::sm-kri1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางทัศน์มิรา จักกภูมิโรงเรียนเทพมงคลรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธีรา ใจอาดโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวบุณยาพร เคนไชยวงค์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสิริลักษณ์ สิงหวัฒนศิริโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางอรุณศรี บงกชโสภิตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมมิกา แสนสุวรรณ์โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
3. นายรุจิกร ตุลาธารโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ ดำรงพานิชโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวมารินทร์ จานแก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกิติพร พลศรโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา หอมสวาสดิ์โรงเรียนประชามงคลกรรมการ
4. นางสาวดุษดียา สมผลภาดีโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวฑีรณัฐ ทองหลีโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
6. นางประภา ทั่วจบโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางรำเพย อนันตชัยลิขิตโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางอโนทัย จิตบุญโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนริศรา อ่วมอ่องโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายอาทิตย์ สุวรรณสุขโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ เจริญสมบัติโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
6. นางทัศนา ใจภักดีโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาวอังศุวีร์ ชาญประเสริฐโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพิศ สิทธิประเสริฐโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
3. นางสาวบุตรตรี บานบุรีโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
4. นางนฤมล อังคณาแสงมณีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวก้านมะลิ ศรีโมราโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางปุณณิศา ชนะฤทธิชัยโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจตุพร ตันติกำธนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางศันสนีย์ ชีวังกูรโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา พึ่งฮั้วโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
3. นางสุนีย์ บุญราชโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวสุพรรณนา จันทร์แย้มโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญจันทร์ ไชยคำวังโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสิวพร โรจน์เจริญชัยโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายปกรณ์ แจ้งประจักษ์โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางพัทธ์ธิรา พุทธิมาโนโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางรัตนา เพ็ชร์เจริญโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวกัตติกา จันทจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยะฯกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ชื่นชอบกมลโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสุวนี บุญน้อมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นายฐิติโชต ชูธัญญะโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายไชยวัฒน์ อารีโรจน์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
3. นางสาววลีภรณ์ พูลยิ่งโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวอิสรีย์ น้อยมิ่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางพจนารถ มีเครือโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุทธพิชัย บุตรน้ำเพ็ชรโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางสาวศิรินภา เกตุพันธ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวปรียา พลายพงษาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ มัธยมนันท์โรงเรียนเทพมงคลรังษีประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ นะเสือโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายฐาปกรณ์ กระแจะจันทร์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวศุภลักษณ์ พึ่งกริมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวิตรี วงษ์ปัญญาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวธิดานันทน์ บุญเพิ่มโรงเรียนสมเด็จพระปิยะฯประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณ์สุดา ขยันการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวจิตตินันท์ เพิ่มพูลสุขยิ่งโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี โชคสมกิจโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางสุจิฬา ไก่แก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษดาพร ขำเลิศโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกัณฐิกา คงคาใสโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
4. นางสาวจีระนันท์ จับใจโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวรรณี แก้วอุปการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา อนันต์ธนถาวรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมนัญญา เจริญใหญ่โรงเรียนประชามงคลกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา รักคงโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
5. นางเบญจมาศ ประเสริฐจันทร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจอมมณี ศรีเจริญโรงเรียนหนองรีประชานิมิตรกรรมการ
7. นางสาวธิติมา เณรจาทีโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
8. นางสาวเอกปภาดา ปกรณ์พิมุขโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
9. นางชลธิชา โต๊ะน้อยโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา กรรมการ
10. นางสาวจิรัชยา สามสีโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
11. นางสาวอัญชลี ทองประสพโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตยกรรมการ
12. นายประคุณ สาระศาลินโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
13. นายฉันทัช กันทะดีโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
14. นางสาวอโนชา ไคมีโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
15. นางวรรณภา นิติประพุทธโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวประภัสศร เทียมทัศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพิมพ์ชนก ปทุมธนรักษ์โรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอัษฎาวุธ สุขสวัสดิ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นายสาธิต อุตสาหะโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสมพร เพ็งผลโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
6. นางจิราพร พนานุสรณ์ศิลป์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการ
7. นางสาวศศิภา โตสงคราม โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา กรรมการ
8. นางอ้อยขวั้น วงศ์พิทักษ์ โรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
9. นางแก้วรินดา สันทัดโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
10. นางสุปราณี ใจงามโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
11. นางวัชรินทร์ ปุรัสการโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตยกรรมการ
12. นางอำพา ปลาทองโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
13. นางสาวเนตรนภา วันทุมาโรงเรียนพนมทวนชนูปภัมภ์กรรมการ
14. นางนิรมนต์ จงเจริญโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
15. นางขวัญแก้ว มีเหมือนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
16. นางกฤษณา เนื่องปฐมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ บุญศรีโรงเรียนประชามงคลรองประธานกรรมการ
3. นางนทีกานต์ สระทองอ่อนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนันทินี ภุมรินทร์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
5. นางสาวนัฎฐ์ติกาญ เจียวยี่โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวอุทัยรัตน์ รื่นจิตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางปานปิติ ทรัพยาคมโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวกิติยา ธรรมลังกาโรงเรียนประชามงคลรองประธานกรรมการ
3. นายคชานนท์ ธนะสกุลโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางราตรี เทพรอดโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
5. นางสาววรรณนิภา ฉิมพลีโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวชัชชญา กลั่นบุศย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางกฤติยา กริ่มใจโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเหมือนชนก เมืองวงศ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายศิลาภัฐ สร้อยประเสริฐโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
4. นางสาวจีรภา ผลอาหารโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตยกรรมการ
5. นางสาวรสสุคนธ์ มั่นคงโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
6. นางวรรณภา นิติประพุทธโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริพร คล่องจิตต์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิพาดา อินทวิชัยโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวันเฉลิม ฝายนายางโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
4. นางสาวอภิรดา ทั่นเส้งโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
5. นายนิติพันธ์ ฉิมสุนทรโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
6. นางสาวประภัสศร เทียมทัศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสุวิทยา เพชรสุวรรณโรงเรียนเทพมงคลรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษรินทร์ อ่อนนาคโรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสภิดา แสนแก้วโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กรรมการ
4. นางสาวปรางทิพย์ จำเริญรัตน์พันธุ์โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวกันต์ฐิดารีย์ คินาสินธุ์โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการ
6. นางประดับพร คูณทวีพาณิชย์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
7. นายสุธาวัฒน์ สุวรรณนาคโรงเรียนบ้านท่าดินแดงกรรมการ
8. นางสุนทรี เหมฬาโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นางสาวสุภาวดี พุทธรักษาโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นายวิโรจน์ เยี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวศศิชา ทรัพย์ล้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางนิชฐรีย์ ดวงอาทิตย์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการ
2. นางสาววนานุช แวงอุ้ยโรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายบรรหาร เชื้อทองโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาววาสนา พิมพขันธ์โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
5. นางสาวโสภิดา แสนแก้วโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
6. นายวิโรจน์ เยี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวศศิชา ทรัพย์ล้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวสามชม หอมจันทร์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล ศรัทธาผลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ สำแดงโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นายอุดร มีทรงโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
5. นางคนึงนิตย์ เนียมหอมโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
6. นางจันธ์จิลา ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
7. นายเดชา เชียงคาโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมกรรมการ
8. นายนพดล เขียววิราชโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
9. นายเจริญ โพธิ์ทองโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นางสาวมนพัทธ์ ทองนวมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
11. นายชิต ปัญญาพีระพงศ์โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
12. นางสาวเสาว์ณี วงษ์พัฒน์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
13. นายคมสัน ธรรมมาโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการ
