รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กชายภูร่องกล้า  ลาภตระการ
 
1. นางสาวสมาพร  สมสืบ
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวกัญญาณัฐ  วันดี
2. นางสาวชลธิชา  โชติวัตร
3. นางสาวณิสรา   ศักดิ์โสภณกุล
4. นางสาวนิตยา  คาทิพาที
5. นางสาวพัตรพิมล  ดาบลาอำ
6. นางสาวพีมลดา  เกษสังข์
7. นางสาวสุพรรษา  ไวยวาสา
8. นางสาวเสาวลักษณ์  รอดบุญพา
 
1. นางสุดาพร  ยิ้มสิน
2. นางกันต์ฤทัย  พึ่งสมศักดิ์
3. นางนงลักษณ์  พันธุ์สวัสดิ์
 
3 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กหญิงสุพัชรินทร์  วงษ์อักษร
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร