รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายจิรพงษ์  ยะนิล
2. นางสาวพัชราภรณ์  ปลื้มจิตร์
 
1. นายพรพีระ  สังข์กระแสร์
2. นางสาวจิรฐา  เทือกเถา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กชายสิทธิชัย  กันสืบสาย
2. เด็กชายสิทธิโชค  กันสืบสาย
 
1. นายเจษฎา   ศรีนวล
2. นายศักดิ์สิทธิ์  ใจผ่อง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นายจีรศักดิ์  จงสมบูรณ์โภคา
2. นายปรีชา  ลึกสีทา
3. นายพิษณุ  อุปวรรณะ
 
1. นายเจษฎา   ศรีนวล
2. นายศุภโชติ  บุญไว