14. นายสุนทร รุ่งสว่างโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการ
15. นางยาใจ เหมือนว้าโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
16. นางสาวกมลชนก เงินงามโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
17. นางวรัญญาภรณ์ ศรีรุ่งเรืองโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
18. นายปองคุณ พวงปัญญาโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
19. นางสาวมาลี กกอู่โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
20. นายปิยวิทย์ เหลืองระลึกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวสามชม หอมจันทร์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล ศรัทธาผลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ สำแดงโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นายอุดร มีทรงโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
5. นางคนึงนิตย์ เนียมหอมโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
6. นางจันธ์จิลา ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
7. นายเดชา เชียงคาโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมกรรมการ
8. นายนพดล เขียววิราชโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
9. นายเจริญ โพธิ์ทองโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นางสาวมนพัทธ์ ทองนวมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
11. นายชิต ปัญญาพีระพงศ์โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
12. นางสาวเสาว์ณี วงษ์พัฒน์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
13. นายคมสัน ธรรมมาโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการ
14. นายสุนทร รุ่งสว่างโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการ
15. นางยาใจ เหมือนว้าโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
16. นางสาวกมลชนก เงินงามโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
17. นางวรัญญาภรณ์ ศรีรุ่งเรืองโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
18. นายปองคุณ พวงปัญญาโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
19. นางสาวมาลี กกอู่โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
20. นายปิยวิทย์ เหลืองระลึกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางอรสุชา ภัทรสิริวรกุลโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวปานรวี ภูศรีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจิรภัทร์ เหลืองวัฒนวิไลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเกศวลี เนียมอุทัยโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กรรมการ
5. นางสาวศิริพร แกล้วการไร่โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวปริศนา กุลศรีโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางอัมพิกา เปลี่ยนบุญชูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววิลาวรรณ สุวันประเสริฐ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
9. นายวิภู สุขยิ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
10. นายจักรี ศิลานิลโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
11. นายสุทัศน์ ถาวรไพบูลย์เจริญโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงกรรมการ
12. นายศุภชัย สาลีโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
13. นายวัชรชัย นนท์ช้างโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
14. นายอัครพล จ้อยทองมูลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นางอรสุชา ภัทรสิริวรกุลโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวปานรวี ภูศรีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจิรภัทร์ เหลืองวัฒนวิไลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเกศวลี เนียมอุทัยโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กรรมการ
5. นางสาวศิริพร แกล้วการไร่โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวปริศนา กุลศรีโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางอัมพิกา เปลี่ยนบุญชูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววิลาวรรณ สุวันประเสริฐ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
9. นายวิภู สุขยิ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
10. นายจักรี ศิลานิลโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
11. นายวัชรชัย นนท์ช้างโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
12. นายสุทัศน์ ถาวรไพบูลย์เจริญโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงกรรมการ
13. นายศุภชัย สาลีโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
14. นายอัครพล จ้อยทองมูลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐธยาน์ นำพาโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยรัตน์ เมฆจินดาโรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายประณต ฉัฐมะโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอุทุมพร อ่อนตีบโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กรรมการ
5. นางสาวขวัญชนก กาญจนสาธิตโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวดนิตา ศรีสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
7. นางสาวดีธนา แย้มวงษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
8. นางสาวกรุณา กังสนานนท์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการ
9. นางสาวศิริพร ยางศิลาโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
10. นางสาวกัญญาพร จะวะอรรถโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
11. นางสาวกัลยาณี ปัญญชัยรักษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
12. นางสาววีญาภัทร มัชมีโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการ
13. นายอนุชา ไกรงามโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐธยาน์ นำพาโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยรัตน์ เมฆจินดาโรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายประณต ฉัฐมะโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอุทุมพร อ่อนตีบโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กรรมการ
5. นางสาวขวัญชนก กาญจนสาธิตโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวดนิตา ศรีสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
7. นางสาวดีธนา แย้มวงษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
8. นางสาวกรุณา กังสนานนท์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการ
9. นางสาววีญาภัทร มัชมีโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการ
10. นางสาวศิริพร ยางศิลาโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
11. นางสาวกัญญาพร จะวะอรรถโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
12. นางสาวกัลยาณี ปัญญชัยรักษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
13. นายอนุชา ไกรงามโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางศิริพรรณ เรียบเจริญโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา ชาวนาดอนโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางมณีรัตน์ กาลสุวรรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสมใจ พูนนำเภาโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
5. นางอรอุมา อัญชลีสถาพรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
6. นางศิริอัมพร ปินตาเชื้อโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววิรดา ลอยเจริญโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
8. นางสาวศุภัสรา ด้วงปลีโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
9. นางสาวสาริวรรณ มิสกริมโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
10. นางสาววันทนา พวงแก้วโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
11. นางสาวกัญญาณัฐ เขียวบ้านยางโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวรุ่งกาญจน์ เกตุขาวโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
13. นายบัณฑิต บุญเพชรโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวจิรภัทร์ ตั้นสมบูรณ์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมนึก มีน้อยโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยมโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี จาวสุวรรณวงษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวสิวินีย์ ประจำถิ่นโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา เวชรังษีโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
6. นายวิเชียร ภูครองทองโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมกรรมการ
7. นางมุกดา วันเย็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
8. นางจินตนา หนูอินทร์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
9. นายวิริยะ สุขช่วยโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวอัมรา ใจติ๊บโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวรัตนา เวทการโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
12. นายผดุงศักดิ์ ดอนโศรกโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายจรูญ รุ่งเรืองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
2. นางสรินยา พรหมมาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิชยารัตน์ ลิมทโรภาสโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางวนิดา ทองสุขใสโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
5. นางสุพัตรา พรมทีโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
6. นายสมเกียรติ ศรีสังข์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวทิพย์สุดา ประดาสุขโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นางสาวกาญจนา วิวัฒน์รุ่งเรืองดีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
9. นางสาวจรัสพร รื่นนาคโรงเรียนบ้านท่าดินแดงกรรมการ
10. นางสาวอนุสรา ดิศเจริญโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตยกรรมการ
11. นางสาวอรอนงค์ โอษคลังโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางจิณต์จุฑา ใจหาญโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตรองประธานกรรมการ
2. นางสาวสมฤทัย พาทีโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการ
3. นางมลระวี ช่วงชัยโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวฐิตารีย์ สำเภาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสายธารา เดชเจริญพรโรงเรียนบ่อพลอยรัชฎาภิเษกกรรมการ
6. นางวิไล วรรณบูรณ์โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางชวนพิศ ผ่องศิริโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
8. นายศิวัช ภู่ระหงษ์โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
9. นายสิลารัฐ อรุณธัญญาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวณัฐกฤตา บุญเมืองธนาภาโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปาณิสรา ลัดดากุลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา สุขมากโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ ใจผ่องโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศรันย์ภรณ์ เสนาวงศ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสายฝน ตะบานขวาโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวอาริสา คล้ายขำโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโทธีรพล จิณแพทย์โรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย โพธิ์เย็นโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. นางนิรมล กิตติมานิตกุลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวน้ำฝน วัฒนะไชยศรีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา นาคอ้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
6. นางสาวจิราพร แสนวันดีโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญญารัตน์ โพธิ์ทองโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต น่วมจาดโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายเกรียงไกร จันหอมโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี ธนวิริยพันธุ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางพัฒนี นุ่นชูคันโรงเรียนบ้านท่าดินแดงกรรมการ
