รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  เนาว์ชัย
2. เด็กชายกวีกร  หงษ์ทอง
3. นายครุุรัศมิ์  พึ่งภพ
4. เด็กชายจิรภัทร  เสาวภา
5. เด็กชายญาณศรณ๋  เผือดจันทึก
6. เด็กหญิงญาดา  แก้วมี
7. เด็กหญิงณัฐวดี  สวนสุวรรณ์
8. เด็กหญิงณัฐวดี  รูปชัยภูมิ
9. นายดุษฎี  ชาญสิทธิ์
10. นายธนพร  แสงวิหค
11. นายธนสาร  สาริการ
12. นายธนากร  โชคชวาลณิช
13. เด็กชายนรเทพ  รุ่งโรจน์
14. นางสาวนันทิญา  ตรีรัตนกุลพร
15. เด็กชายปฏิวัติ  แสงจันทร์
16. เด็กหญิงปรียาวดี  พรมณี
17. นางสาวปิยวดี  ทาบุดดี
18. นางสาวปิยะพร  บำรุงตา
19. นางสาวพรรษมน  พรหมนอก
20. เด็กหญิงพัชรพร  นามโคตร
21. นางสาวพิมพ์ชนก  ผิวจันทร์
22. เด็กหญิงพิราภรณ์  ขึ้นเสียง
23. เด็กชายภูวนาท  งามดี
24. เด็กหญิงวรวรรณ  ด่านนอก
25. นายวัชระ  บุตรดี
26. นางสาวศรสวรรค์  เนตรศรีเงิน
27. นางสาวศรุตา  กุศลสร้าง
28. เด็กหญิงศิริวราภรณ์  แดงนารา
29. เด็กชายสนธยา  เสียวสุข
30. เด็กชายสรวิศ  ศรีนวล
31. เด็กหญิงสายธารา  คล้ายมะลัย
32. เด็กหญิงสุภัค  สัมพันธ์งาม
33. นายอนุชิต  อัคกระสูน
34. เด็กชายอมรเทพ  บัวยิ้ม
35. เด็กหญิงอัญมณี  เทพจันทึก
36. นายอัณณพ  ดีระเมียด
37. นางสาวอารียา  เนตรสันเทียะ
38. เด็กหญิงิอิชยา  นาเมืองรักษ์
39. เด็กชายโชคชัย  เซ็นปัก
40. เด็กหญิงไอยเรศ  คำสุวรรณ
 
1. นายกำธร  มุ่งแฝงกลาง
2. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
3. นายอัครพนธ์  ป้องจันทา
4. นายบุญฤทธิ์  ภู่พูล
5. นายวสันต์  อินอ่อน
6. นางรัตนา  ชื่นชอบ
7. นายมาโนช  รวยลาภ
8. นางสาวเสาวลักษ์   แสงเพชร
 
2 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงนาตลดา  ชูนพรัตน์
2. เด็กหญิงมาริสา  บุญเผือก
3. เด็กหญิงอนันทพร  กมลแสงมณี
 
1. นางสาวนลินรัตน์  จันทร์น้อย
2. นางสาวศศิธร  มีคุณ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน   จันทกูล
2. เด็กหญิงสิตานันท์  กรกนก
3. เด็กหญิงสุชญา  สมเพ็ชร
 
1. นางปณิธี  พัฒนธรรมคุณ
2. นางมยุรา  หัสดินรัตน์
 
4 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กุลโพนเมือง
2. เด็กหญิงวรางคณา  กองคำ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปรัชญาบุญ
 
1. นางสาวจันทิภา  กบิลโรจน์
2. นางสาวสุพิณญา  ฝูงดี
 
5 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. นายวัชรพล  แสงทอง
2. เด็กชายสายชล  ชัยภูมิ
 
1. นายปรีดา  ศรีตำแย
2. นายสุขสันต์  สมานมิตร