รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.จันทบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายภัทธภณ  พันธมิตร
 
1. นางสาวกัญญา  ดำรงศักดิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายธีร์ธวัช  เจริญวิกกัย
2. เด็กชายนภทัต  บุญญาธิการ
3. เด็กหญิงพลอยรุ้ง  จงกล
 
1. นางพงค์นุช  พูลสมบัติ
2. นางสาวสุรีรัตน์  ว่องไว
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวณิชารีย์  วัฒนพฤกษชาติ
2. นายพงศพิชญ์  ตรีโกศล
3. นางสาวรมิตา  อัมพะวะผะลิน
 
1. นางดวงกมล  รักษ์สุจริต
2. นายจุมพล  ภักวิลัย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงขวัญลดา  ประทุมชาติ
2. เด็กหญิงชนินาถ  อนุศรี
3. เด็กหญิงชัญญานุช  ทินผล
4. เด็กหญิงธมน  ขวัญแก้ว
5. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุญค้ำ
 
1. นายสมพร  พ่อเพียโคตร
2. นายปัณณทัต  วลาบูรณ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายทวีโชค  ผสม
2. นายพันธวัช  กาญจนภิญโญ
3. นายภัทรเศรษฐ์  เจริยทองนิธิโชติ
4. นางสาวสรัลชนา  บุญชูกุศล
5. นายเฉลิมชัย  หนูอนงค์
 
1. นายปัญจพล  บุญมณีชัยกุล
2. นายสมเกียรติ   คล่องแคล่ว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ดำรงศิลป์ทวีพร
2. เด็กหญิงชญานิน  มุขสาน
3. นางสาวชุติมา  จันทโชติ
4. นางสาวธนวรรณ  มหันตกาศรี
5. เด็กหญิงนันทิยา  ปรีชาโชติ
6. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  กิจเจริญชัย
7. เด็กหญิงวรางคณา  บุญเรือง
8. นางสาววรินธร  ภาณุสุวัฒน์
9. นางสาวสิริลักษณ์  ชมใจ
10. เด็กหญิงเมษวีร์  ป้อมเด็ด
 
1. นางสาวลภัสพร  โคตรโสภา
2. นางทองใบ  สารจันทร์
3. นางสุจิตรา  เมฆเวียน
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  นาในบุญ
2. นางสาวชนานันท์  นันตื้อ
3. นางสาวณภัทร  วงเวียน
4. นางสาวพัทธ์ธีรา  แสงสุรีย์พรชัย
5. เด็กหญิงพิชชาพร  นิยมนา
6. เด็กหญิงภคนันท์  อุดม
7. นางสาวรรรรรร  กะจะวงษ์
8. นางสาววศินี  ชัยยะ
9. นางสาวองค์รักข์  แจ่มนิยม
10. เด็กหญิงอรุชิตา  ไตรสุทธิ์
 
1. นางอุบลวนา  วงเวียน
2. นางสาวสมปรารถนา  ทองนาค
3. นางสาวศิรินภา  ศรีสวัสดิ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กชายพีรดนย์  พรมเมือง
 
1. นายวิชิต  วงศ์กาฬสินธุ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวพีรญา  บำรุงพันธุ์
 
1. นางสาวสมัชญา  ช่างพาน
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่เตียว
 
1. นางรัตน์ดา  สุขเหลือ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวกุลนิษฐ์  บุญมั่น
 
1. นางปรญา  เรือนเงิน
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กหญิงปุณยาพร  ภูมิถาวร
2. เด็กหญิงวิภานันท์  สุขล้วนวัฒนา
 
1. นางสาวเกศริน  แซ่ใหน
2. นางสาวฝันฉี  แซ่หลี่
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นางสาวละอองทิพย์  วันทุมมา
2. นางสาวไข่มุก  ฤกษ์เวียง
 
1. MissJiyeong  Oh
2. นางสาวสรัลยา  สิงห์ทน
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. นายกิตติพงศ์   บุบผา
2. นายภัทรภูมิ   จิตรชัยนานุกูล
 
1. นางสาวอุไรวรรณ   ทวีปสูงเนิน
2. นางสาวนภาวรรณ   เหล่ารักผล
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายกิตติ  ช่างแกะ
2. นางสาวคีตภัทร  เรืองนิล
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  พรมนา
4. นายธนะพนธ์  นาคช้อย
5. นายนฤทธิ์  เกษรจันทร์
6. นางสาวปานพิมพ์  ชัยดีเมธาพัฒน์
7. นางสาวพรลภัส  บุญโกย
8. นายพัฒกรณ์  บูรพกรณ์
9. นางสาวพูนพัชร  นัมคณิสรณ์
10. นายเกียรติศักดิ์  โรจน์แก้ว
 
1. นายสิรภพ  คุ้มพ่วงดี
2. นายภานุเดช  วัดแก้ว
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 99.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวธัชพรรณ  วัฒนาวงศ์
2. นางสาวสุภัชชา  เศรษฐจิตต์
 
1. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
2. นายวรัท  สะอาด
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายณัฐชนน  อานามนาถ
2. นายสิรวิชญ์  ประทุมสุวรรณ์
 
1. นายพิทยา  ปฏิโค
2. นายสุนทร  เรืองภักดี
 
18 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายก่อเกียรติ  คงทวี
2. เด็กชายธามนิธิ  วิจิตธรรมภาณี
3. เด็กหญิงปณิชา  รัตนาธนบดี
 
1. นางสาวชญาณัฎฐ์  คำรอด
2. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
 
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายพงษ์พร  เจริญวิเศษ
2. นายวรกานต์  พิมพ์แก้ว
3. นายสรันร์  ดวงประไพ
 
1. นายสุนทร  เรืองภักดี
2. นางจำเรียง  ไชยเจริญ
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายธนพล  ปั้นเหลี่ยม
2. นายธนรัฐ  ปั้นเหลี่ยม
3. นายวรินกร  เข็มรัตน์
 
1. นางอิชยนิติ  มูลชอบ
2. นางสาวรัตนา  บุญพรม