6. นางสาวพิมพิไล ไชยลังกาโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
7. นางลักขณา รัตนพิทยาภรณ์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวยุวดี พุทสอนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัชนี เชื้อจันสาโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวมยุรา บุญมากโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาววิภาดา พงษ์สระพังโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวศศิภา อาจหาญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
6. นางสาวยุพิน สามสีโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมุทิตา เอี่ยมทิพย์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
8. นางสาวอัญชลี เจริญสุขโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
9. นางสาวจิราภรณ์ แก้วประสิทธิ์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
10. นางกิ่งกาญจน์ อยู่เพ็ชร์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวลัดดา ผลหมื่นโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางการะเกษ อ่อนแก้วโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิติมา รุจิเรขาสุวรรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวกิตติมา อุดมสินค้าโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรพรรณ เทพทิตย์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวนิภา มหาโชติโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
6. นางอรอุมา ทองคลี่โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตยกรรมการ
7. นายเชาวลิต ชัยศักดิ์สกุลโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
8. นางดาราณี ถือความสัตย์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
9. นางพรรำไพ วรรณโทโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายพรพีระ สังข์กระแสร์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปัณณวิชญ์ ซาไขโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
3. นายไพบูลย์ จุลภักดิ์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
4. นางสาววิลัยพร ศรีบุระโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวนรรฐชพร เจริญจาดโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวพัชรี สรวยล้ำโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
7. นายวิโรจน์ สามสีโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวจิราพร ใจแสนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เหลืองมังกรโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ สำริทธ์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
3. นายวิริยะ กิติกุลโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการ
4. นายทวนทอง วงศาโรจน์โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
5. นางสาวเขมิกา เยียวยาโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวแสงดาว สืบด้วงโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
7. นายชรินทร์ เกิดพุ่มโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
2. นายสมศักดิ์ เหลืองมังกรโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางสาวรจนา ล้ำเลิศโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
4. นางสาวบัณฑิตา เพิ่มพูลโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางกนกรัตน์ ตรีสุวรรณ์โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นายธวัชชัย วิเศษสิงห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเขมิกา เยียวยาโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
8. นางปิยกาญจน์ แก้วล้อมทรัพย์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
9. นายวรวัฒน์ ดาปานโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายเจษฎา ศรีนวลโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ เหลืองมังกรโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา ศรีนวลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวเขมิกา เยียวยาโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวสุริรัตน์ กองนิมิตรโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจำรัส คมขำโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิมพ์วิภา ไทยพุทธาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. นายอิสรารัตน์ รัตนวงศ์วาคินโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ พึ่งพินโรงเรียนอนุชนศึกษากรรมการ
5. นายปรีดา แจ่มศรีโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
6. นายบุญทิ้ง สืบเทพโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
7. นางสาวฉวีวรรณ เครือแตงโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
8. นายวรวุฒิ ไชยสุ้ยโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
9. นางกัณหา อินจีนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
10. นางกมลชนก เรืองเดชโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
11. นางวิจิตรา นันท์ดีโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายจำรัส คมขำโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุพดี ทิพย์บำรุงโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ วิสูตรสกุลศักดิ์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นางปิยาพัชร บัวเพ็ชรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
5. นายสิวราช อินต๊ะวิชัยโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
6. นายบุญทิ้ง สืบเทพโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
7. นายวรวุฒิ ไชยสุ้ยโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
8. นางสาวชีวรัตน์ อิ่มใจโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
9. นางกมลชนก เรืองเดชโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาววิจิตรา นันท์ดีโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา ไสยะหุตโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ กองจำปาโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ โชติรมย์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวสุภัทรา ทับชมโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
5. นายสุทิน สุขุมพันธ์โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีฤทธิชา บัวศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
7. นางสาวชีวรัตน์ อิ่มใจโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
8. นางสาวลาวัลย์ น้อยอยู่โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางอภิษฐา สวนเข้มโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทรานิษฐ์ วงศ์วัชรมงคลโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางสาวเนืองนิตย์ มหามาตร์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาววรรณโสภา ถมมาโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
5. นายชยานันต์ ปรางจโรจน์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
6. นายสุทธิพร ลีเจริญโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวดอกจันทร์ ดวงวิสัยโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา นาโคกูลโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอุดมศักดิ์ ชาญเลิศโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายปัณณทัต เย็นนะสาโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางสาวกิตติยา น้อยต้นวงษ์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
4. นายชิษณุพงศ์ สมฝันโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
5. นางสาวอารีย์ เที่ยงอ่อนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวณัฐชา ชมภูพงษ์โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
7. นายชัยวิรัตน์ ลิ้มเรืองอนันต์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
8. นายปรีชา ใคร่ครวญโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
9. นายภาษิต กาญจนธีรักษ์โรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางจุรีพร ปราบสุธาโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา ดามีโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา เกตพันธ์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายปรีชา ใคร่ครวญโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
5. นายภาษิต กาญจนธีรักษ์โรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
6. นายจักรพงษ์ โพธิมัดโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวดโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอร่าม มัธยะมังกูลโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ สิงห์เมืองพรหมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
4. นางสาววรันณ์ธร บุญกอโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวชุติมา จันทร์ประเสริฐโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาววิจิตรตรา สีคำโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางรุ่งนภา คงเพ็ชรศักดิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายวรวรรธน์ แสงมาลาโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางสาวรมิดา แสงจันทร์โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ แซ่เฮงโรงเรียนหนองปรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายธงไชย ศุภมานพโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวปนิดา สืบบุกโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณี วิเศษโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวพจนา ตะพังโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ บำรุงพงษ์โรงเรียนประชามงคลกรรมการ
4. นางสาวศิวรรจน์ ศิริรัตน์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
5. นายนพดล เล็กบางโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
6. นางนุจรี พันจริตโรงเรียนอนุชนศึกษากรรมการ
7. นางสุขศิริ กลิ่นดอกแก้วโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวรสสุคนธ์ มุขเงินโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาทิพ สระทองพรมโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววารีรัตน์ ทั่งสุวรรณ์โรงเรียนประชามงคลกรรมการ
4. นางสาวมลธิวา สิงขรรักษ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ บุญผ่องโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
6. นางสุขศิริ กลิ่นดอกแก้วโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุภาวดี บุญญานุรักษ์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมชนะโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาววรานุช กิจเจริญโรงเรียนวีรศิลป์กรรมการ
4. นางกาญจนา เพ็ชรแก้วโรงเรียนอนุชนศึกษากรรมการ
5. นางสาวพัชรี ชาวนาเป้าโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
6. นางสาวประภาศิริ จุลกิจวัฒน์โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
7. นางสาวอารีย์รัฐ เล็กโล่งโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวศรีประภา อุดมสันติธรรมโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางประเสริฐ เมืองอู่โรงเรียนประชามงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวนิรมล เอกกะทันโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
3. นางกมลณัชส์ กลมกลึงโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวนภัทร์ตะวัน อภัยภักดีโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายประทุม แจ๊ดนาลาวโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
6. นายธวัชชัย ภูวสิษฐ์พงศาโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
7. นางสาวสุภนิช การสมจิตรโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
8. นางสาวนุชนาฎ ทรัพย์แก้วยอดโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวศรีประภา อุดมสันติธรรมโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางนาคน้อย บุตรประเสริฐโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธรรมจักร นิลรักษาโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
3. นางวราภรณ์ รุ่งสว่างโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. พระมหาวิสูตร วิสุทฺธิปญฺโญ ป.ธ.๙พระวัดเทวสังฆารามกรรมการ
5. นายวาสุกรี เพชรดำดีโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
