รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชนิดาพร  พันแพง
 
1. นางอาภรณ์  ศรีศาลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  พรมพิมพ์
 
1. นางอัมพร  บุบผา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวชลลดา  นพโสภณ
2. นางสาวนภาภร  อิสเสงี่ยม
3. นางสาวหฤทัย  วงษ์แสงทอง
 
1. นางคำนึง  ผุดผ่อง
2. นางเพชรรัตน์  สาพิมาน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  คงอ่อง
2. เด็กหญิงขวัญแก้ว  สังข์มณี
3. เด็กหญิงชยาภรณ์  กิตติชูสกุล
4. เด็กหญิงณฐพร  ฉัตรเมืองปัก
5. เด็กหญิงสมนรัชฎ์  สุทธิบูรณ์
 
1. นางสุมณฑิรา  เกิดสว่าง
2. นางสาวจรินทร์  สุขสวัสดิ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณรฌา  พระธรรมช่วย
2. เด็กชายภัทรดนัย  ลีสี
 
1. นางสาวอรชร  พืชพันธ์ไพศาล
2. นางจีราวรรณ  สุนทรภักดิ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงตรีวิตา  เสงี่ยมศรี
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานทอง 1. นายปุญญพัฒน์  พิพัฒน์ผล
 
1. นายอนุพงษ์  บุญหลำ
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นางสาวพิชญธิดา  ยุ่นประยงค์
2. นางสาววิภารัตน์  วิลาศ
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  จินดาศักดิ์
2. นางสาวจิตรลดา  มนต์ปรีชาวิทย์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ริมรักษา
2. เด็กหญิงธัญสุดา  สมคิด
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วิภาตผลิน
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามณี  บุญรักษ์
2. นายณัชพล  บุญมี
3. นายบูรพา  เผือกรอด
 
1. นายทนงศักดิ์  บุญมี
2. นางวริศรา  บุญมี
 
11 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายอรรถชัย  พันธ์กลาง
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
12 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายฐานุศักดิ์  ขันธเขต
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์