รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายชาญวุฒิ  กู้เกียรติกำธร
 
1. นางกนกวรรณ  อู่สุวรรณ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวกฤษติญา  ศรีวิลัย
2. นายณัฐวุฒิ  นุ่มดี
3. นางสาวรัตติกา  สว่างศรี
 
1. นายนิพัฒน์  ชะเอม
2. นางสาววิลาวัลย์  ช่วยบุญ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายธนกฤต  ผิวอ่อน
2. เด็กหญิงศศิชา  จันทร์แดง
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  พลเสน
4. เด็กชายอมินธดา  มะลิทอง
5. เด็กหญิงอรัชพร  สว่างศรี
 
1. นางสาวดิศญา  ศิวะนันต์วงษ์
2. นางสาวณัฐวดี  กุตนันท์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวกรุณา  มูลละ
2. นายจตุพล  ศรีทองคำ
3. นางสาวณัฐกานต์  ทองสา
4. นายธนายุทธ  คำหล้าทราย
5. นายอรรถพร  ผ่านสุข
 
1. นางสาวสมคิด  แก่นจันดา
2. นางประนารถ  ปื่นทอง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายนิติชัย  โตจิตร
2. นางสาวสุวรรณา  แก้วสมบัติ
 
1. นางกัลยา  รุจน์พิพัฒน์
2. นายชวลิต  พึ่งเสือ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายกิตติศักดิ์  มั่นคง
2. เด็กชายธนวัฒน์  ยิ้มจันทร์
3. นางสาวปาริฉัตร  กาฬภักดี
4. นางสาวภาณุมาศ  อัศจันทร์
5. นางสาวรสิกา  ทำเนียม
6. เด็กชายวุฒิภัทร  รอดทอง
7. นางสาวสุพิชฌา  ผิวขาว
8. เด็กชายอติวิชญ์  พูลสวัสดิ์
9. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ด้วงปาน
10. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ  ทั่งทอง
 
1. นางกาญจนา  สีทาไข
2. นางอมรรัตน์  สายเสน
3. นายยุรนันท์  ปั้นนอก
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงแพรทอง  พร้อมมูล
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายสันติภาพ  เพ็งสวย
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวพิมพ์มาดา  สะราคำ
2. นายพีรวิชญ์  เพ็งทอง
 
1. นายสุวรรณ  ปิ่นทอง
2. นางกนกววรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงนภัสรา  วุ่นคง
2. เด็กชายสรวิศ  เกื้อทอง
 
1. นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค
2. นางกนกวรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายพงศกร  ชุ่มดี
2. นายวรายุทธ  เพิ่มพูล
3. นายอภิชาติ  นุชนารถ
 
1. นายสมชาย  สุธีกุล
2. นางสาวจันทร์คีลี  ปิ่นทศิริ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงกนกพร  สว่างศรี
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ฤกษ์ศิลปงาม
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เพิ่มพูล
 
1. นางอรุณี  กำลังแพทย์
2. นายสราวุฒิ  กำลังแพทย์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  กลิ่นมณฑา
2. เด็กหญิงพัชรพร  สอนคง
3. เด็กหญิงสุวรรณี  วรรณชนะ
 
1. นางสาวอัมพร  วรรชะนะ
2. นางสาวชลธิชา  ร่มโพธิ์รี
 
14 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวสายธาร  วารีนิล
 
1. นายสุชาติ  เกตุแก้ว