6. นางอรพินท์ ลำดวลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางดวงสุดา บุรเนตรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสิริวรรณ เสวกฉิมสพป. กจ เขต ๑ รองประธานกรรมการ
3. นางพรทิพย์ สัมภวมานะโรงเรียนเทศบาล ๕ (กระดาษไทยอนุเคราะห์)กรรมการ
4. นายอนุชา รัศมีโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวสาลิณี ไตลังคะโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการ
6. นายอภิวัฒน์ หนูขาวโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
7. นายวินัส รุ่งรจนาโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นางภาวิณี เพชรสุวรรณโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. ดร.วัฒนา ตรงเที่ยงสพม เขต ๘ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ บุญมา โรงเรียนหนองปล้อง สพป. กจ เขต ๑กรรมการ
3. นายนัทธี สงวนรัตน์โรงเรียนหนองปล้อง สพป. กจ เขต ๑กรรมการ
4. นางวัชรปาณี สืบพิมพาวงศ์โรงเรียนบ้านโป่งโก สพป. กจ เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวจินตนา หนองปิงคำโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคากรรมการ
6. นางสาวธนัญญา พรมมาโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
7. นางสาววรัทยา ชีวาภัทรกุลโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการ
8. นายนิธิโรจน์ กุลวราอภิพัฒน์โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
1. นางสาวปนัดดา คำจันทร์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตรประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย เชื้อคำสอนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายพชร กฤษณะเศรณีโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
4. นายสุกิจ ภู่ไพโรจน์พนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายสกล ประกอบโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6
1. นายสมเดช จันทราวุฒิโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการ
2. นายอนุชา รัศมีโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายสมเจต บุญมีโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นายนิคม อินจีนโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีกมล นิลโรจน์โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอดิศร์ พงษ์พัวโรงเรียนพังตรุราษฏร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะวรรณ พงษ์พิพัฒน์โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยะ ภูฆังโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
4. นายพรพระกาฬ ทองแก้วโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
5. นายชัยพัฒน์ ชูสินโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการ
6. นายกฤษดา บัวศรีโรงเรียนหนองปรือพิทยาคมกรรมการ
7. นายธิปัตย์ ทั่นเส้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯกรรมการ
8. นายนพรัตน์ นิลเพ็ชรโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
9. นางสาวอรุณวรรณ วันสิมโรงเรียนนิวิฐราษร์อุปถัมกรรมการกรรมการ
10. นายอิทธิกร อินต๊ะปัญญาโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
11. นางสาวอริศ วรเลขาโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
12. นายนราวุฒิ ยอดจันทร์โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงกรรมการ
13. นางเนตรดาว นิลเพ็ชรโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
14. นางสาวอิสริยาภรณ์ ยี่ประชาโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
15. นางสาวสุกัญญา ศิริคำโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายบัณฑิต ดอกเข็มโรงเรียนไทรโยคน้อยประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ สุรินทร์จันทร์โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนรพร ทองทิพย์โรงเรียนเลาขวัญราษฏร์บำรุง กรรมการ
4. นางสาวศุภลักษณ์ บุญยมัยโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ จุลกิจวัฒน์โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
6. นางสาวอังคนา ภวชโลทรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
7. นางสาวศิริพร เฉลิมชัยวินิจกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จกรรมการ
8. นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
9. นางวลัยพรรณ จันทร์หอมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
10. นายวุฒิชัย สุวรรณรัฐโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
11. นายชินทัศ เหลืองประมวลโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
12. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวราภรณ์ ปานดำรงค์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
13. นายวีระพล พานะกิจโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
14. นายทองสุข ทองไพรวรรณโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายประสาน ใจจง โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
2. นายสุรชัย ใจจงโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
3. นายพิสุทธิ์ อรุณทองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชนาภรณ์ พาเหมโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ปวุตตานนท์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
6. นายทำนุ วงษ์น้อยโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางกัลยาณี จารุจินดาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย คูณทาโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายเรวัต ยุทโทโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดาโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางประไพ นิลพานิชโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
6. นายทำนุ วงษ์น้อยโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประสาน ใจจงโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ใจจงโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
3. นายพิสุทธิ์ อรุณทองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชนาภรณ์ พาเหมโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ปวุตตานนท์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
6. นายทำนุ วงษ์น้อยโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางกัลยาณี จารุจินดาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย คูณทาโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายเรวัต ยุทโทโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดาโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางประไพ นิลพานิชโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
6. นายทำนุ วงษ์น้อยโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายประสาน ใจจงโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ใจจงโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
3. นายพิสุทธิ์ อรุณทองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
4. นางอัญชนาภรณ์ พาเหมโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ปวุตตานนท์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
6. นายทำนุ วงษ์น้อยโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางกัลยาณี จารุจินดาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย คูณทาโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายเรวัต ยุทโทโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดาโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางประไพ นิลพานิชโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
6. นายทำนุ วงษ์น้อยโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประสาน ใจจงโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
2. นายสุรชัย ใจจงโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
3. นายพิสุทธิ์ อรุณทองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชนาภรณ์ พาเหมโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ปวุตตานนท์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
6. นายทำนุ วงษ์น้อยโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางกัลยาณี จารุจินดาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย คูณทาโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายเรวัต ยุทโทโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดาโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางประไพ นิลพานิชโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
6. นายทำนุ วงษ์น้อยโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประสาน ใจจงโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ใจจงโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
3. นายพิสุทธิ์ อรุณทองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชนาภรณ์ พาเหมโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ปวุตตานนท์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
6. นายทำนุ วงษ์น้อยโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายประสาน ใจจงโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ใจจงโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
3. นายพิสุทธิ์ อรุณทองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชนาภรณ์ พาเหมโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ปวุตตานนท์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
6. นายทำนุ วงษ์น้อยโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางกัลยาณี จารุจินดาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย คูณทาโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายเรวัต ยุทโทโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดาโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางประไพ นิลพานิชโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
6. นายทำนุ วงษ์น้อยโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายประสาน ใจจงโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ใจจงโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
3. นายพิสุทธิ์ อรุณทองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชนาภรณ์ พาเหมโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ปวุตตานนท์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
6. นายทำนุ วงษ์น้อยโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางกัลยาณี จารุจินดาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย คูณทาโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายเรวัต ยุทโทโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดาโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางประไพ นิลพานิชโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
6. นายทำนุ วงษ์น้อยโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมที่ปรึกษา

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนวัดหนองพังตรุกรรมการ
3. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการและเลขานุการ
4. นายเจริญ พรหมมาโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนวัดหนองพังตรุกรรมการ
3. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการและเลขานุการ
4. นายเจริญ พรหมมาโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนวัดหนองพังตรุกรรมการ
3. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการและเลขานุการ
4. นายเจริญ พรหมมาโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนวัดหนองพังตรุกรรมการ
3. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการและเลขานุการ
4. นายเจริญ พรหมมาโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนวัดหนองพังตรุกรรมการ
3. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการและเลขานุการ
4. นายเจริญ พรหมมาโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนวัดหนองพังตรุกรรมการ
3. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการและเลขานุการ
4. นายเจริญ พรหมมาโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนวัดหนองพังตรุกรรมการ
3. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการและเลขานุการ
