม.๖ (ทีม ๒ คน)  
73 นางสาวสามชม หอมจันทร์ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
74 นายอรรถพล ศรัทธาผล ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
75 ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ สำแดง ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
76 นายอุดร มีทรง ครูโรงเรียนประชามงคล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
77 นางคนึงนิตย์ เนียมหอม ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
78 นางจันธ์จิลา ห้วยหงษ์ทอง ครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
79 นายเดชา เชียงคา ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
80 นายนพดล เขียววิราช ครูโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
81 นายเจริญ โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
82 นางสาวมนพัทธ์ ทองนวม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
83 นายชิต ปัญญาพีระพงศ์ ครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
84 นางสาวเสาว์ณี วงษ์พัฒน์ ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
85 นายคมสัน ธรรมมา ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
86 นายสุนทร รุ่งสว่าง ครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
87 นางยาใจ เหมือนหว้า ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
88 นางสาวกมลชนก เงินงาม ครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
89 นางวรัญญาภรณ์ ศรีรุ่งเรือง ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
90 นายปองคุณ พวงปัญญา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
91 นางสาวมาลี กกอู่ ครูโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
92 นายปิยวิทย์ เหลืองระลึก ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
93 นางอรสุชา ภัทรสิริวรกุล ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
94 นางสาวปานรวี ภูศรี ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
95 นายจิรภัทร์ เหลืองวัฒนวิไล ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
96 นางสาวเกศวลี เนียมอุทัย ครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
97 นางสาวศิริพร แกล้วการไร่ ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
98 นางสาวปริศนา กุลศรี ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
99 นางสาวอัมพิกา เปลี่ยนบุญชู ครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
100 นางสาววิลาวรรณ สุวันประเสริฐ ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
101 นายวิภู สุขยิ่ง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
102 นายจักรี ศิลานิล ครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
103 นายวัชรชัย นนท์ช้าง ครูโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
104 นายสุทัศน์ ถาวรไพบูลย์เจริญ ครูโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
105 นายอัครพล จ้อยทองมูล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
106 นายศุภชัย สาลี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๒ คน) และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
107 นางสาวณัฐธยาน์ นำพา ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๒ คน) และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
108 นางสาวหทัยรัตน์ เมฆจินดา ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๒ คน) และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
109 นายประณต ฉัฐมะ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๒ คน) และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
110 นางสาวอุทุมพร อ่อนตีบ ครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๒ คน) และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
111 นางสาวขวัญชนก กาญจนสาธิต ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๒ คน) และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
112 นางสาวคนิตา ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๒ คน) และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
113 นางสาวดีธนา แย้มวงษ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๒ คน) และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
114 นางสาวกรุณา กังสนานนท์ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๒ คน) และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
115 นางสาววีญาภัทร มัชมี ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๒ คน) และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
116 นางสาวศิริพร ยางศิลา ครูโรงเรียนประชามงคล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๒ คน) และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
117 นางสาวกัญญาพร จะระอรรถ ครูโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๒ คน) และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
118 นางสาวกัลยาณี ปัญญชัยรักษา ครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๒ คน) และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
119 นายอนุชา ไกรงาม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๒ คน) และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)  
120 นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ประธานสหวิทยาเขตท่ามะกา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
121 นายณรินทร์ ชำนาญดู ประธานสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
122 นายสรศักดิ์ ไสยะหุต ประธานสหวิทยาเขตพลอยไพลิน กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
123 นายศักดา ภุมรินทร์ ประธานสหวิทยาเขตแควน้อย กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
124 นายหงษ์ดี ศรีเสน ประธานสหวิทยาเขตท่าม่วง กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
125 นายภูวนาถ คงประพันธ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เขต ๘ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
126 นางสุวิไล จันทร์สนอง ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต ๘ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
127 นางฉัฐมา สินธุเสน นักวิชาการศึกษา สพม.เขต ๘ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
