รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวกมลลักษณ์  ผดุงกิจ
2. เด็กชายธนดล  กิจพยัคฆ์
3. นางสาวหทัยกานต์  อินทบุตร
 
1. นางสาวเบญจมาศ  มีต้องปัน
2. นางสุภาวดี  เนียมประเสริฐ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายธฤต  องค์พิสุทธิ์
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  ศรีอรุณ
3. เด็กหญิงเบญญาวัธน์  ก้องนาวา
 
1. นางพเยาว์  บุญช่วย
2. นางสาวสุธาทิพย์  ญาติมาก
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  สว่างเกตุ
2. เด็กชายกลวัชร  จินดาวงษ์
3. เด็กชายทักษิณ  เกศทองคำ
4. เด็กชายนรวิชญ์  พงเพ็ชร์
5. เด็กชายพลกฤษณ์  จันทร์สร
6. เด็กชายพศวีร์  ทิพย์เที่ยงแท้
7. เด็กชายภาณุพงศ์  พวงเงิน
8. เด็กชายวีรโชค  สิทธินันทน์
9. เด็กชายสิทธิพร  เรืองศรี
10. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ชมภูพันธ์
 
1. นายกิตติพันธ์  หงษ์ทอง
2. นายวรยุทธ์  ทิพย์เที่ยงแท้
3. นายอาทิตย์  โสดาจันทร์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายจิรณัฐ  พัฒนผดุงวิทยา
2. นายธีรภัทร  สุขชัยรังสรรค์
3. นายนิริวิทย์  สุวรรณไมตรี
4. นายพงศกร  มีศรีผ่อง
5. นายฤทธิเกียรติ  โคตาแสง
6. นายวัชระพงษ์  พันธ์ไทย
7. นายศุภขจร  ผลอุดม
8. นายอริยะ  แสนคำ
9. นายอัฎฐพร  แดงตระกูล
10. นายอันดามัน  วรสหวัฒน์
 
1. นายวรยุทธ์  ทิพย์เที่ยงแท้
2. นายอาทิตย์  โสดาจันทร์
3. นายกิตติพันธ์  หงษ์ทอง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 99.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. นางสาวสุพิชญนันทน์   พักเนียม
 
1. นางสาวกัณฐมณี  กิจแต่ง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงคุณาพร  รักชนะ
2. เด็กหญิงจันทราทิพย์  ทองทัพ
3. เด็กหญิงโชติกา  วงศ์โอฬาร
 
1. นางสาวอรวรรณ  นิตย์แสวง
2. นายพรชัย  คล้ายศิริ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายจิราธิป  กาปัญญา
2. เด็กชายสมปกรณ์  ลาภใหญ่
 
1. นางเปรมฤทัย  ราชนิธยากร
2. นางสมพร  เกียรติสกุลเดชา
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายธนกฤต  วงษ์พฤกษา
2. นายธนพร  สมบูรณ์แก้ว
 
1. นายกำธร  ใช้พระคุณ
2. นายสุรชัย  สงวนไวพานิชกุล
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จงสุดกลาง
2. นางสาววรรณา  บุญชา
3. เด็กหญิงสุวิกานต์  จันทรดาสุข
 
1. นางวรรณงาม  อนันตชินะ
2. นางนิตยา  ลิ้มติ้ว
 
10 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี 1. เด็กชายรณกร  มงคลสังข์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ศรีบุญเรือง