4. นายเจริญ พรหมมาโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนวัดหนองพังตรุกรรมการ
3. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการและเลขานุการ
4. นายเจริญ พรหมมาโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการและเลขานุการ
4. นายเจริญ พรหมมาโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการและเลขานุการ
4. นายเจริญ พรหมมาโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตประธานกรรมการ
2. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนวัดหนองพังตรุกรรมการ
3. นางสาววัลย์นิกา นิยายโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. นายเจริญ พรหมมาโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตประธานกรรมการ
2. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนวัดหนองพังตรุกรรมการ
3. นางสาววัลย์นิกา นิยายโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. นายเจริญ พรหมมาโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีประธานกรรมการ
2. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนวัดหนองพังตรุกรรมการ
3. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการและเลขานุการ
4. นายเจริญ พรหมมาโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีประธานกรรมการ
2. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนวัดหนองพังตรุกรรมการ
3. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการและเลขานุการ
4. นายเจริญ พรหมมาโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนวัดหนองพังตรุกรรมการ
3. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการและเลขานุการ
4. นายเจริญ พรหมมาโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนวัดหนองพังตรุกรรมการ
3. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการและเลขานุการ
4. นายเจริญ พรหมมาโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายนนทวรรธน์ เจริญบุตรนนท์โรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์สถาพร สังกรณีย์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการและเลขานุการ
4. นายเจริญ พรหมมาโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายนนทวรรธน์ เจริญบุตรนนท์โรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์สถาพร สังกรณีย์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการและเลขานุการ
4. นายเจริญ พรหมมาโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนวัดหนองพังตรุประธานกรรมการ
2. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการและเลขานุการ
4. นายเจริญ พรหมมาโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนวัดหนองพังตรุประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการและเลขานุการ
4. นายเจริญ พรหมมาโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนวัดหนองพังตรุกรรมการและเลขานุการ
4. นายเจริญ พรหมมาโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์สถาพร สังกรณีย์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนวัดหนองพังตรุกรรมการ
4. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นายเจริญ พรหมมาโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนวัดหนองพังตรุกรรมการ
4. นายสถิตย์สถาพร สังกรณีย์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายวัลย์นิกา นิยายโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายเจริญ พรหมมาโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายบรรเทิง เหมือนชูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการและเลขานุการ
4. นายเจริญ พรหมมาโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายเอกสิทธิ์ จิตเที่ยงโรงเรียนเทพมงคลรังษีประธานกรรมการ
2. นายกิติพัฒน์ จีนสกุลณีโรงเรียนวิีรศิลป์กรรมการ
3. นายพิชิต คำลักษณ์โรงเรียนครูโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ปานอำพันธ์โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
5. นายวิชชุ สุภาพเสรีพงษ์โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายประวิทย์ สิงห์เรืองโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายเอกสิทธิ์ จิตเที่ยงโรงเรียนเทพมงคลรังษีประธานกรรมการ
2. นายกิติพัฒน์ จีนสกุลณีโรงเรียนวิีรศิลป์กรรมการ
3. นายพิชิต คำลักษณ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ปานอำพันธ์โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
5. นายวิชชุ สุภาพเสรีพงษ์โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายประวิทย์ สิงห์เรืองโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายเอกสิทธิ์ จิตเที่ยงโรงเรียนเทพมงคลรังษีประธานกรรมการ
2. นายกิติพัฒน์ จีนสกุลณีโรงเรียนวีรศิลป์กรรมการ
3. นายพิชิต คำลักษณ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ปานอำพันธ์โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
5. นายวิชชุ สุภาพเสรีพงษ์โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายประวิทย์ สิงห์เรืองโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายเอกสิทธิ์ จิตเที่ยงโรงเรียนเทพมงคลรังษีประธานกรรมการ
2. นายกิติพัฒน์ จีนสกุลณีโรงเรียนวีรศิลป์กรรมการ
3. นายพิชิต คำลักษณ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ปานอำพันธ์โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
5. นายวิชชุ สุภาพเสรีพงษ์โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายประวิทย์ สิงห์เรืองโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสรายุทธ เขียวเจริญโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทธิโชค แกมไทยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. นายธนพล อินพรมโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ มีอินทร์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นายอรรถวุฒิ เอมโกษาโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กรรมการและเลขานุการ
6. นายประวิทย์ สิงห์เรืองโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจักรินทร์ ลั่นซ้ายโรงเรียนบ้านท่าดินแดง ประธานกรรมการ
2. นายบุญนำ ทรัพย์บุญมีโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีกรรมการ
3. นายวรากร จอดนอกโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายกรกฎ ถาวรวงษ์โรงเรียนวีรศิลป์กรรมการ
5. นายอรรถวุฒิ เอมโกษาโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กรรมการและเลขานุการ
6. นายประวิทย์ สิงห์เรืองโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสรายุทธ เขียวเจริญโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทธิโชค แกมไทยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. นายธนพล อินพรมโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ มีอินทร์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นายอรรถวุฒิ เอมโกษาโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กรรมการและเลขานุการ
6. นายประวิทย์ สิงห์เรืองหนองขาวโกวิทพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจักรินทร์ ลั่นซ้ายโรงเรียนบ้านท่าดินแดงประธานกรรมการ
2. นายบุญนำ ทรัพย์บุญมีโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีกรรมการ
3. นายวรากร จอดนอกโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายกรกฎ ถาวรวงษ์โรงเรียนวีรศิลป์กรรมการ
5. นายอรรถวุฒิ เอมโกษาโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กรรมการและเลขานุการ
6. นายประวิทย์ สิงห์เรืองโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมนึก รุ่งรัตน์โรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ บัวพิมพ์โรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ โพธิมัดโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
4. นายวิเชียร พึ่งวรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กรรมการ
5. นายยุทธนา ศรีสนิทโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
6. นายประวิทย์ สิงห์เรืองโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมนึก รุ่งรัตน์โรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ บัวพิมพ์โรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ โพธิมัดโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
4. นายวิเชียร พึ่งวรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กรรมการ
5. นายยุทธนา ศรีสนิทโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
6. นายประวิทย์ สิงห์เรืองโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมนึก รุ่งรัตน์โรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ บัวพิมพ์โรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ โพธิมัดโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
4. นายวิเชียร พึ่งวรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กรรมการ
5. นายยุทธนา ศรีสนิทโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
6. นายประวิทย์ สิงห์เรืองโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมนึก รุ่งรัตน์โรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ บัวพิมพ์โรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ โพธิมัดโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
4. นายวิเชียร พึ่งวรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กรรมการ
5. นายยุทธนา ศรีสนิทโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
6. นายประวิทย์ สิงห์เรืองโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเจนวิทย์ ทองธนัชโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายอัศวิน จันทร์สวาทโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวรชยา ทองสุโขโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายสมภพ โพธิ์ล้อมโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวศรินยา ฤกษ์งาม โรงเรียนประชามงคลกรรมการและเลขานุการ
6. นายประวิทย์ สิงห์เรืองโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเจนวิทย์ ทองธนัชโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายอัศวิน จันทร์สวาทโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวรชยา ทองสุโขโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายสมภพ โพธิ์ล้อมโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวศรินยา ฤกษ์งามโรงเรียนประชามงคลกรรมการและเลขานุการ
6. นายประวิทย์ สิงห์เรืองโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมนึก รุ่งรัตน์โรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายอัศวิน จันทร์สวาทโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวรชยา ทองสุโขโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายสมภพ โพธิ์ล้อมโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายศรินยา ฤกษ์งามโรงเรียนประชามงคลกรรมการและเลขานุการ
6. นายประวิทย์ สิงห์เรืองโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมนึก รุ่งรัตน์โรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายอัศวิน จันทร์สวาทโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวรชยา ทองสุโขโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายสมภพ โพธิ์ล้อมโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวศรินยา ฤกษ์งามโรงเรียนประชามงคลกรรมการและเลขานุการ
6. นายประวิทย์ สิงห์เรืองโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธาดาธร ประเสริฐกุลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสุริยัน มาลาโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
4. นายพฤธิพงษ์ ทรัพย์มงคลโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
5. นายสราวุธ ชวาลตันพิพัทธ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการและเลขานุการ
6. นายประวิทย์ สิงห์เรืองโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธาดาธร ประเสริฐกุลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสุริยัน มาลาโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
4. นายพฤธิพงษ์ ทรัพย์มงคลโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
5. นายสราวุธ ชวาลตันพิพัทธ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการและเลขานุการ
6. นายประวิทย์ สิงห์เรืองโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธาดาธร ประเสริฐกุลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสุริยัน มาลาโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