128 นายประวิทย์ สิงห์เรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
129 นางสาวรัตนา เจียมบุญ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
130 นายคณิต ชูลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
131 นายสมเจต บุญมี ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
132 นางสาวศิริรัตนา สุภาชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
133 นางกมลฉัตร โล่ห์สุวรรณ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
134 นางพิชานันท์ จันทมัด ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
135 นายสกล ประกอบ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
136 นางภาวิณี เพชรสุวรรณ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
137 นายนพรัตน์ นิลเพ็ชร ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
138 ว่าที่ร.ต.หญิงวราภรณ์ ปานดำรงค์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
139 นายสมเดช จันทราวุฒิ ครูโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันการออกกำลังกายประกอบเพลง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
140 นายอนุชา รัศมี ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันการออกกำลังกายประกอบเพลง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
141 นายนิคม อินจีน ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันการออกกำลังกายประกอบเพลง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
142 ว่าที่ ร.ต.กมล นิลโรจน์ ครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันการออกกำลังกายประกอบเพลง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
143 นายพชร กฤษณะเศรณี ครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันการออกกำลังกายประกอบเพลง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
144 นายสุกิจ ภู่ไพโรจน์ ครูโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันการออกกำลังกายประกอบเพลง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
145 นายศักดิ์ชัย เชื้อคำสอน ครูโรงเรียนเทพเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันการออกกำลังกายประกอบเพลง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
146 นางสาวปนัดดา คำจันทร์ ครูโรงเรียนหนองรีประชานิมิตร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันการออกกำลังกายประกอบเพลง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
147 นายสกล ประกอบ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันการออกกำลังกายประกอบเพลง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
148 นางดวงสุดา บุรเนตร ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมกรรมการ คณะกรรมการตัดสินแอโรบิค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
149 นางสิริวรรณ เสวกฉิม เจ้าพนักงานชำนาญการ สพป. กจ เขต ๑ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินแอโรบิค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
150 นางสาวสุวลี บัวแก้ว พนักงานบริหารทั่วไป ๖ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ คณะกรรมการตัดสินแอโรบิค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
151 นายอนุชา รัศมี ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการ คณะกรรมการตัดสินแอโรบิค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
152 นางภาวิณี เพชรสุวรรณ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินแอโรบิค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
153 ดร.วัฒนา ตรงเที่ยง ศึกษานิเทศก์ สมพ เขต ๘ ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินคีตะมวยไทยและทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวย) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
154 นายอดิศักดิ์ บุญมา ครูโรงเรียนหนองปล้อง สพป. กจ เขต ๑ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินคีตะมวยไทยและทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวย) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
155 นายนัทธี สงวนรัตน์ ครูโรงเรียนหนองปล้อง สพป. กจ เขต ๑ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินคีตะมวยไทยและทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวย) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
156 นางวัชรปาณี สืบพิมพาวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านโป่งโก สพป. กจ เขต ๑ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินคีตะมวยไทยและทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวย) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
157 นายนิธิโรจน์ กุลวราอภิพัฒน์ ครูโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินคีตะมวยไทยและทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวย) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
158 นางสาวอังคนา ภวชโลทร ครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
159 นางสาวศิริพร เฉลิมชัยวินิจกุล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
160 นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
161 นางวลัยพรรณ จันทร์หอม ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
162 นายวุฒิชัย สุวรรณรัฐ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
163 นายชินทัศ เหลืองประมวล ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
164 นายกฤษดา บัวศรี ครูโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
165 นายธิปัตย์ ทั่นเส้ง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
166 นายนพรัตน์ นิลเพ็ชร ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
167 นางสาวอรุณวรรณ วันสิม ครูโรงเรียนนิวิฐราษร์อุปถัมกรรมการ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
168 นายอิทธิกร อินต๊ะปัญญา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
169 นางสาวอริศ วรเลขา ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
170 นายอดิศร์ พงษ์พัว ครูโรงเรียนพังตรุราษฏร์รังสรรค์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการคุมห้องสอบการแข่งขันตอบปัญหาฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
171 นางสาวปิยะวรรณ พงษ์พิพัฒน์ ครูหนองขาวโกวิทพิทยาคม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการคุมห้องสอบการแข่งขันตอบปัญหาฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
