รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจตุพร  สร้อยโสม
2. เด็กหญิงชาลินี  พร้อมสระน้อย
3. เด็กหญิงสุนิษา  สมบูรณ์
 
1. นางดวงแก้ว  เฉยเจริญ
2. นางสาวศิรินทิพย์  ตันเฮง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกฤตยา  บุญรวม
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  บุญศรี
3. เด็กชายพชร  เปลื้องสุวรรณ
 
1. นางดวงแก้ว  เฉยเจริญ
2. นางสาวศิรินทิพย์  ตันเฮง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. นางสาวปนัดดา  แปลนกอง
2. นางสาวรำพึง  ยมศรีทัศน์
3. นางสาวอภิวรรณ  ขันทอง
 
1. นางสุมาลี  รามฤทธิ์
2. นางดวงแก้ว  เฉยเจริญ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กหญิงคณิศร  วิเท่ห์
2. นายทรัพย์ทวี  ศูนย์ดำ
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ชาชุมวงศ์
 
1. นายวิทยา  อรรคเสริญ
2. นางสาวสุขทรัพย์  สิงห์พรม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กันหนองฮะ
2. เด็กหญิงบุรฑริกา  เกษประสาร
3. เด็กหญิงภัทรวดี  โกนกระโทก
 
1. นายภูษิต  ศิริมัย
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงจุฑามณี   มากสมบูรณ์
2. เด็กชายชวิศ   พงษ์สมร
3. เด็กหญิงฐิติมา   จ้อยเจริญ
4. เด็กหญิงณฤทัย   คำแหล่
5. เด็กหญิงปัทวรรณ   บุญเรือง
6. เด็กหญิงภัทรวดี   นรากร
 
1. นางสาวราตรี   ลภะวงศ์
2. นางชลลดา   ชำนาญ
3. นางสาวพัชรินทร์   ไชยบุบผา
 
7 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวนพเก้า   รามวงค์
2. นางสาวนัชชา   สีกาแก้ว
3. นางสาวอารีรัตน์   กีโดย
 
1. นางสาวราตรี   ลภะวงศ์
2. นางสาวพัชรินทร์   ไชยบุบผา