รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  ทองสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวสุภัทรา  แสงวัฒน์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ขาเหล็ก
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  คำคล้อย
3. เด็กชายว่าน  สดคมขำ
 
1. นางสาวนันทิวรรณ  แดนศิริมา
2. นางสาวเกสร  ยิ้มจู
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายนันทกร  หงษ์ทอง
 
1. นายอิศเรศ  เรืองเนตร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณรงค์
 
1. นางวรรณกวี  ทองสีดา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายฐิติ  ธีระพงษ์วัฒนา
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายอนุภัทร  เอี่ยมเจริญสุข
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวสุภณิดา  ขุนภักนา
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายฐิติ  ธีระพงษ์วัฒนา
2. เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณรงค์
3. เด็กชายพุทธชาต  จู้ฉิ้ม
4. เด็กหญิงฟ้างาม  บัวลอย
5. เด็กชายภูธเนศ  ยังกมลโสภา
6. นางสาวรธีร  กฤษณ์สุวรรณ
7. นายสรรเพชญ  แจ้งสว่าง
8. เด็กชายอนุภัทร  เอี่ยมเจริญสุข
9. เด็กหญิงเพียรศรี  มีลาภกิจ
 
1. นายรังสฤษฏิ์  บุญชลอ
2. นายศิริ  โชคสกุล
3. นางวรรณกวี  ทองสีดา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวคีตภัทร  ศรีเกตุ
2. เด็กหญิงชญานิศ  สิงหสุต
3. นางสาวญาตาวี  เธียรสำราญ
4. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีอินทร์
5. เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณรงค์
6. นางสาวปรียาภรณ์  ปั้นบุญชู
7. นางสาวพรนภา  อุบลรัตน์
8. เด็กชายพุทธชาต  จู้ฉิ้ม
9. เด็กหญิงภัทรวดี  ยาน้อย
10. เด็กชายภูธเนศ  ยังกมลโสภา
11. เด็กหญิงมนต์ธิรา  เข็มทอง
12. นางสาวรธีร  กฤษณ์สุวรรณ
13. นายวิษณุพงษ์  โพธิ์ศรี
14. เด็กหญิงศิรประภา  ปะจะนัง
15. นางสาวศิรประภา  นาคเกิด
16. นางสาวสุภณิดา  ขุนภักนา
17. นางสาวสุมาลี  รินทอง
18. เด็กหญิงอนันตญา  คงเมฆา
19. เด็กชายอนุภัทร  เอี่ยมเจริญสุข
20. เด็กหญิงเพียรศรี  มีลาภกิจ
21. นางสาวเมษา  หิ้วพิมาย
 
1. นายรังสฤษฏิ์  บุญชลอ
2. นายสุรชัย  สมศรี
3. นายศิริ  โชคสกุล
4. นางวรรณกวี  ทองสีดา
5. นายวิภาส  เลิศนราวาฑิต
6. นายธนพล  โตอุตชนม์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงกมลชนก  สำเร็จ
 
1. นางสาววชิราภรณ์  คุรุเมธากร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. นางสาวอภิชญา  วิวัฒน์ภัทรกุล
 
1. นางสาวภัทร์นิภา  แซ่อึ้ง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กชายฤทธิ์ตะวัน  เชยจันทร์ผลิ
 
1. นางสาวภัทร์นิภา  แซ่อึ้ง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายหฤษฏฐ์ อาร์เธอร์  ไอด์
 
1. Mr.Emmanouil  Xypolitakis
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กชายวทัญญู  ซู
2. เด็กชายสิทธิกร  เฉลิมกิตติชัย
 
1. นางสาวสิริพร  พูลสวัสดิ์
2. นายเอกชัย  ฤกษ์นิรันดร์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  หลิมเจริญ
2. เด็กหญิงบุศราภา  ภู่แก้ว
3. เด็กหญิงศรุชา  ธาดาหิรัญกุล
 
1. นางชนิษฏา  ธรรมชาติ
2. นางสุภาวดี  หลงสวัสดิ์