172 นายสุริยะ ภูฆัง ครูโรงเรียนหนองรีประชานิมิต กรรมการ คณะกรรมการคุมห้องสอบการแข่งขันตอบปัญหาฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
173 นายพรพระกาฬ ทองแก้ว ครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา กรรมการ คณะกรรมการคุมห้องสอบการแข่งขันตอบปัญหาฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
174 นายธามชัยพัฒน์ ชูสิน ครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการคุมห้องสอบการแข่งขันตอบปัญหาฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
175 นางสาวสุกัญญา ศิริคำ ครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการคุมห้องสอบการแข่งขันตอบปัญหาฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
176 นายบัณฑิต ดอกเข็ม ครูโรงเรียนไทรโยคน้อย ประธานกรรมการ คณะกรรมการคุมห้องสอบการแข่งขันตอบปัญหาฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
177 นายสมบูรณ์ สุรินทร์จันทร์ ครูโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการคุมห้องสอบการแข่งขันตอบปัญหาฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
178 นางสาวนรพร ทองทิพย์ ครูโรงเรียนเลาขวัญราษฏร์บำรุง กรรมการ คณะกรรมการคุมห้องสอบการแข่งขันตอบปัญหาฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
179 นางสาวศุภลักษณ์ บุญยมัย ครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กรรมการ คณะกรรมการคุมห้องสอบการแข่งขันตอบปัญหาฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
180 นายอดิศักดิ์ จุลกิจวัฒน์ ครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา กรรมการ คณะกรรมการคุมห้องสอบการแข่งขันตอบปัญหาฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
181 นายทองสุข ทองไพรวรรณ ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการคุมห้องสอบการแข่งขันตอบปัญหาฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
182 นายคณิต ชูลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการประท้วง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
183 นายสกล ประกอบ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการประท้วง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
184 ว่าที่ ร.ต.กมล นิลโรจน์ ครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการประท้วง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
185 นางสาวปวีณา บูชะพันธ์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการประท้วง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
186 นางสาวปิยะวรรณ พงษ์พิพัฒน์ ครูหนองขาวโกวิทพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประท้วง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
187 นางสาวสาลิณี ไตลังคะ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวแข่งขันการออกกำลังกายประกอบเพลง กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
188 นายอภิวัฒน์ หนูขาว ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวแข่งขันการออกกำลังกายประกอบเพลง กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
189 นายวินัส รุ่งรจนา ครูโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวแข่งขันการออกกำลังกายประกอบเพลง กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
190 นางสาวจินตนา หนองปิงคำ ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวแข่งขันการออกกำลังกายประกอบเพลง กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
191 นางสาวธนัญญา พรมมา ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวแข่งขันการออกกำลังกายประกอบเพลง กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
192 นางสาววรัทยา ชีวาภัทรกุล ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวแข่งขันการออกกำลังกายประกอบเพลง กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
193 ว่าที่ ร.ต.หญิงวราภรณ์ ปานดำรงค์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
194 นายวีระพล พานะกิจ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
195 นายนราวุฒิ ยอดจันทร์ ครูโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
196 นางเนตรดาว นิลเพ็ชร ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
197 นางสาวอิสริยาภรณ์ ยี่ประชา ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
198 นายสกล ประกอบ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
199 นางภาวิณี เพชรสุวรรณ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
200 นายนคร เรืองศรี ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
201 นางสาวธนัญญา พรมมา ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
202 นายวิฑูรย์ สถิตยานุรักษ์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
203 นายสิทธิชัย ศรีสรากรณ์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
204 นายสุบิน ติณภูมิ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
205 นางรัชนี เชื้อจันสา ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
206 นายศักดิ์ชัย เชื้อคำสอน ครูโรงเรียนเทพเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
207 นายนพรัตน์ นิลเพ็ชร ครูโรงเรียนเทพเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
208 นางอัปสร ศรีอรุณ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
209 นางกมลฉัตร โล่ห์สุวรรณ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
210 นางวิภาวรรณ โชติสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
211 นางพนาไพร ศิริรัตน์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
212 นางเงาแข ด้วงศรี ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
213 นางพรทิพย์ จานแก้ว ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
214 นางสาวธนาทิพ ภู่พันธ์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
215 นางสาวพจนันทร์ สระทองห้อย ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
216 นางสุรัชต์ รัตนชัย ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
217 นายภิรมย์ น้อยผล ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
218 นายจรัญ มูลจันทร์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
219 นายสรายุทธ ลอยวน ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
