สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสิงห์ สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ชัยนาทพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75.2 เงิน 10 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  แก่นจันทร์
 
1. นายกฤษฎา  แร่จั่น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78.4 เงิน 7 1. นางสาวพรพิมล  จันทนชาติ
 
1. นางสาวนิภาพร  บุญวัฒน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงพิแพรวา  ศักดิ์สิริโกศล
 
1. นายกฤษฎา  แร่จั่น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 50.1 เข้าร่วม 11 1. นางสาวสรัญญา  สุขเจริญ
 
1. นางสาวนิภาพร  บุญวัฒน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 76.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววริษฐา  เหลาทอง
 
1. นายกฤษฎา  แร่จั่น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  อุ่มบางตลาด
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  ลีใส
3. เด็กหญิงเกษิณี  ชุ่มจีน
 
1. นางสาวนิภาพร  บุญวัฒน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุวารี  ภู่คงแก้ว
2. เด็กหญิงเปรมดิ์ชนก  เอี่ยมปลัด
 
1. นายกฤษฎา  แร่จั่น
2. นายอาทร  ไทยป้อม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นางสาวรักษิณา  รัดทุง
2. นางสาวเบญจวรรณ  ธูปทอง
 
1. นางสาวนิภาพร  บุญวัฒน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชื่นพยอม
2. เด็กหญิงสรวีย์  พุกมาก
 
1. นางสาวนิภาพร  บุญวัฒน์
2. นางศรีสถาพร  สุพรรณกุล
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงนริศรา  แข่งเพ็ญแข
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  ชุ่มชวย
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนกร  เกตุปาน
 
1. นางสาวเจริญรัตน์  จงสัมฤทธิ์ดี
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิมชนก  แสงเย็น
2. เด็กหญิงพีรยา  สุขยิ้ม
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  พลอยดี
 
1. นางสาวสายฝน  อยู่กรุง
2. นางสาวน้ำผึ้ง  ชุ่มชวย
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันทนา  ลอพิจิตร
2. เด็กหญิงรัตนาวลี  ดวนสิงห์
3. เด็กหญิงวรรณพร  สุพรรณ
 
1. นางสาวกิตติมา  ชนะรส
2. นางสาวเจริญรัตน์  จงสัมฤทธิ์ดี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวสิริวรรณทนา  สดไทย
2. นางสาวสุพรรษา  แสงเขียว
 
1. นางสาวสายฝน  อยู่กรุง
2. นางสาวเจริญรัตน์  จงสัมฤทธิ์ดี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายณภัทร  ยาน้อย
 
1. นางสาวกิตติมา  ชนะรส
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 11 1. นางสาวสิริยากร  ทุราช
 
1. นางสาวเจริญรัตน์  จงสัมฤทธิ์ดี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นายวันเฉลิม  พูลภาพ
 
1. นางสาวสายฝน  อยู่กรุง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงวริศรา  เคนทอง
 
1. นางสาวกิตติมา  ชนะรส
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายวรพงศ์  รถจันทร์
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  ชุ่มชวย
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนกฤต  กุลมาตย์
2. เด็กชายธนาคม  เกษแสง
3. เด็กหญิงพรหมพร  ฤทธิ์เหมาะ
 
1. นางนัยนา  พรตด้วง
2. นางสาวพฤษภา  พรสวัสดิ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวกนกกร  ภู่เปี่ยม
2. นางสาวนัฐฐิการ์  อักษรศรี
3. นางสาวภัทรวดี  พุกมาก
 
1. นางสาวสุรัตน์  ธูปทอง
2. นางศิริวรรณ  ผุดผ่อง
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  อินสุ่ม
2. เด็กหญิงธิตินันท์  ไข่กลิ่น
3. เด็กชายนฤพล  ศรีเมือง
 
1. นางนัยนา  พรตด้วง
2. นายอาทร  ไทยป้อม
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทิวงค์ษา
2. เด็กชายพรพัฒน์  คลายน้อย
 
1. นายวีรพล  ช้อยกิ่ง
2. นางนัยนา  พรตด้วง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพุฒิพงศ์  มูลผล
2. นายเทวฤทธิ์  เจริญสุข
 
