รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวปัณณพร  จุ้ยสาย
2. นายรัตนชัย  พรรณสาร
 
1. นางมันทนี  บุญฤทธิ์
2. นางสาวนภาพร  แดนตะเคียน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายพิธิวัฒน์  มูลสาร
2. นายสิรวิชช์  สังข์ทอง
3. นายเฉลิมชาติ  หมื่นจำนงค์
 
1. นางพรพิมล  ส้มทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์  ม่วงกรุง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นายกิตติชัย  ชาลีนพ
2. นายวัชรินทร์  เที่ยงธรรม
3. นายสุรชัย  สีแดง
4. นายอภิวัฒน์  สุขขีวุฒิ
5. นายเมธัส  ผดุงชอบ
 
1. นายกรวิชญ์  ทับทอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นายกล้าณรงค์  มีสมโฉม
2. นางสาวพัสฐพร  ศรีเจริญ
3. นางสาววรรนิสา  รุ้งกสัตรา
4. นางสาววิชชุตา  แสงฟ้า
5. นางสาวสุนิสา  พูลสวัสดิ์
 
1. นายนันทมิตร  สุภสิงห์
2. นางอุทัยรัตน์  ศรีอนันต์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวพรณุภา  มีชูเกศ
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายปรมินทร์  ภิญมิตร
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายภูริณัฐ  ยินดีวิทย์
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายนัฐพล  อนันตริยกุล
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวชลธิชา  กรีวิเวก
2. นายชัชชานนท์  อุ่นเจริญ
3. นางสาวฐิติมา  รัชชุรัตน
4. นายณัฐพล  ชินประหัษฐ์
5. นายทัตพงศ์  เขียววิมล
6. นายธนวัฒน์ทศพร  จันทร์อ่อน
7. เด็กหญิงธิชา  ม่วงแก้ว
8. นายธีรภัทร  เมืองขุนทด
9. เด็กชายปภังกร  จำนงบุญ
10. นางสาวปวีณา  บุตกร
11. เด็กชายพิชทยาธร  วันดี
12. นายเจษฤทธิ์  บำรุงงวงษ์
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
2. นางสาวณิชพร  แก้วสถิตย์
3. นายกิตติ  คงเจริญ
4. นายบุญธนา  จำพรต
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายยุทธการณ์   ปานเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ  ธนทัตนันทโชติ
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายจิรกิตต์  บัญจิตตรากุล
2. เด็กชายชนาธิป  น้อยใจ
3. เด็กชายชยากร  ทองแผ่
4. เด็กชายณพวงศ์  รัมมะบุตร
5. เด็กชายณัฐชนน  นิโครธา
6. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
7. เด็กชายธิเบต  สุพรศิลป์ชัย
8. เด็กชายนวพล  โพธิ์พุ่ม
9. เด็กชายปัณณวรรธ  ปิ่นแสง
10. เด็กชายพชร  โรจน์พิบลสถิตย์
11. เด็กชายพิรพัฒน์  ชูชัยะ
12. เด็กชายพีรณัฐ  สุขสมศักดิ์
13. เด็กชายภิญญวัฒน์  สมสุข
14. เด็กชายศักดิ์กรินทร์  บาลทิพย์
15. เด็กชายสิริพงศ์  พงศ์ทองคำวงส์
16. เด็กชายสุรวิชช์  ไตรเวช
 
1. นายศราวุธ  สุขบรรณ์เทิง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกรรวี  ปิ่นสุข
2. นางสาวณิชารัตน์  แก้วมาลา
 
1. MissMiho  Araki
2. นางสาวภาวิณี  รังทอง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวณัฏฐา  ยอดฉิม
2. นางสาวนัฐพร  เหมือนวงษ์ญาติ
3. นางสาวนิสาลักษณ์  คงปราโมทย์
4. นางสาวอภิรดา  ทำนองนาค
5. นายอัครพล  ปลื้มจิตต์
 
1. นางสาวสิเรียม  แชหมื่อ
2. นางสาวชญานุตย์  เจริญกิจ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวนันท์นภัส  กีรติศิรเถียร
2. นางสาวปุญณิศา  ไวยดารา
 
1. MissYufu  Iwai
2. นางพัทธ์ธีรา  จิตติจารีย์กุล
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวฐิติพร   ภู่สุคนธ์
2. นางสาวนาฏนดา   ช่วยพยุง
3. นายเสฏฐนันท์  กังวาฬไกรไพศาล
 
1. นายธีรวีร์  แพบัว
2. นางสาวปทิตตา   เล็กวิกรม
 
16 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะหัน 1. นายวราวุฒิ  พรมดี
2. นางสาวเขมิกา  อยู่ในธรรม
3. นางสาวเนตรชนก  เนตรบางเพรียง
 
1. นางเบญจวรรณ  ดัดวงษ์
2. นายธงชัย  ทุเรียนงาม
 
17 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงวันวิภา  ราชภักดี
 
1. นางเทียมจันทร์  ศรีสังข์
 
18 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงนิพาดา  ศรีไกรสุข
 
1. นางเทียมจันทร์  ศรีสังข์
 
19 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 1. นายอภิวิชญ์  ร้องรำ
 
1. นางมะลิ  แสงสุข