รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. นายอนันต์ยศ  ชัยพฤกษ์
2. เด็กหญิงเอื้องอัมพร  แสงโลกีย์
 
1. นางสาวกาญจนา  พิจารย์
2. นางสาวดรุณี  เรืองจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. นางสาวปิยะฉัตร  แก่นบุบผา
 
1. นางสาวกาญจนา  พิจารย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กหญิงพนิดา  จันทร์ไพสณ
2. เด็กหญิงวิภาดา  คนตรง
 
1. นางสาวสุนิตา  เมืองสันเทียะ
2. นางสาวเจนจิรา  ดาวสื่อ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 99.79 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวเมธาวี  เจนจบ
 
1. นางสาวกันตพร  ขาวแพร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญประโหลก
2. นายจักรกฤษณ์  นาคโต
3. นายจิรโชติ  รอดเลี้ยง
4. นายยุทธนา  อุทัยรัศมี
5. นางสาวรวีวรรณ  นาไพรวัลย์
 
1. นางสาวกัญญาภัค  พัศศรษ์
2. นายเรวัฒน์  มะศักดิ์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนรรญภรณ์  วงศืพชรธนพร
2. เด็กหญิงรมย์ธีรา  ลักษณามี
 
1. นายวาทิต  วรวิบูล
2. นางสาวปุณยวีร์  กร่ำกระโทก
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัค  อ่อนตรี
2. นายณัฐภวัฒน์   คงแดง
3. นายธนกร  เกาะกลาง
4. นายภูมิพัฒน์  สมเสาร์
5. นายวีราทร  คนดี
 
1. นายนริศ  จีรบวร
2. นายชูชัย  นาคปั้น
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 97.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวชญานิช   สกุลพิทักษ์
2. นางสาวธนภรณ์   ศิริมหา
3. นางสาวธัญชนก   ยอดพรหม
4. นางสาวปพิชญา   กิจควรดี
5. นายพิธัชชัย   อรัญวงศ์
 
1. นางวราภรณ์  รัตนเหลี่ยม
2. นางกฤษฎาพร  สุวรรณประสิทธิ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวอภิสรา  จันทร์เสวก
2. นางสาวเอมิกา  สุดสุข
 
1. นางอาทยา  ธนชัยศักดิ์
2. นางสาวชนิดา  พิลาวัลย์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาวีร์  ศรีสังข์
2. นางสาวจุฑามาศ  แซ่หลี
 
1. Miss Liu  Saichao
2. นางสาวจันทา  จำปีกลาง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวดวงนฤมล  แกว่นกสิกรณ์
2. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณวิจิตร
 
1. Mr.JAEYUN  JUNG
2. นางสาวฐิติพร  พูลเพิ่ม
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นายสหัสวรรษ  ดีคำเงาะ
2. นางสาวเกวลิน  ชัยสิทธิ์
 
1. นางสาววิชุดา  คำดี
2. นายพลลพัตม์  แนวจำปา
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นางสาวณัชชา  นรสิงห์
2. นายสิริดนย์  สุทธิโพธิ์แก้ว
3. นายอัมรินทร์  วงศ์คำแสง
 
1. นายชโนโชติ  โสตะนิรัชกฤดา
2. นายวทัญญู  ขำเนตร
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวกานติศา   ภูมิวารินทร์
2. นางสาวคัธรินทร์  บัวทอง
3. นางสาวศศธร  คำมีสว่าง
 
1. นางนงลักษณ์  กำมหาวงษ์
2. นายเหมราช  วงศ์ศรี