220 นายชยานันต์ พรมแดง ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
221 ภานุพัฒน์ ทิพารัตน์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
222 นายโอภาส ขันทะ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
223 นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
224 นางอุษณี ผูกไมตรี ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
225 นางสาวพิชานันท์ จันทมัด ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
226 นางสาวสุภาพร ศรีพุทธา ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
227 นางสาวศศิมา ปลั่งกลาง ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
228 นางสาวดาหวัน เฉลิมจรัสกุล ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
229 นางสาวนริศศา ดวงภูเมฆ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
230 นางสาวศิริรัตนา สุภาชัย รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
231 นางสาวขนิษฐา สิงห์พรม ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
232 นางสาวฆลิษา กล้าหาญ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
233 นางจิราพร บัวลอย ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
234 นายนพรัตน์ นิลเพ็ชร ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
235 นายจรัญ มูลจันทร์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
236 นายภิรมย์ น้อยผล ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
237 นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
238 นายศักดิ์ชัย เชื้อคำสอน ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
239 นายอุดมศักดิ์ ชาญเลิศ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
240 นางศิวพร คล้ายเจ๊ก ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/เกียรติบัตรและสรุปผล การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
241 นางสาวฆลิษา กล้าหาญ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/เกียรติบัตรและสรุปผล การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
242 นายโอภาส ขันทะ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/เกียรติบัตรและสรุปผล การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
243 นางสาวพัชรียา แซ่เจา ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/เกียรติบัตรและสรุปผล การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
244 นางธิดา ภูมิอุไร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
245 นายประคอง รักษาศักดิ์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
246 นายทวนทอง ปรักมานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
247 นางสาวแสงเดือน วินทะไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
248 นางสาวประภัสศร เทียมทัศ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
249 นางวรรณภา นิติประพุทธ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
250 นายปิยวิทย์ เหลืองระลึก ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
251 นางสาวกรรณิกา ไผทฉันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
252 นายศักดา ภุมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
253 นางสาวแสงอรุณ ประสพกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
254 นายพงศกร พูนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
255 นายไชยพร มะลิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโคน้อยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
256 ดร.ณรงค์ ศิริเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
257 นางธิดา ภูมิอุไร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
258 นางสาวอรอุมา แซ้เล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
259 นางสาวแสงเดือน วินทะไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
260 นายสังสรรค์ คงเพ็ชรศักดิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
261 นางสุดทัย ลอยเมฆ ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
262 นายพยนต์ ขำขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การจัดการค่ายพักแรม  
263 นายสวัสดิ์ เจริญบุญ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การจัดการค่ายพักแรม  
264 นายปราโมทย์ การะเกตุ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การจัดการค่ายพักแรม  
265 นายอรุณ สว่างเมฆ ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การจัดการค่ายพักแรม  
266 นายเอก บัวตูม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การจัดการค่ายพักแรม  
267 นายสุทธิศักดิ์ จินดาเรือง ครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การจัดการค่ายพักแรม  
268 นายชูชาญ จันที ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การจัดการค่ายพักแรม  
269 นางณภัค เจริญบุญ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การจัดการค่ายพักแรม  
270 นายศักดิ์ชัย สิงห์เสวก ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การจัดการค่ายพักแรม  
271 นายพัฒนพันธ์ ตั้นซ้าย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การจัดการค่ายพักแรม  
272 นางสาวแสงเดือน วินทะไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การจัดการค่ายพักแรม  
273 นายศักดา ภุมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การสร้างอุปกรณ์และให้บริการ  
274 นายคมกฤช เพิ่มทอง ครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การสร้างอุปกรณ์และให้บริการ  
275 นายอำนวย มาคงกุล ครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การสร้างอุปกรณ์และให้บริการ  
276 นายวันชาติ เฉิดฉินนภา ครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การสร้างอุปกรณ์และให้บริการ  
277 นายวรากรณ์ นาถมทอง ครูโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การสร้างอุปกรณ์และให้บริการ  
278 นายสมชาย รักสม ครูโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การสร้างอุปกรณ์และให้บริการ  
279 นายชัยณรงค์ ชัยมนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การสร้างอุปกรณ์และให้บริการ  
280 นายอนุวัฒน์ กองจำปา ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การสร้างอุปกรณ์และให้บริการ  
