รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงกำไลหยก  สุขเจริญ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์   ฆ้องบ้านโข้ง
 
1. นางพรสวรรค์   ภู่ศรีพันธ์
2. นายมณเฑียร   ภู่ศรีพันธ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชามงคล 1. นายชยุติพงษ์  นิลโสภา
2. นายทินกร  สนองชาติ
3. นายธีรพร  กองตัน
4. นายพีรพล  ช่างทำร่อง
5. นายภาณุพงศ์  จันทร์สวัสดิ์
6. นายเฉลิมชัย  รอดเพ็ชร
 
1. นางอรณิชชา  คชนา
2. นายเชิดชัย  เมืองมนต์
3. นายอธิวัฒน์  เสนาทับ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงน้ำค้าง  ศรีสุวรรณมาลา
2. เด็กหญิงอังคนา  บ้านกลางดิลก
3. เด็กหญิงเกษร  ลันดา
 
1. นายประเมิน  โพธิ์หอม
2. นายฉลอม  สิงห์จันทร์