รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวกชนุช  บุษราคัม
2. นางสาวกมลพรรณ  แม้นพวก
3. นางสาวจิราภรณ์  ฉากมงคล
4. นางสาวณัฐชยา  แก้วสุข
5. นายณัฐวุฒิ  งอกข้าวนก
6. นางสาวธีมาพร  มาลาล้ำ
7. นายปราโมทย์  นกพุดทา
8. นางสาวพนิดา  สุนทรศาลทูล
9. นางสาวพัทธนันท์  วงศ์อำมาตย์
10. นายพุทธิพงศ์  จรไธสง
11. นางสาวภัททิยา  พฤกษ์อำนวย
12. นางสาวมนต์ชิตา  สวยสะอาด
13. นายรติพงษ์  รักพงษ์
14. นายวรวัฒน์  แสนศิริ
15. นายศราวุธ  มูลอินทร์
16. นายศิวะรักษ์  เสื่อพรหม
17. นายสมพงษ์  พานแก้ว
18. นายสิทธิโชค  เจริญธรรม
19. นายอนันต์  บรรดาศักดิ์
20. นายอภิชาต  จันทรพรม
 
1. นางสาวจักษณา  บัวบาน
2. นายธัชนนท์  ระบิล
3. นางสาวสิรีธร  คล้ายมี
4. นายศราวุฒิ  นันโต
5. นางสาวผกามาศ  จันทนา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นางสาวนันทรัตน์  บุญอ้อย
2. นางสาวนุสรา  เทียมโพธิ์
3. นายภูริเดช  ใจตรงนา
4. นางสาวราตรี  เขินไพร
5. นายศรเทพ  สลุงอยู่
6. นางสาวศิริเกศ  ชัยลิ้นฟ้า
 
1. นางสาวอุไร  จิตรพรหมมา
2. นายชณัฏฐ์ดลล์  สังข์พาลี
3. นางสาวศรัญญาพร  ทองบุญ
 
3 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงนันทิพร  หอมมั่น
 
1. นางสาวสาวิตรี  เจริญมาก
 
4 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. นางสาวรัตติกาล  ศรเชน
 
1. นางสาวมาลินี  ตรงต่อกิจ