รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวสสิกา  บุญยิ่ง
 
1. นางสาวเปมิกา  มุสิกวงศ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กชายกมล  ม่วงน้อยเจริญ
2. เด็กหญิงฐิติพร  ตะเพียนทอง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยุทธวิชัย
4. เด็กหญิงพิม  กาฬสินธฺ์มงคล
5. เด็กหญิงลลิตสุดา  ถึกไทย
6. เด็กชายวีรภัทร  ดวงศรี
7. เด็กชายสิรวิชญ์  มงคล
8. เด็กหญิงสุวนันท์  สุวรรณกล่อม
9. เด็กชายอนุชา  รุ่งฟ้า
10. เด็กหญิงอริสรา  อาริยะยิ่ง
 
1. พระมหาอัครเดช  สอนกลาง
2. พระมหาบัญชร  แน่นอน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายศุภกิจ  พุ่มจำปา
 
1. นายพากเพียร  โตอินทร์