4. นายพฤธิพงษ์ ทรัพย์มงคลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
5. นายสราวุธ ชวาลตันพิพัทธ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการและเลขานุการ
6. นายประวิทย์ สิงห์เรืองโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธาดาธร ประเสริฐกุลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสุริยัน มาลาโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
4. นายพฤธิพงษ์ ทรัพย์มงคลโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
5. นายสราวุธ ชวาลตันพิพัทธ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการและเลขานุการ
6. นายประวิทย์ สิงห์เรืองโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายเอกสิทธิ์ จิตเที่ยงโรงเรียนเทพมงคลรังษีประธานกรรมการ
2. นายกิติพัฒน์ จีนสกุลณีโรงเรียนวีรศิลป์กรรมการ
3. นายพิชิต คำลักษณ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ปานอำพันธ์โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
5. นายวิชชุ สุภาพเสรีพงษ์โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายประวิทย์ สิงห์เรืองโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายเอกสิทธิ์ จิตเที่ยงโรงเรียนเทพมงคลรังษีประธานกรรมการ
2. นายกิติพัฒน์ จีนสกุลณีโรงเรียนวีรศิลป์กรรมการ
3. นายพิชิต คำลักษณ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ปานอำพันธ์โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
5. นายวิชชุ สุภาพเสรีพงษ์โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายประวิทย์ สิงห์เรืองโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายเอกสิทธิ์ จิตเที่ยงโรงเรียนเทพมงคลรังษีประธานกรรมการ
2. นายกิติพัฒน์ จีนสกุลณีโรงเรียนวีรศิลป์กรรมการ
3. นายพิชิต คำลักษณ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ปานอำพันธ์โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
5. นายวิชชุ สุภาพเสรีพงษ์โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายประวิทย์ สิงห์เรืองโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายเอกสิทธิ์ จิตเที่ยงโรงเรียนเทพมงคลรังษีประธานกรรมการ
2. นายกิติพัฒน์ จีนสกุลณีโรงเรียนวีรศิลป์กรรมการ
3. นายพิชิต คำลักษณ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ปานอำพันธ์โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
5. นายวิชชุ สุภาพเสรีพงษ์โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายประวิทย์ สิงห์เรืองโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมที่ปรึกษา

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวัชนี เมษะมาน ศิลปินนาฏศิลป์อาวุโสประธานกรรมการ
2. นางวารุณี พรมฝ้าย โรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
3. นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กรรมการและเลขานุการ
4. นายยงยุทธ สงพะโยมโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ที่ปรึกษา
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวัชนี เมษะมาน ศิลปินนาฏศิลป์อาวุโสประธานกรรมการ
2. นางวารุณี พรมฝ้าย โรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
3. นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กรรมการและเลขานุการ
4. นายยงยุทธ สงพะโยมโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ที่ปรึกษา
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวัชนี เมษะมาน ศิลปินนาฏศิลป์อาวุโสประธานกรรมการ
2. นางวารุณี พรมฝ้าย โรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
3. นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กรรมการและเลขานุการ
4. นายยงยุทธ สงพะโยมโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ที่ปรึกษา
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวัชนี เมษะมาน ศิลปินนาฏศิลป์อาวุโสประธานกรรมการ
2. นางวารุณี พรมฝ้าย โรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
3. นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กรรมการและเลขานุการ
4. นายยงยุทธ สงพะโยมโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ที่ปรึกษา
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวัชนี เมษะมาน ศิลปินนาฏศิลป์อาวุโสประธานกรรมการ
2. นางวารุณี พรมฝ้าย โรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
3. นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กรรมการและเลขานุการ
4. นายยงยุทธ สงพะโยมโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ที่ปรึกษา
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางวัชนี เมษะมาน ศิลปินนาฏศิลป์อาวุโสประธานกรรมการ
2. นางวารุณี พรมฝ้าย โรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
3. นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กรรมการและเลขานุการ
4. นายยงยุทธ สงพะโยมโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ที่ปรึกษา
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวัชนี เมษะมาน ศิลปินนาฏศิลป์อาวุโสประธานกรรมการ
2. นางวารุณี พรมฝ้าย โรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
3. นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กรรมการและเลขานุการ
4. นายยงยุทธ สงพะโยมโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ที่ปรึกษา
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางวัชนี เมษะมานศิลปินนาฏศิลป์อาวุโสประธานกรรมการ
2. นางวารุณี พรมฝ้ายโรงเรียนบ้านอู่ล่องกรรมการ
3. นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กรรมการและเลขานุการ
4. นายยงยุทธ สงพะโยมโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ที่ปรึกษา
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายเอกสิทธิ์ จิตเที่ยงโรงเรียนเทพมงคลรังษีประธานกรรมการ
2. นายกิติพัฒน์ จีนสกุลณีโรงเรียนวีรศิลป์กรรมการ
3. นายพิชิต คำลักษณ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ปานอำพันธ์โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
5. นายวิชชุ สุภาพเสรีพงษ์โรงเรียนหนองปรือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายยงยุทธ สงพะโยมโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ที่ปรึกษา
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายเอกสิทธิ์ จิตเที่ยงโรงเรียนเทพมงคลรังษีประธานกรรมการ
2. นายกิติพัฒน์ จีนสกุลณีโรงเรียนวีรศิลป์กรรมการ
3. นายพิชิต คำลักษณ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ปานอำพันธ์โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
5. นายวิชชุ สุภาพเสรีพงษ์โรงเรียนหนองปรือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายยงยุทธ สงพะโยมโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ที่ปรึกษา

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดาทิพย์ อารินทร์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชวรรณ ว่องไวจริงโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชดำริ)กรรมการ
3. นางสาวกิติยา ศรีจันทรโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการ
4. MissDing Zixuanโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมป์กรรมการ
5. Mr.Liu Zhenโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
6. นางสาวผกามาศ กุนาคำโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวนพวรรณ ส่งกลิ่นโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวนฤมล คำเรืองโรงเรียนประชามงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริกุล เชาน์ศิริโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชดำริ)กรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา ร่มเกตุโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. MissNing Ningโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
5. MissZhong Wenyanโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
6. นางสาวอรทัย สุขเกษมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
7. นายกิรพัฒน์ กิ่งทองโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีธิดารักษ์ โมเล็กโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรศุภาว์ เสียงใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. Miss็Nana Harutaโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. MissMizuki Yanagisawaโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีกรรมการ
5. นายภพธรรม สุขเจริญโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารักษ์ โมเล็กโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. MissNana Harutaโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. MissMizuki Yanagisawaโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวภัทรศุภาว์ เสียงใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
5. นายภพธรรม สุขเจริญโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
1. นางสาววิรัญดา รัตนวิเชียรโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. ผศ.สุภาภรณ์ สุวรรณโอภาสมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กรรมการ
3. นางสาวกรองกาญจน์ ชื่นชมโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
4. นายเตวิช สะเมาะโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวอริศ อรุณเรืองโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
6. นายบูรนิน บุญอิ่มโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางกนกวรรณ ขวัญอ่อนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายราเชนทร์ จันทร์มณีโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
3. นางสาวนริศรา พรมรินโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. Mr.David Copainโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์กาญจนบุรีกรรมการ
5. นางสาวกมลวรรณ พุฒิรุ่งโรจน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวยลดา กิวงพรมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายพิพัฒน์ สุนทรโชติช่วงโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ ไชยอลังการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. MissHyun Jae Seonโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. MissNa So Hueiโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวปัญญ์ชลี ลำดวลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวศศินันท์น ขึ้นทันตาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวนิภาวรรณ วศินนิติวงศ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
2. MissLuo Wen juanโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
3. MissZen Tingโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
4. MissLiu Silinโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
5. MissZhang Junโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
6. Mr.Lu Yongโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางสาวลักษิกา ศรีบรรพจโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวอัจฉรา ศรีวงษ์ศิริวัฒน์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรศุภาว์ เสียงใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. MissNana Harutaโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. MissMizuki Yanagisawaโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีกรรมการ
5. นายภพธรรม สุขเจริญโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวมัทนิน เจริญพรโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวยลดา กิวงพรมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ ไชยอลังการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. MissHyun Jae Seonโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. MissNa So Hueiโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวจุฬาลักษณ์ หาญแรงโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวศศิกาญจน์ สายสุวรรณโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอารีวัล ศิริวัฒนธนาโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวผกาภัทร ธรรมบัญชาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธนิฐตา ลิขสิทธิ์พันธุ์โรงเรียนทองผาผาภูมิวิทยากรรมการ
