รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายปพณ  ละเภท
 
1. นางสุดใจ  พละศักดิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงวิสสุตา  ทวิชสังข์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เมฆจินดา
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกวินทิพย์  สว่างเนตร
2. นางสาวจันทิมา  สำเนียงแจ่ม
3. เด็กหญิงณัฐมล  ฟ้าแสนสุข
4. เด็กหญิงณิชกานต์  อักษร
5. นางสาวดวงกมล  สุภาพ
6. นางสาวพรรษา  สีเรือง
7. นางสาววรัญญา  สุขไชยะ
8. เด็กหญิงสลิลทิพย์  วันทอง
9. นางสาวสุชาดา  ลำใย
10. นางสาวเกศราภรณ์  มะลิซ้อน
 
1. นายสมเจต  บุญมี
2. นายนฤพล  ดาวเรือง
3. นายปภังกร  โรจน์วัฒนไพบูลย์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวคงคา  เพชรนิล
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวกนกทิพย์  จรัสพันธ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขุนแสน
3. นางสาวคงคา  เพชรนิล
4. นายคมสันต์  ดาวแสง
5. นายธวัชชัย  มาพุก
6. นางสาวปาณิศา  รุ่งสว่าง
7. เด็กชายพัชรพงศ์  ต้นทอง
8. นายวรายุส  แผนสมบูรณ์
9. นางสาววารี  เพชรนิล
10. นายสรัชย์  จิตต์เป็นธรรม
11. นางสาวสุขเกษม  บ่อผล
12. นางสาวสุดารัตน์  ล้ำเลิศ
13. นายสุภกฤษ  อยู่เย็น
14. นางสาวสโรชา  มีชัย
15. นายอัษฎาวุฒิ  นิลกำแหง
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
2. นางสาวธานี  มังกะโรทัย
3. นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล
4. นางสาวพเยาว์  ชำนาญกำหนด
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวชลลดา  นันทตา
 
1. นายธาดาธร  ประเสริฐกุล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายธนวัฒน์  ศรีแก้ว
 
1. นายสมนึก  รุ่งรัตน์
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ทาติด
3. เด็กหญิงธัญสินี   แอตาล
4. เด็กหญิงนฤดี   พงศ์จิระเสฎฐ
5. เด็กหญิงนวพร  แซ่เฮง
6. เด็กหญิงนันทวัน   นิลบุตร
7. เด็กหญิงพัสตร์ชิตา  นิธิภพอังกูร
8. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ภู่ทอง
9. เด็กหญิงภาวิดา  อาจชัยศรี
 
1. นางสาวจิตรมนัส  เนียมเนตร
2. นางสาวพุทธวรรณ  มงคล
3. นางสาวชุติมณฑ์  รากจันทร์
4. นางสาวสุพัตรา  รอดภัย
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวกรวลัย  เหมพันธุ์
2. นางสาวกานต์ธิดา  แก้วโยธา
3. นางสาวจันจิรา  ทนเถื่อน
4. นางสาวชนกานต์  นิลแก้ว
5. นายณัฐวุฒิ  พัดชื่น
6. นางสาวธิดารัตน์  อ่อนจงไกร
7. นางสาวนัทธกานต์  ภารตรัตน์
8. นางสาวรุจจิรา  พงษ์ประเสริฐ
9. นางสาววรรณกานต์  แก้วแกมทอง
10. นายสิทธิกร  จันทนา
11. นางสาวสุดารัตน์  อยู่ปาน
12. นางสาวอรอุมา  ทองสุข
 
1. นางสาวธานี  มังกะโรทัย
2. นางสาวสุกานดา  บัวระภา
3. นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล
4. นางสาวพเยาว์  ชำนาญกำหนด
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายธนดล  ศรีพานิช
2. นางสาวนรมน  มูลแก้ว
3. นายราชัน  เดอบราน
4. นางสาวเก็จแก้ว  กองแก้ว
5. นางสาวเณรินทร์  บุญบำรุง
 
1. นางวัชราภรณ์  อังสถิตย์อนันต์
2. Mrs.Glenda A.  Sumalinog
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวพัชรวรรณ  จันทร์แจ่มศิริกุล
2. นางสาวเพชรลดา  เหตะโยธิน
 
1. MissSilin  Liu
2. นางสาวกรรณิการ์  ร่มเกตุ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. นายชลิต  สมคิด
2. นายพงศกร  มากมี
3. นายภานุวัฒน์  จิตรีญาติ
4. นายวุฒิชัย  นาคพงษ์
5. นายสินชัย  ทองแย้ม
6. นายอัครเดช  กัลปิยะภัณฑ์
 
1. นายประยูร  สุธาบูรณ์
2. นายสวัสดิ์  เจริญบุญ
3. นางสาวธารินี  ศักดิ์สงคราม
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงศศิภา  จบดี
2. เด็กหญิงแพรวพลอย  เมืองมนต์
 
1. นายพิรุณ   ประภาจิตสุนทร
2. นางสาวนงลักษณ์  ศิริฟัก
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นายณัฐฏ์พล  เลาวัฒนารัศมี
2. นางสาวยุวดี  มีประสพ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ศิริฟัก
2. นายอลงกรณ์  สาเล็ก
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกมลธิชา  สมุทรสาคร
2. นายธนพัทธ์  บริสุทธิ์
 
1. นายปริญญา   เหลืองแดง
2. นางสาวสโรชา  กุลวงศ์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายกฤตพล  รักษากุล
2. นายชานันท์  สมิติศิลป์
 
1. นายสุขุม  ดอกเข็ม
2. นายวีรพัฒน์  ไสยาวัน
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 1. นายชัยณรงค์  บัวเงิน
2. นางสาวพัชรวี  ดีเกษม
 
1. นางศิวพร  คล้ายเจ๊ก
2. นายโอภาส  ขันทะ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กชายธนวัฒน์  บรรจบปี
2. เด็กหญิงสุพัชชา  ดอนทองแดง
3. เด็กหญิงอธิศชญาณ์  จานแก้ว
 
1. นางศุภวรรณ  แย้มมา
2. นางพิณทิพย์  วิริยะธรรมเจริญ