รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ขุนไชย
 
1. นางสาวสุจินดา  รอดกูล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  พรหมรัตน์
 
1. นางสาวพรพรรณ  แก้วมาก
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวเก้ามณี  โพธิ์เงิน
 
1. นายเพทาย  เฟื่องฟู
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงกมลชนก  มะลิโชติ
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  กิติภัทรบดินทร
3. เด็กหญิงนุตประวีณ์  พตด้วง
4. เด็กหญิงภาวิดา  บุญปก
5. เด็กหญิงรัตนธาร  ด้วงทอง
6. เด็กหญิงรินรดา  อนุโลม
7. เด็กหญิงวรัญญา  เกษตรสุนทร
8. เด็กหญิงอรนิตรา  แก้วใสย์
9. เด็กหญิงเฉลิมเกด  พิมสุภาพ
 
1. นางสาวโชติกา  ยั่งยืน
2. นางสาวชมพูนุท  ภู่สกุล
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวดวงมณี  บานแย้ม
2. นายภูบดินทร์  นิ่มน้อย
3. นางสาวลภัสลดา  ช้างเผือก
4. นางสาวลักษิกา  พุ่มนก
5. นางสาวอรัญญา  สุวรรณรัตน์
 
1. นางศุภลักษณ์  ฐิตะฐาน
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  รุจีนิธิโรจน์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 97.47 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กชายณัฐนนท์  ลิ้มทองคำ
2. เด็กหญิงนวรันต์  สมบูรณ์อยู่กมล
 
1. นายปัญญา  พานศรี
2. นางสาวทิพวรรณ  กิมเล็ก
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงธนอาภา  ผาบุตรลา
2. เด็กหญิงสิรินญา  สำราญ
 
1. นายนิพนธ์  เชิญทอง
2. นางนิสสรณ์  เชิญทอง