4. MissHe Xiaโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
5. MissShi Nanโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวสิริรัตน์ นกพึ่งโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชดำริ)กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวดวงใจ บุญแต่งโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายภพธรรม สุขเจริญโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรศุภาว์ เสียงใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. MissNana Harutaโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. MissMizuki Yanagisawaโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีกรรมการ
5. นางสาวกุลณิศา บัวปรอทโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวกัญญารัตน์ เรือนอิทร์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวกมลวรรณ พุฒิรุ่งโรจน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายราเชนทร์ จันทร์มณีโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
3. นางสาวพรรณรัตน์ สุภาพันธ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. Mr.David Copainโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีกรรมการ
5. นางสาวสุภัทริภา ทองจีนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวยลดา กิวงพรมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายพิพัฒน์ สุนทรโชติช่วงโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. MissHyun Jae Seonโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. MissNa So Hueiโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายอานนท์ ไชยอลังการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวปัญญ์ชลี ลำดวลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวอริศ อรุณเรืองโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวชนัญชิดา อิทธิสังวรโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวพิทยรัศมิ์ แย้มประยูรโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวชมพูนุช ดวงแก้วโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
4. MissHe Xiaโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชดำริ)กรรมการ
5. MissLi Jieโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวดวงกมล ศิลปนารายณ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวภิญญาพัชญ์ รักพวกโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวมัทนิน เจริญพรโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรศุภาว์ เสียงใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. MissNana Harutaโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. MissMizuki Yanagisawaโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล สมเสียวโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวนันท์นรี ศรีสุขคำโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางกนกวรรณ ขวัญอ่อนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายราเชนทร์ จันทร์มณีโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
3. นางสาวนริศรา พรมรินโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. Mr.David Copainโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีกรรมการ
5. นางสาวกมลวรรณ พุฒิรุ่งโรจน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวยลดา กิวงพรมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวปัญญ์ชลี ลำดวลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ ไชยอลังการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. MissHyun Jae Seonโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. MissNa So Hueiโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายบูรนิน บุญอิ่มโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวศศิกาญจน์ สายสุวรรณโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางสาวแสงอรุณ ประสพกาญจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพยนต์ ขำขจรผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ เจริญบุญครูโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นายปราโมทย์ การะเกตุครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
5. นายเอก บัวตูมครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
6. นายสุทธิศักดิ์ จินดาเรืองครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
7. นายชูชาญ จันทีครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
8. นางณภัค เจริญบุญผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
9. นายศักดิ์ชัย สิงห์เสวกผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
10. นายพัฒนพันธ์ ตั้นซ้ายผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
11. นายอรุณ สว่างเมฆครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
12. นางสาวแสงเดือน วินทะไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายศักดา ภุมรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายคมกฤช เพิ่มทองครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอำนวย มาคงกุลครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
4. นายวันชาติ เฉิดฉินนภาครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยากรรมการ
5. นายวรากรณ์ นาถมทองครูโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
6. นายสมชาย รักสมครูโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
7. นายชัยณรงค์ ชัยมนตรีกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
8. นายอนุวัฒน์ กองจำปาครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางสาวอรอุมา แซ่เล้ารองผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปรเมศวร์ พันธ์วิไลครูโรงเรียนประชามงคลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอารีย์ เทียงอ่อนครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายโกวิทย์ มีเย็นครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายวรพล จันทร์คำครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยากรรมการ
6. นายเมธาสิทธิ์ มิตรดีพนักงานราชการโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
7. นางสาวปัทวรรณ เชื้อชายครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวณัฐธยาน์ นำพาครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายไชยพร มะลิลาผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโคน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนรางกูร สังข์กระแสร์ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวขวัญหทัย ไชยวังราชครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยากรรมการ
4. นางช่อทิพย์ อินทรักษาครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
5. นายปฐมพงศ์ พรหมสังคหะครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขตกรรมการ
6. นายอโศก ครสวรรค์ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นายยุทธิชัย อวยชัยครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
8. นางยุพิน จงธนเศรษฐกุลครูโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงกรรมการ
9. นางศุภมาศ ศรีแดงบุตรครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
10. นางธนัฎฐา เหรียญเครือครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
11. นางนัยนา รัศมีครูโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงกรรมการ
12. นางปุญยนุช บัวทองครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
13. นางสาววารี พรหมมาครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
14. นายเอกพงษ์ ภิรมย์รื่นครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
15. นางอุไรวรรณ มะลิลาครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายไชยพร มะลิลาผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโคน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนรางกูร สังข์กระแสร์ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวขวัญหทัย ไชยวังราชครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยากรรมการ
4. นางช่อทิพย์ อินทรักษาครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
5. นายปฐมพงศ์ พรหมสังคหะครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขตกรรมการ
6. นายอโศก ครสวรรค์ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นายยุทธิชัย อวยชัยครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
8. นางยุพิน จงธนเศรษฐกุลครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
9. นางศุภมาศ ศรีแดงบุตรครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
10. นางธนัฎฐา เหรียญเครือครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
11. นางนัยนา รัศมีครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
12. นางปุญยนุช บัวทองครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
13. นางสาววารี พรหมมาครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
14. นายเอกพงษ์ ภิรมย์รื่นครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
15. นางอุไรวรรณ มะลิลาครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิกา ไผทฉันท์ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายมณฑกานต์ จิตกล้าครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางดุจดาว นุชนุ่มครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นางธนิฐา กำพันธ์ดีครูโรงเรียนเลาขวัญราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวศิริกาญจน์ การตรงครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวกัณฐิกา คงคาใสครูโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
7. นางสาวมารินทร์ จานแก้วครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวกรรณิกา ไผทฉันท์ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายมณฑกานต์ จิตกล้าครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางดุจดาว นุชนุ่มครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นางธนิฐา กำพันธ์ดีครูโรงเรียนเลาขวัญราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวศิริกาญจน์ การตรงครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวกัณฐิกา คงคาใสครูโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
7. นางสาวมารินทร์ จานแก้วครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายพงศกร พูนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี เรืองรองครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕รองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา สังข์มาครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ พวงแก้วครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา โครพครูโรงเรียนพังตรุราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
6. นางสาวพัชรณัฐ แก้วเกตุครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางลัดดา มะม่วงชุมครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
8. นางสาวจารุวรรณ แช่มช้อยครูโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพดี ยาขันทิพย์ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายพงศกร พูนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
2. นางผ่องศรี เรืองรองครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
3. นางนิตยา สังข์มาครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ พวงแก้วครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา โครพครูโรงเรียนพังตรุราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
6. นางสาวพัชรณัฐ แก้วเกตุครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางลัดดา มะม่วงชุมครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
