::sm-cnt1

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ชัยนาทพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 

001 ภาษาไทย

1.  272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 2.  273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
3.  650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 4.  651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
5.  652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 6.  653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
7.  276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 8.  277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
9.  654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 10.  655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
11.  658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 12.  657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
13.  686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 14.  687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6

002 คณิตศาสตร์

1.  282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 2.  283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
3.  677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4.  678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
5.  679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 6.  680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
7.  286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 8.  287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
9.  288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10.  289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
11.  688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 12.  689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
13.  690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 14.  691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

003 วิทยาศาสตร์

1.  290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 2.  291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
3.  292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 4.  293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
5.  294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 6.  295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
7.  296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 8.  297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
9.  298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 10.  299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
11.  662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 12.  663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
13. 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.  300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 2.  301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
3.  302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 4.  303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
5.  304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 6.  641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
7.  305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 8.  306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
9.  307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 10.  308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
11.  309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 12.  310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
13.  661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6

005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1.  645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 2.  646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
3. 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 4. 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6
5.  724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 6.  725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

006 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

1.  043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 2.  044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
3.  045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 4.  046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
5.  629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 6.  048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
7.  049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 8.  050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
9.  052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 10.  054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
11.  055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 12.  057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
13.  058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

007 ศิลปะ-ดนตรี

1.  116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 2. 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
3.  065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 4. 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
5.  067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 6.  068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
7.  069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 8. 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
9. 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 10.  072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
11. 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 12. 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
13. 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 14.  095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
15.  098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 16. 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
17. 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 18. 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
19.  109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 20. 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
21.  120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 22.  124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
23. 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 24. 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
25.  643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 26.  644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
27. 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 28.  136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
29.  138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 30.  139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
31.  140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 32.  141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
33.  156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 34. 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
35.  158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 36.  159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
37.  611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 38.  612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
39.  613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 40.  614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
41.  160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 42.  161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
43.  270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 44.  271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
45.  649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 46.  692 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
47. 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 48.  259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

008 ศิลปะ-นาฏศิลป์

1.  260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 2.  261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
3.  262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 4.  263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
5.  264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 6.  265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
7.  266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 8.  267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
9.  268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 10. 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

009 ภาษาต่างประเทศ

1.  693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 2.  694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
3.  697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 4.  698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
5.  699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 6.  700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
7.  701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 8.  702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
9.  703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 10.  704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
11. 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 12. 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
13. 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 14. 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
15. 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 16.  710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
17. 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 18. 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
19.  713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 20. 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
21. 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 22. 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
23.  717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 24. 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
25. 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 26. 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
27.  721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 28.  722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6

010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.  191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 2. 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
3. 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 4. 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
5.  203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 6.  206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
7.  207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 8.  625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
9.  626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6

012 คอมพิวเตอร์

1.  040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 2.  053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
3.  635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 4.  063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
5.  064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 6.  080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
7.  114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 8.  104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
9.  634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 10.  089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
11.  121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 12.  125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
13.  126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 14.  134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

013 หุ่นยนต์

1.  682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 2.  683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
3.  684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 4.  685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
5.  163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 6.  166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
7.  627 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 8.  628 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6

014 การงานอาชีพ

1.  602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 2.  039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
3.  603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 4.  062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
5.  604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 6.  056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
7.  605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 8.  079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
9.  606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 10.  084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
11. 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 12.  100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
13.  623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 14.  624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
15.  609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 16.  115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
17.  610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 18.  123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

016 เรียนรวม - ภาษาไทย

1. 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 2.  615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
3.  152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 4.  154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
5. 648 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 6.  186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
7. 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

020 เรียนรวม - ศิลปะ

1.  238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 2.  021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
3.  025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 4.  027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
5. 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 6. 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
7. 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 8. 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
9.  078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 10. 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
11. 082 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 12. 083 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
13. 085 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 14. 086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
15. 093 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

021 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 2.  212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
3.  213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]