รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายบรรพต  มะโนสมบัติ
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายกอบเกียรติ  อุ่นแก้ว
2. นายธีระพัฒ  เตียงกูล
3. นายนพรัตน์  ภู่อุ่น
 
1. นายนิรันดร์  เหลืองสวรรค์
2. นางสุกัลยา   วงค์ใหญ่
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายกฤษฎาวุฒิ   ราชหุ่น
2. นายคงเดช   สมใจ
3. นายธนวัฒน์   แซ่แต้
4. นายธนวุฒน์  อาสาแข็ง
5. นายปารเมศ   เกตุแก้ว
6. นายพัชระ   สุทธิโสม
7. นายภูมินทร์   คำขะ
8. นายรัตนกร   ต่อกำไร
9. นายเฉลิมศักดิ์  วงค์อ่อง
10. นายเฉลิมเกียรติ  วงค์อ่อง
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์   พรหมลัทธิ์
2. นายดิเรก  จันทร์ประทีป
3. นายองค์การ  กอน้อย
 
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  นาคนุ่ม
2. เด็กชายธนกฤต  นาคสวัสดิ์
3. เด็กชายธีรภัทร  แก้วมะลัย
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นายอัศวิน  สุริยภิญโญพงศ์
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นายบัญชา  พวงพิกุล
2. นายเจษฎา  เมรสนัด
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นางชวนพิศ  พงษ์รอด
 
6 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงลภัส  นงค์จิตร
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