8. นางสาวจารุวรรณ แช่มช้อยครูโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพดี ยาขันทิพย์ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวชนกชนม์ มีน้อยกาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางวิชญาภา สีมาหนองขาวโกวิทพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุภาวดี เชื้อทองบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายประกิต เกศูนย์พนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาววัชรี ทรัพย์พุ่มวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายรัฐวุฒิ ชินวงษ์เกตุวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายฆเนศ นามสุวรรณ์ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประสงค์ นุสทราบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายภูทัด จันทร์พัชรินทร์อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
5. นายอลงกรณ์ สาเล็กกาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางศิวพร คล้ายเจ๊กเทพศิรินทร์ลาดหญ้าประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ศิริฟักกาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาววีรฐา เที่ยงอ่อนประชามงคลกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตยพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพิมชนก อุดมผลอุดมสิทธิศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษณ์ ยังดีไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร หวานใจโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายกฤติเดช นุชสำอางค์ห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการ
4. นายธงชัย แปลงไธสงด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปรารถนา ดาวเจริญพรวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายกฤษณ์ ยังดีไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร หวานใจโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายกฤติเดช นุชสำอางค์ห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการ
4. นายธงชัย แปลงไธสงด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปรารถนา ดาวเจริญพรวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวนภัชษร ศรีกุมภานิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกันตินันท์ ปันร์นฉัตร์ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรียา แซ่เจาเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากรรมการ
4. นางสมหญิง ศรีนิลบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์ท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ชะโลธรพนมทวนชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา พึ่งเจียมทองผาภูมิวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประทวน ทองโสภาเทพมงคลรังษีกรรมการ
4. นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
5. นางสาวเสาวคนธ์ ชนะรัตน์ร่มเกล้าฯ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางปวีณา เกษมโสตรวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ คูณทานิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายฉลอม สิงห์จันทร์ประชามงคลกรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์ พลศรีบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางวีณา นาคะพันธ์ุโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายปริญญา เหลืองแดงกาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐรดา จณินชวดลเดชาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายพจรินทร์ เหลืองอรัญนภาไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
4. นางประทุมพร พงษ์วานิชอนันต์สมเด็จพระปิยมหาราชฯกรรมการ
5. นายอำนาจ ชื่นบานวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายพิรุณ ประภาจิตสุนทรกาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุขุม ดอกเข็มวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐานิศร ชูสุ่นไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
4. นางพิกุลทิพย์ รุจิระยรรยงอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
5. นายวัฒนา ปลาตะเพียนทองท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายภูตะวัน สิงห์สมสมเด็จพระปิยมหาราชฯรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนัสชนก เศรษฐศักดาศิริท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมนสิชา เปล่งเจริญศิริชัยพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรทิพย์ ศีลแดนจันทร์ท่าม่วงราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทุมพร พันธ์น้อยไทรโยคมณีกาญจน์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ ผาสุวรรณทองผาภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชลณา ม่วงหวานวิสุทธรังษีกรรมการ
5. นางสาวสุธินันท์ เป้าเพ็ชรพังตรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายพนภาค ผิวเกลี้ยงไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิรภา ศรีนวลท่าเรือพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสิริญา พันนัททีบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทองท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางศิรินภา ชูศรีพังตรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุขสันต์ จตุปาริสุทธิสีลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวาที เจียงผาสมเด็จพระปิยมหาราชฯรองประธานกรรมการ
3. นายวีรพัฒน์ ไสยาวันวิสุทธรังษีกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตยพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวศศินันท์ หนองกุ่มกาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ ภุมรินทร์พนมทวนชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายจิตกร อารีย์วงศ์สถิตหนองรีประชานิมิตรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรภีพร เมืองวงษ์ประชามงคลกรรมการ
4. นายยศวัฒน์ ทับทิมห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิบูรณ์ วังกรานชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
6. นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ ภุมรินทร์พนมทวนชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายจิตกร อารีย์วงศ์สถิตหนองรีประชานิมิตรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรภีพร เมืองวงษ์ประชามงคลกรรมการ
4. นายยศวัฒน์ ทับทิมห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิบูรณ์ วังกรานชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
6. นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ุด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา ดอกบุกเทพมงคลรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายวิษณุ คำจันทร์อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
4. นายศิลปกร สีลาหนองรีประชานิมิตกรรมการ
5. นายประภาส สาระสาลินวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา ดอกบุกเทพมงคลรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายวิษณุ คำจันทร์อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
4. นายศิลปกร สีลาหนองรีประชานิมิตกรรมการ
5. นายประภาส สาระสาลินวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ ไถ้เงินวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายทศพร ดวงสวัสดิ์วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายวิรัช วิริยาลัยวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
4. นายโกวิทย์ เลื่อนแป้นวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
5. นายนิพล พวงลำไยวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
6. นายธีรพงษ์ เอี่ยมยังวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ ไถ้เงินวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายทศพร ดวงสวัสดิ์วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายวิรัช วิริยาลัยวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
4. นายโกวิทย์ เลื่อนแป้นวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
5. นายนิพล พวงลำไยวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
6. นายธีรพงษ์ เอี่ยมยังวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
1. นายอนุชิต อรรถานิธีวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ยันตะนะวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายประเวศ สมประสงค์วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกรรมการ
4. นายชินท์ณภัทร นิลกิจวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกรรมการ
5. นายสมเกียรติ วรุตมะวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6
1. นายอนุชิต อรรถานิธีวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ยันตะนะวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายประเวศ สมประสงค์วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกรรมการ
4. นายชินท์ณภัทร นิลกิจวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกรรมการ
5. นายสมเกียรติ วรุตมะวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายนคร เรืองศรีเทพศิรินทร์ลาดหญ้าประธานกรรมการ
2. นายสมนึก แสงนรินทร์เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายภูมิศักดิ์ พิศูจน์ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
4. นายชาตรี ทองดีเลิศท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายปรีชา ร่มโพธิ์ชีอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายนคร เรืองศรีเทพศิรินทร์ลาดหญ้าฯประธานกรรมการ
2. นายสมนึก แสงนรินทร์เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายภูมิศักดิ์ พิศูจน์ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
4. นายชาตรี ทองดีเลิศท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายปรีชา ร่มโพธิ์ชีอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพีรัชย์ เพิ่มพูลเลาขวัญราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสุทีป วงษ์แก้วเทพมงคลรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายศุภโชติ บุญไวพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎิ์ ใบบัวท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
5. นางสาวปุณยนุช บัวทองราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายพีรัชย์ เพิ่มพูลเลาขวัญราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสุทีป วงษ์แก้วเทพมงคลรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายศุภโชติ บุญไวพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎิ์ ใบบัวท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
5. นางสาวปุณยนุช บัวทองราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนวรัตน์ ลำพุทธากาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา เชียงทองนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางศุภวรรณ แย้มมาเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ ทองมากวิสุทธรังษีกรรมการ
5. นางสุรีรัตน์ ยอดทองเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางนวรัตน์ ลำพุทธากาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา เชียงทองนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางศุภวรรณ แย้มมาเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวอรพรรณ แก้วมณีด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุรีรัตน์ ยอดทองเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวภิญโญ เอี่ยมน้อยพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายทวีรัชต์ ปานน้อยราชประชานุเคราะห์ ๔๕รองประธานกรรมการ
3. นายปรัชญากร อินทร์วันไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
4. นายส.สยมภู จุ้ยทองกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายอำนวย มาคงกุลไทรโยคน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวภิญโญ เอี่ยมน้อยพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายทวีรัชต์ ปานน้อยราชประชานุเคราะห์ ๔๕รองประธานกรรมการ
3. นายปรัชญากร อินทร์วันไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
4. นายส.สยมภู จุ้ยทองกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายอำนวย มาคงกุลไทรโยคน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายรักษ์พล ฝอยทับทิมวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายธเนศ เหมือนว้าบ่อพลอยรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายประเมิน โพธิ์หอมประชามงคลกรรมการ
4. นางสาวจำปี เอกฉันท์เฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
5. นายสุนทร ทองสุกใสท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]