281 นางสาวอารีย์ เทียงอ่อน ครูโรงเรียนประชามงคล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
282 นายปรเมศวร์ พันธ์ุวิไล ครูโรงเรียนประชามงคล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
283 นายโกวิทย์ มีเย็น ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
284 นายวรพล จันทร์คำ ครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
285 นายเมธาสิทธิ์ มิตรดี พนักงานราชการโรงเรียนหนองรีประชานิมิต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
286 นางสาวปัทวรรณ เชื้อชาย ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
287 นางสาวณัฐธยาน์ นำพา ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
288 นางสาวอรอุมา แซ้เล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
289 นายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี ประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
290 นายคติ หงษ์วิไล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
291 นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
292 นายอำนาจ ทัดสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
293 นายยงยุทธ สงพะโยม ผู้อำนวยการโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
294 นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
295 นางสาวณัฐกาญจน์ สุภาพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
296 นายพิสิทธิ์ ธรรมวิเศษ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
297 นายทินกร ชูช่วย ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
298 นายศิรสิษฐ์ เชื้อทอง ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
299 นายสุทัศน์ ไคลมี ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
300 นายเชาวลิต ชัยศักดิ์สกุล ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
301 นางจินตนา หนูอินทร์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
302 ว่าที่ร้อยโทธีรพล จิณแพทย์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
303 นางสมถวิล โพธิสาร ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
304 นางลักขณา รัตนพิทยาภรณ์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
305 นางสาวจิราพร แสนวันดี ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
306 นางสาวพัชรี สรวยล้ำ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
307 นางสาวจามจุรี เชื้อหงษ์แก้ว ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
308 นางกิ่งกาญจน์ อยู่เพ็ชร์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
309 นางสาวอรพินท์ เรืองศุภนิมิต ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
310 นางสาวเขมิกา เยียวยา ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.  
311 นางสาวสุรีรัตน์ กองนิมิตร ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.  
312 นางปิยกาญจน์ แก้วล้อมทรัพย์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.  
313 นางสาวแสงดาว สืบด้วง ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.  
314 นายทินกร ชูช่วย ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
315 ว่าที่ร้อยโทธีรพล จิณแพทย์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
316 นายวิริยะ สุขช่วย ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
317 นางสาวอาริสา คล้ายขำ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
318 นางสาวอรอนงค์ โอษคลัง ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
319 นางปิยกาญจน์ แก้วล้อมทรัพย์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
320 นางสาวสายฝน ตะบานขวา ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
321 นางสาวพัชรี สรวยล้ำ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
322 นางกิ่งกาญจน์ อยู่เพ็ชร์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
323 นางดาราณี ถือความสัตย์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
324 นายสมศักดิ์ เหลืองมังกร ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
325 นางสาวเขมิกา เยียวยา ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
326 นางสาวแสงดาว สืบด้วง ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
327 นายเชาวลิต ชัยศักดิ์สกุล ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
328 นางลักขณา รัตนพิทยาภรณ์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
329 นายวิโรจน์ สามสี ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
330 นางสาวจิราพร แสนวันดี ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
331 นายศิวัช ภู่ระหงษ์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
332 นายธีรเสฏฐ์ โพธิ์นิล ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
333 นางสาวอุษณีย์ จันทาวุฒิ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
334 นายณัฐพิสิฐ นิยมทรัพย์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
335 นางดาราณี ถือความสัตย์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
336 นายประสิทธิ์ ทองดี ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
337 นางสาวดารารัตน์ ปุณณะการี ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
338 นายวิโรจน์ สามสี ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
339 นางสาวอาภัสตรา พันธ์เปรม ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
340 นายศิริณัฐ ปานดำ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
341 นายวีรพัฒน์ ไสยาวัน ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
342 ว่าที่ร้อยตรีปิยะวุฒิ สมบุญ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
343 นายเศรษฐพันธ์ ชุมโกมล ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
344 นายไกรสิภณณ์ พงษ์วิทยภานุ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
345 นายสุทัศน์ ไคลมี ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี ประธานกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
346 นางสาววันทนา พวงแก้ว ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
347 นางสาวกัญญาณัฐ เขียวบ้านยาง ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
348 นางสาวอรรธิกา มงคลสมัย ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
349 นายวิโรจน์ สามสี ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
