รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาววิชราภรณ์  ปันอ้าย
2. นายเมธัส  โพธิ์ผลิ
 
1. นางสายใจ  ประเสริฐสุข
2. นายศรัณย์  แสงนิลลาวิวัฒน์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวฐนิชา  คนซื่อ
2. นางสาวภณิชชา  สมใจ
3. นางสาวสุมิตา  คนสนุก
4. นางสาวสุวรรณะ  มีทอง
5. นางสาวอิงค์เกตน์  กว่างทอง
 
1. นางสาวอัญชลี  ทองจันทร์
2. นางภัทรวรรณ  สกุณา
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายกีรติ  สอาดไพร
2. เด็กชายนันทวัฒน์  นาคปาน
3. เด็กชายพิตตินันท์  หาญสิงห์กุญช์
 
1. นางดุจดาว  ผ่องใส
2. นางสาวอารีรัตน์  รัตนเหล็กไหล