รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสงคราม 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กชายฐิติพัฒน์  ซีประเสริฐ
 
1. นายวิรัช  เขียวชะอุ่ม
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวจินดารัตน์  เพียรร่มทองไทย
2. นางสาวชนาภัทร  วัจนประดิษฐ์
3. นางสาวญาณิศา  ธรรมการ
4. นางสาวณัฐมน  พวงบุษบา
5. นางสาวปวีณา  เสือพิทักษ์
6. นางสาวศิริลักษณ์  สังข์อนันต์
7. นางสาวศุภานัน  ตาแสง
8. นางสาวเดือนเพ็ญ  ศิริสัมพันธ์
 
1. นางนารีรัตน์  อาษา
2. นางสาวสุกัญญา  ตลิ่งชัน
3. นางสาวปวีณา  จูเขื่อนขันธ์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ด้วงน้อย
2. เด็กหญิงพัณณิตา  เฮียงไสนา
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  ศิริผล
 
1. นางสุรีรัตน์  เปลี่ยนดวง
2. นางเกศนี  สังข์ศิริ
 
4 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท้ายหาด 1. เด็กหญิงพิรดา  แจ้งแสง
2. เด็กหญิงศศิธร  พวงเนตร์
3. เด็กหญิงเกวลี  วจีสัตย์
 
1. นายสถิตย์  จันทร์น้อย
2. นางสาวบุษณีมาศ  นิสาธรณ์
 
5 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางกะพ้อม 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  รุ่งสว่าง
 
1. นางสาวนุชจรี  กลิ่นมณฑา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 94.56 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวปภาอร  บวรชนาพันธุ์
 
1. นายศุภฤกษ์  ตันติวิริยากร
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายณัฐรณชัย  คุ้มครองเลิศสิน
2. นางสาวปิยฉัตร  ลลิตพงศ์กวิน
3. นายพงศ์พัฒน์  จิรนันทนาภรณ์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ตีระกิตติธนา
2. นางสาวมาริสา  พงศ์กอปรสกล
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 92.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายธนพนธ์   บุญญาติศัย
 
1. นางสาวฐิตารีย์   แหลมประเสริฐ
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายชญานนท์  บุญนิ่ม
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  สังข์สัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงชนากานต์  ทับทิมสี
4. เด็กชายธนชัย  สมุทรชัยกุล
5. เด็กชายนนทนันทน์  ดีรอด
6. เด็กหญิงศศิอุษา  ประเสริฐศิลป์
7. เด็กหญิงสุวพัชร  อุดมธรรม
8. เด็กชายไอศูรย์  วีระโชติคุณกิตติ
 
1. นางสาวธนกฤตา  น่วมศิริ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายกฤตภาส  เชษฐเจริญรัตน์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ถาวรพิทักษ์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงจามิญช์ญา  สินธุ์นนท์ภัค
2. เด็กหญิงวรรณพร  พวงจันทร์
3. เด็กหญิงวิรดา  โรจน์วิไลย
 
1. นางสาววงเดือน  บุญแก้ว
2. นางลาวัลย์  พหลยุทธ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงฐิติยา  สังข์เปรม
2. เด็กหญิงสุจิตรา  สาครอาจ
 
1. นายสราวุธ  วงษ์จู
2. นางอุมาภรณ์  ริยาพันธ์
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายธาดา  อัมพรประเสริฐ
2. นายประสพโชค  รอดศิริ
3. นายรพีพัฒน์  คล้ำจีน
 
1. นายศิลป์ชัย  ดอกพุฒ
2. นายสุธนัย  สุธาประดิษฐ์
 
14 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายจิรายุส  วงศ์เจริญสถิตย์
2. นายณรงค์ยศ  สุนทรารักษ์
3. นายภูบดี  งามเผือก
 
1. นายศิลป์ชัย  ดอกพุฒ
2. นายสุธนัย  สุธาประดิษฐ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวนภัสสร  ตันบริภัณฑ์
 
1. นายยุทธศักดิ์  ตุ้มฉาย