350 นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
351 นางนงเยาว์ สงวนทรัพย์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการอำนวยการจัดกิจกรรมการแขงขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
352 ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา นาโคกูล ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
353 นางพัชรี จิรจีรังชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
354 นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
355 นางสาวพเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
356 นายกำธร สุทธิรัตน์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
357 นางสาวพเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
358 นางนงเยาว์ สงวนทรัพย์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
359 นายธงไชย ศุภมานพ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
360 นายปรีชา ใคร่ครวญ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
361 นางกมลชนก เรืองเดช ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
362 นางสุขศิริ กลิ่นดอกแก้ว ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
363 นายวาสุกรี เพชรดำดี ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
364 นางสาวศรีประภา อุดมสันติธรรม ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
365 นางสาวปนิดา สืบบุก ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
366 นางสาววิจิตรตรา สีคำ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
367 นางสาว เสาวภา แก้วเกตุ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
368 นางสาวอาทิตยา ศิริวงษ์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
369 นางสาวพูนลาภ วงษ์อัยรา นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
370 ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา นาโคกูล ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
371 นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
372 นายสุทีป วงษ์แก้ว ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
373 นายสุวิทย์ จำนงค์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
374 นายธนชาติ ดอกรัก ลูกจ้างประจำโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
375 นายภานุ เทพเกื้อ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
376 นายปรีชา ใคร่ครวญ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
377 นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการอารหารและเครื่องดื่มการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
378 นางนภา อุ่นใจ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่มการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
379 นางสุรีรัตน์ ยอดทอง ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่มการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
380 นางพัชรี จิรจีรังชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
381 นางสาวกนกทิพย์ บุญล้ำ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
382 นางสมพร เพ็งผล ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
383 นางสาวจินตนา จำปาแพง เจ้าหน้าที่โรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
384 นางอมรรัตน์ กลิ่นแก่นจันทร์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและงบประมาณการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
385 นายสุทีป วงษ์แก้ว ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
386 นายอนุกูล นากสุก ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
387 นายภาษิต กาญจนธีรักษ์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
388 นายธนชาติ ดอกรัก ลูกจ้างประจำโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
389 นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์การจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
390 นายธงไชย ศุภมานพ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์การจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
391 นายปราโมทย์ พุ่มเกิด ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์การจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
392 นายภาษิต กาญจนธีรักษ์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์การจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
393 นางสาวจารุวรรณ แช่มช้อย ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์การจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
394 นางพิชยา จิรธนานุวัฒน์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์การจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
395 นายกำธร สุทธิรัตน์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
396 นายประทวน ทองโสภา ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
397 นางปุณยนุช โพธิ์เงินงาม ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
398 นางสาวกาญจนา อยู่เอี่ยม ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
399 นางขวัญตา ปฎิทัศน์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายประมวลผลการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
400 นางวันทนา จิณแพทย์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาลการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
401 นางบุษบง แสงศรี ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายพยาบาลการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
402 นางสาวสมใจ เชรษฐศิริ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาลการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
403 นางนงเยาว์ สงวนทรัพย์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
404 นางสาวปนิดา สืบบุก ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
405 นางสาวศรีประภา อุดมสันติธรรม ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
406 นางสาววิจิตรตรา สีคำ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
407 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
408 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
409 ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]