รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสาคร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   สร้อยสุวรรณ์
 
1. นางฉวีวรรณ   จันทร์หอม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1. นายกิตติพงษ์  จัตตุพรพงษ์
2. นางสาวจิรนันท์  สุนทรธีรวัฒน์
3. นายชยานันท์  อัศวาดิศยางกูร
4. นางสาวปริณดา  คันธมานนท์
5. นายภูธเนศ  บุตรแม่กลอง
 
1. นายภคพงศ์  เหล่ายนขาม
2. นายชิน  เลิศสถิตย์พงษ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กชายอภิสร  เล้าเกร็จ
2. เด็กหญิงอาลีน่า  อังคษร
 
1. MissShi  Huali
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เขว้าชัย
2. นางสาวณัฐณิชา  กลั่นบุศย์
3. นางสาวพรพิมล  เจียชะรัมย์
4. นางสาวสุพรรษา  พิงจันอัด
5. เด็กหญิงเปมิกา  สุขจิตร
 
1. นายปิยะลาภ  เตียรธิติ
2. นางวันเพ็ญ  นาคสุวรรณ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวกมลชนก  มรรคเจริญ
2. นายสุรกรินทร์  แก้วคำ
3. นางสาวอภิญญา  แปงน้อย
4. นางสาวเกวลี  อุ่นศรีทรัพย์
5. นางสาวเกษณีย์  จันทวาล
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สำเภาทอง
2. นางสาวนิภาพร  ปิ่นโมรา
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายพิชญะ  หยวกแฟง
2. นายอนันต์  ศรีแปลงวงศ์
3. นายอภิชัย  เฉียวเฉ่ง
 
1. นายธเนศ  สมัครไทย
2. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. เด็กชายชยพล  โคตรมุงคุณ
2. เด็กชายธีระเดช  กรคณฑี
3. เด็กชายฤทธิพล  เพชรเด็ด
 
1. นางอนัญญา  ดีเด่น
2. นางสุวรรณา  ดิษธรรม
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นางสาวณัฐพร  ดีบาง
2. นางสาวปนัดดา  ฤทธิ์เดช
3. นางสาวปิยวรรณ  เพชรอยู่
 
1. นายธนู  ทอมุด
2. นางสาวธิดารัตน์  ศรีวารีรัตน์