::sm-cti2

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 

007 ศิลปะ-ดนตรี

1. 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 2. 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
3. 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 4. 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
5.  067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 6. 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
7. 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 8. 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
9.  071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 10. 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
11. 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 12. 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
13. 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 14. 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
15. 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 16. 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
17. 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 18. 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
19. 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 20. 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
21. 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 22. 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
23. 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 24.  129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
25.  643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 26.  644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
27. 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 28.  136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
29.  138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 30.  139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
31.  140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 32.  141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
33.  156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 34.  157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
35.  158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 36.  159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
37.  611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 38.  612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
39.  613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 40.  614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
41.  160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 42.  161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
43.  270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 44.  271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
45. 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 46. 692 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
47. 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 48. 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]