รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงอารยา  ปูหนู
 
1. นายทวีทรัพย์  เมืองมีทรัพย์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวปัณฑริกา  ชัยราช
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นายพงศภัค  แสนใหม่
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงณิชากานต์  แก้วโพธิ์น้อย
 
1. นางสาวสุจินตนา  สมัครช่วย
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  ห้วยศรีจันทร์
2. เด็กหญิงรพีพัชร  พรมจันทร์
3. เด็กชายรัตนศักดิ์  ทิมครับ
 
1. นางสาวชุติมา  ชำนิ
2. นางสาวดวงใจ  อุตตรา
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวกุลสินี   ชัดเจนกิจ
2. นายรัชชานนท์   มณีเนตร
3. นางสาวลิ่วละล่อง   รังสิยานนท์
4. นางสาวอภิชญา   จุปะมัดถา
5. นายแทนไท   ไตรสิกขา
 
1. นางสาวกังษตา   พิบูลนุรักษ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กชายนวพล  อินโสภา
2. เด็กชายพชร  ชำนาญเขตรกรณ์
 
1. นายวรัญญู  อติศักดิ์กุล
2. นางทรรศนีย์  อติศักดิ์กุล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาววรรณเจริญ  กุลกำพล
 
1. นางสาวธัชมัย  ภัทรมานิต
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นายธนยศ  อุ่นศรี
2. นายธีรพันธ์  เถื่อนสาด
3. นางสาวประภากร  ศรีบาล
4. นางสาวปาณิสรา  เกิดนาค
5. นายพงษ์สวัสดิ์  สุวภาพกุล
6. นายรวินท์  สุขแก้ว
7. นางสาววริศรา  เย็นใจ
8. นางสาวศิวพร  สมพงษ์
9. นายศุภวัทน์  เมืองรมย์
10. นายเศรษฐโสภณ  บางนาค
 
1. นายวรัญญู  อติศักดิ์กุล
2. นายสิทธิชัย  บุญนาค
3. นายธรรศกร  ดิษฐสุวรรณ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  อนันต์สมสิน
2. เด็กชายอานุภาพ  แสงจันทร์
 
1. นายรณฤทธิ์  กิตติกรสกุล
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 1. เด็กหญิงปิยพัทธุ์  สุวณิช
 
1. นายธวลธรรม  ทองโชติ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นางสาวจรรยพร  รักยุทธ์
2. นางสาวณัฐธิดา  สันทอง
3. นางสาวธมลวรรณ  สุขแก้ว
4. นางสาววรกมล  โมนะ
5. นางสาวสุชาดา  ทังสุนันทน์
 
1. นางน้ำผึ้ง  เสืองาม
2. นายชานน  จาตุรัส
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลปากน้ําศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง) 1. นายวิโรจน์  โพธิ์ระย้า
 
1. นายพงศ์เทพ  เขม้นกสิกรรม