1. นางนัยนา  พรตด้วง
2. นางสาวพฤษภา  พรสวัสดิ์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  ปานเกิด
2. นางสาวกฤษณา  ทาวิสูตร์
3. นางสาวกัลยา  ทับทรวง
4. นางสาวชรินทร์ทิพย์  อู่ชม
5. นายณัฐปกรณ์  จันทนา
6. นายธนดล  คชรินทร์
7. นายธนาทิตย์  นันทพงธ์
8. นางสาวธิติมา  สงพูล
9. นางสาวนริศรา  ทิพย์รัตน์
10. นางสาวปัทมา  อินทโชติ
11. นางสาวปิยฉัตตร  บุญชื่น
12. นางสาวพรกนก  ภู่เปี่ยม
13. นางสาวพรทิพย์  อารีเอื้อ
14. นายพีรพัฒน์  เสงี่ยมงาม
15. นางสาวภัครพร  ทองขวัญ
16. นายวีรภัทร  ทองน้อย
17. นางสาวศรีวรรณ  ปิ่นเทศ
18. นายสิทธิชัย  กรัดกระยาง
19. นายอธิพัฒน์  ขำกร่ำ
20. นางสาวอรัญญา  เหมือนทอง
 
1. นางสาวสิรินุช  ฉายประทีป
2. นางสาวลัดดา  เหลาทอง
3. นางสาวกชพร  ไทยประสงค์
4. นางสาวเพ็ญนภา  หอมจันทร์
5. นายสิรายุ  เสือคุ้ม
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภเกตน์  เทศเกิด
 
1. นางสาวลัดดา  เหลาทอง
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธราเทพ  กล่อมจิตร
 
1. นายดรัสวัต  เจนวิทย์การ
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนายุทธ  เต๊ะเปีย
2. เด็กหญิงปิยนุช  จันทร์อ้น
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เจริญวิทย์
2. นางสาวกชพร  ไทยประสงค์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญญาพร  อินคร้าม
2. นายศุภาวรรณ์  บนดิน
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เจริญวิทย์
2. นางสาวกชพร  ไทยประสงค์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวสุธารัตน์  ล่มลำดวน
 
1. นายฑิฆัมพร  สุวรรณภาพ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตยา  ดิษมา
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  คล้ายหัด
3. เด็กชายธีรภัทร  อินพันธุ์
4. เด็กชายวริษฐ์  บัวเทพ
5. เด็กหญิงศศิญาพร  บุญมี
 
1. นายดรัสวัต  เจนวิทย์การ
2. นายฉลอง  นุชอยู่
3. นายทิฆัมพร  สุวรรณภาพ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติภพ  แพ่งกลิ่น
2. นางสาวชุติกาญจน์  ณรงค์มี
3. นายนิรันดร์  รอดรัตน์
4. นายอภิรักษ์  อ่อนคงทิม
5. นายเกริกเกียรติ  อินทร์เสนา
6. นายไกรวิชญ์  ชัยมะวงษา
 
1. นายดรัสวัต  เจนวิทย์การ
2. นายฉลอง  นุชอยู่
3. นายทิฆัมพร  สุวรรณภาพ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงดวงพร  ยอดสำเภา
 
1. นายเก่งกาจ  จริงจังชนังกูล
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 7 1. นางสาวณัตินี  หินแก้ว
 
1. นายเก่งกาจ  จริงจังชนังกูล
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงพร  ยอดสำเภา
 
1. นายเก่งกาจ  จริงจังชนังกูล
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ระดาบุตร
 
1. นายเก่งกาจ  จริงจังชนังกูล
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ระดาบุตร
 
1. นางนงลักษณ์  ยศสมบัติ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตยา  ดิษมา
 
1. นายเก่งกาจ  จริงจังชนังกูล
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิภารัตน์  หรั่งมา
 
1. นายเก่งกาจ  จริงจังชนังกูล
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมลธิรา  ฉิมแป้น
 
1. นายเก่งกาจ  จริงจังชนังกูล
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพัสกร  มากเมือง
 
1. นางสาวสิรินุช  ฉายประทีป
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 4 1. นางสาวตติมา  ชาติสุวรรณ์
 
1. นางสาวสิรินุช  ฉายประทีป
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีโมรา
 
1. นางนงลักษณ์  ยศสมบัติ
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 69.3 ทองแดง 9 1. นางสาวนันทพร  ศรีคำ
 
1. นางสาวสิรินุช  ฉายประทีป
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงถิรดา  ประมวลศิลป์
 
1. นางนงลักษณ์  ยศสมบัติ
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60.2 ทองแดง 5 1. นางสาวศิริพร  บุญชื่น
 
1. นางสายฝน  ศักดิ์สิริโกศล
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันนภัทร  เสนพันธ์
2. เด็กหญิงวาสนา  แสงเขียว
 
