รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวสุนิศรา  สมใจเดช
 
1. นายกรณ์พงศ์  พัฒนปกรณ์พงษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. เด็กชายวรัท  แก้วสระแสน
2. เด็กชายอรรถพล  จันทร์เพ็ญ
 
1. นายประคอง  อดทนดี
2. นายนันทชัย  แก้ววิชิต
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายณัชพล  จาดสดี
2. เด็กชายณัฏฐชัย   จาดสดี
3. เด็กชายธนภัทร   เจริญพจน์
 
1. นายสนั่น  ยงค์ไพบูลย์
2. นางศรีวรรณ  ยงค์ไพบูลย์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายชวิศกร  เจี่ยชินภาค
2. เด็กชายณภัทร  สีขาบ
3. เด็กชายทศพล  ดอกไม้แย้ม
 
1. นายวรวิทย์  ศรีจันทร์
2. นางณัฏฐนันท์  ปิ่นกุมภีร์
 
5 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  พักเสียงดี
2. เด็กชายสาธิต  เพชรสีจา
3. เด็กหญิงอรัญญา  ไฝเพชร
 
1. นายพงษ์ระพี  ศรีคำทา
2. นางสาวจารุวรรณ  มนูญโย
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงธนพร  อ่วมเสือ
2. เด็กหญิงพรนภา  สุวรรณสิงห์
3. เด็กหญิงเมธาวี  สระทองคำ
 
1. นางนัทนรินทร์  ปั้นเพชร
2. นางแก้วตา  ไชยภักดี