1. นางนงลักษณ์  ยศสมบัติ
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา  ศรีศักดิ์
2. นางสาวภัสสร  อายุยืน
3. นางสาวลลิตา  แตงฉ่ำ
4. นางสาววรรณวิษา  วงษ์พิทักษ์
5. นางสาวศิวาภรณ์  มีโพธิ์
 
1. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
2. นางศิริวรรณ  ผุดผ่อง
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.9 ทอง 4 1. เด็กชายธนาคม  มาขำ
2. เด็กหญิงพรทิพา  ศรีวรรณ
3. เด็กหญิงโศภิษฐ์  สีชัง
 
1. นายกฤษฎา  แร่จั่น
2. นายอาทร  ไทยป้อม
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง 9 1. นางสาวญาณิศา  ขำประดิษฐ์
2. นางสาวอรปรีญา  ปานแม้น
3. นางสาวอรปวีณา  ปานแม้น
 
1. นางสาวนิภาพร  บุญวัฒน์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอนุสรา  จิตรแก้ว
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐพัชร์  ฮวดสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  มากุล
3. เด็กหญิงวรัญญา  จูสิงห์
 
1. นายอาทร  ไทยป้อม
2. นางนัยนา  พรตด้วง
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบุญญิสา  ฉายเชิด
2. นางสาวลัทธวรรณ   สุ่มพ่วง
3. นางสาวอภิสรา  กะติกา
 
1. นายอาทร  ไทยป้อม
2. นายกฤษฎา  แร่จั่น
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณภัทรธรา  ราชทิพย์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  น้อยศักดิ์
 
1. นายชาญยุทธ  มีโพธิ์
2. นางนงลักษณ์  เย็นสุข
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาววริศรา  ไชยวรรณา
2. นางสาวเรณุวิทย์  ปาลถวัลย์พงษ์
 
1. นายชาญยุทธ  มีโพธิ์
2. นางนงลักษณ์  เย็นสุข
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิริศักดิ์  สุวรรณสิงห์
2. เด็กชายอัมรินทร์  โพลา
 
1. นายชาญยุทธ  มีโพธิ์
2. นางนงลักษณ์  เย็นสุข
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุดา  ศรีศักดิ์
2. นางสาวอาทิตยา  แซ่เล้า
 
1. นายชาญยุทธ  มีโพธิ์
2. นางนงลักษณ์  เย็นสุข
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรรณิภา  สุวรรณ์
2. นางสาวอรวรรณ  กล่องเนียม
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  หอมจันทร์
2. นางสาวสุภัค  พันมะลี
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธีร์สุดา  พรมสุรินทร์
2. เด็กหญิงนันทินี  พุกมาก
3. เด็กชายอนุวัฒน์  อินชา
 
1. นายก้องนคร  สิงห์คำ
2. นางสาวลัดดา  เหลาทอง
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายรัตธิชัย  พรมเพ็ง
2. นายวิศวชิต  ชุนตาล
3. นางสาวสิริประภา  สังข์ทอง
 
1. นายก้องนคร  สิงห์คำ
2. นางสาวลัดดา  เหลาทอง
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  ศรีทองอินทร์
2. เด็กหญิงบุษญา  ศักดิ์ดารัก
3. เด็กหญิงอรวรรณ์  อินทร์ฉาย
 
1. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
2. นางศิริวรรณ  ผุดผ่อง
 
61 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายถิรวัฒน์  เพ็งภู่
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปิ่นมี
3. เด็กหญิงสุพิชชา  พลายชุมพล
 
1. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
2. นางศิริวรรณ  ผุดผ่อง
 
62 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวบุษกร  ยิ้มภูผา
2. นางสาวยุวดี  ยิ้มสกุล
3. นางสาวสุดารัตน์  เอี่ยมละออ
 
1. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
2. นางศิริวรรณ  ผุดผ่อง
 
63 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จิใจ
2. เด็กชายพสุเทพ  นวลแดง
3. เด็กหญิงสุนันทา  พิทักษา
 
1. นางวรัชยา  รัตนะนาม
2. นางศรีสถาพร  สุพรรณกุล
 
64 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  ใจแสน
 
1. นางวรัชยา  รัตนะนาม
 
65 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตยา  ดิษมา
 
1. นายเก่งกาจ  จริงจังชนังกูล
 
66 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวชิรวิชญ์  ไชยวรรณา
2. เด็กหญิงแพรวา  โพธิ์คานะ
 
1. นางวรัชยา  รัตนะนาม
2. นายเก่งกาจ  จริงจังชนังกูล